ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Stimme ܩܳܠܳܐ [qolo]
heisere Stimme ܚܶܪܽܘܫܳܝܳܐ [ĥerushoyo]
Ich lese mit lauter Stimme ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ [qore no b`qolo romo]
lese mit lauter Stimme ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ [qri b`qolo romo]
Harfenstimme ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢܳܪܳܐ [qolo d`kenoro]
Volksstimme ܦܽܘܡ ܥܰܡܳܐ [fum ĉamo]
Volksstimme ܩܰܠ ܥܰܡܳܐ [qol ĉamo]