ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
Was ܡܳܢܳܐ [mono]
Was ܡܳܢ [mon]
Was der Mensch sät wird er ernten ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܨܶܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܪܰܥ [barnosho ĥosed hau medem dzoraĉ]
Was immer Gott auch tut er tut es nicht ohne Grund ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ [Kul medem d aloho ĉobed lo ĉobed le dlo ĉeltho]
Wassernot ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ ܡܰܝܳܐ [sniquth mayo]
Wasserkanal ܐܰܓܽܘܓܳܐ ܡܰܝܳܐ [agugo mayo]
Wassersport ܕܰܪܳܘܫܽܘܬ ܡܰܝܳܐ [daroshuth mayo]
Wassersport ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܡܰܝܳܐ [durosho d`mayo]
etwas ܡܶܕܶܡ [medem]