ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Hi ܫܠܳܡܳܐ [shlomo]
Sie ܗܺܝ [hi]
Jene ܗܳܢܽܘܢ [hi]
Habhi ܚܰܒܚܺܝ [ܚܒܚܝ]
Hiba ܗܺܝܒܰܐ [ܗܝܒܐ]
Hidari ܚܺܝܕܰܐܪܺܝ [ܚܝܕܐܪܝ]
Ahadabuhi ܐܰܚܳܐܕܰܐܒܽܘܗܝ [ܐܚܐܕܐܒܘܗܝ]
Hintern ܛܺܝܙܳܐ [țizo]
Hirn ܡܽܘܚܳܐ [muĥo]
Hirn ܪܺܝܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ [risho ĉeloyo]
Hinterhalt ܓ݂ܽܘܡܳܨܳܐ [ğumoŝo]