ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Liebe ܚܽܘܒܳܐ [ĥubo]
Auf deine Liebe ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܟ݂ [ĉal ĥubokh]
Elternliebe ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ [ĥubo d`abohe]
Familienliebe ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܩܰܪܬ݂ܳܐ [ĥubo d`iqartho]
Lieben ܪܚܳܡܳܐ [rĥomo]
Liebe Besucher ܣܳܥܽܘ̈ܪܶܐ ܡܰܝܩܪܶܐ [soĉure myaqre]
liebevoll ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ [mraĥmono]
liebevoll ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܺܬ݂ [mraĥmonoith]