ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Er ܗܽܘ [hu]
Herr Jesus Christ Sohn Gottes erbarme dich meiner Sünder ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗܰܝ [Moryo yeshuĉ mshiĥo bro d'aloho shbuq li ĥtohay]
aber ܐܶܠܳܐ [elo]
aber ܐܶܢ ܗܽܘ [en hu]
aber ܡܶܢ ܓܶܝܪ [men ger]
Abfalleimer ܣܺܝܛܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [sițlo d`zeblo]
Abfalleimer ܣܶܛܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [sețlo d`zeblo]
Abfalleimer ܣܰܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [salo d`zeblo]
Vier ܐܰܪܒܥܳܐ [arbĉo]
Vier ܐܰܪܒܰܥ [arbaĉ]
Vier ܕ [dolađ]
Mülleimer ܣܺܝܛܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [sițlo d`zeblo]
Mülleimer ܣܶܛܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [sețlo d`zeblo]
Mülleimer ܣܰܠܳܐ ܕܙܶܒܠܳܐ [salo d`zeblo]
Abgesandter ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ [mshadrono]
Abgesandter ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐ [meshtadrono]
Abgesandter ܫܳܠܽܘܚܳܐ [sholuĥo]
Sender ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ [mshadrono]
Sender ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐ [meshtadrono]
Sender ܫܳܠܽܘܚܳܐ [sholuĥo]
Reiniger ܠܳܚܽܘܝܳܐ [loĥuyo]
Erlass ܦܽܘܩܳܕܳܐ [fuqođo]