ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Gott ܐܰܠܳܗܳܐ [aloho]
Gott ܡܳܪܝܳܐ [moryo]
Gott ܡܳܪܰܢ [moran]
Gott ܐܰܠܳܗܳܐ [aloho]
Gott ܐܺܝܠ [il]
Gott ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ [moro d`kul]
Ehre sei Gott ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ [shubĥo l`aloho]
ein wahrer Gott ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ [ĥađ aloho shariro]
Gotteswille ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ [ŝebyone d`moryo]
Gotteswille ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [ŝebyono d`aloho]
Gottes Sohn ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ [bar aloho]
Gottes Sohn ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [bro d`aloho]
Gott mit Dir ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܡܳܟ݂ [aloho amokh]
Gott mit Dir ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ [moryo nehwe ĉamokh]