ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Frau ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ [at-tho]
Bitte gib mir deine Tochter zur Frau ܒܳܥܽܘ ܗܰܘ ܠܺܝ ܒܰܪܬ݂ܳܟ ܬܽܘܝܳܐ ܠܺܝ ܐܢ̱ܰܬܬ݂ܳܐ [boĉu hau li barthokh tuyo li attho]
Bitte gib mir deine Tochter zur Frau ܒܒܳܥܽܘ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܕܬܶܗܘܝ ܠܺܝ ܒܪ̱ܰܬ݂ܙܰܘܓܳܐ [boĉu hab li barthokh dtehwe li bathzaugo]
Frauen ܢܶܫ̈ܶܐ [neshe]
Ehefrau ܒܪ̱ܰܬ݂ ܙܰܘܓܳܐ [bath zaugo]
Frauenzeitschrift ܡܓ݂ܰܠܰܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ [mğalath neshe]
Kauffrau ܬܰܓܳܪܬܳܐ [tagorto]
Geschäftsfrau ܬܰܓܳܪܬܳܐ [tagorto]
Alte Frau ܩܰܫܬܳܐ [qashto]
Alte Frau ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ [qashishto]
Alte Frau ܣܳܒܬܳܐ [sobto]
Kinderlose Frau ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ [ĉqartho]