ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
f ܦ [fe]
ܒܥܰܘ ܘ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ [bĉau u nethiheb lkhun]
ܒܥܰܘܽܘܢ ܘܡܽܐܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ [bĉauun u methiheb lkhun]
ܐܺܝܩܰܪܬ݂ܳܐ ܠܥܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ [iqartho lĉal men kulmedem]
ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗܰܝ [Moryo yeshuĉ mshiĥo bro d'aloho shbuq li ĥtohay]
ܐܰ [ftoĥo]
ܙܒܰܢ ܙܒܰܢ [zban zban]
ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ [bazban zban]
ܐܰܒܰܐ [ܐܒܐ]
ܐܰܚܰܙܝܰܐ [ܐܚܙܝܐ]
ܒܰܛܶܠ ܦܽܘܩܳܕܳܐ [bațel fuqođo]
ܒܰܛܶܠ [bațel]
ܫܠܳܐ [shlo]
ܩܽܘܛܳܥܳܐ [quțoĉo]
ܒܽܘܛܳܠܳܐ [buțolo]
ܥܰܒܽܘܫܬܰܐ [ܥܒܘܫܬܐ]
ܥܰܒܽܘܫܬܳܐ [ܥܒܘܫܬܐ]
ܐ ܒ ܓ [olaf beth gomal]
ܐ ܒ ܓ ܕ [olaf beth gomal dolath]
ܥܰܒܕܰܐܠܠܰܗ [ܥܒܕܐܠܠܗ]
ܥܰܒܕܳܐ [ܥܒܕܐ]
ܡܬܛܒܥܢܘܬܳܐ [methțabĉonutho]
ܥܰܒܶܕܰܐܠܰܚܰܕ [ܥܒܕܐܠܚܕ]
ܥܰܒܶܕܰܐܠܰܬ [ܥܒܕܐܠܬ]
ܥܒܶܕܝܶܫܘܥ [ܥܒܕܝܫܘܥ]
ܥܒܶܕܡܫܺܝܚܐ [ܥܒܕܡܫܝܚܐ]
ܪܰܡܫܳܐ [ramsho]
ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ [ŝlutho d`ramsho]
ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ [teshmeshto ramshoyto]
ܒܪܰܡܫܳܐ [b`ramsho]
ܗܰܝܡܳܢܘܽܬ݂ܳܐ ܒܰܛܳܠܬܳܐ [haymonutho bațolto]
ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ [furĉono yatiro]
ܐܰܒܓܰܪ [ܐܒܓܪ]
ܕܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ [d`lo besro]
ܡܟܺܝܠܳܢܳܐ [mkilono]
ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ [mathlono d`ĉamo]
ܒܽܘܠܳܘܛܳܐ [buluțo]
ܬܰܚܶܡ [taĥem]
ܬܽܘܚܳܡܳܐ [tuĥomo]
ܐܰܒܚܰܝ [ܐܒܚܝ]
ܐܰܒܺܝܰܐ [ܐܒܝܐ]
ܐܰܒܺܝܠ [ܐܒܝܠ]
ܐܰܒܺܝܠܳܐ [ܐܒܝܠܐ]
ܐܰܒܺܝܠܬܰܐ [ܐܒܝܠܬܐ]
ܐܰܒܺܝܡܰܠܟܳܐ [ܐܒܝܡܠܟܐ]
ܐܰܒܺܝܫܳܐ [ܐܒܝܫܐ]
ܐܰܒܝܰܬܰܖ [ܐܒܝܬܪ]
ܐܳܒܝܶܫܽܘܥ [ܐܒܝܫܘܥ]
ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methhafkhonutho]
ܫܠܰܩ [shlaq]
ܐܰܒܠܰܚܰܕ [ܐܒܠܚܕ]
ܬܰܢܘܰܝ [tanway]
ܐܰܒܳܐ [ܐܒܐ]
ܡܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ [mshautofutho]
ܐܰܒܪܰܗܰܛ [ܐܒܪܗܛ]
ܐܰܒܪܰܡ [ܐܒܪܡ]
ܐܰܒܪܳܡ [ܐܒܪܡ]
ܐܰܒܣܰܡܝܰܐ [ܐܒܣܡܝܐ]
ܐܰܒܫܰܠܳܡ [ܐܒܫܠܘܡ]
ܫܶܥܝܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ [sheĉyo baroyo]
ܫܰܕܰܪ [shadar]
ܒܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ [biđaĉtho]
ܦܰܝܰܥ [fayaĉ]
ܦܰܪܦܰܥ [farfaĉ]
ܫܚܳܬ݂ܳܐ [shĥotho]
ܫܳܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [shoĥwotho]
ܐܰܕܰܡ [ܐܕܡ]
ܐܳܕܳܡ [ܐܕܡ]
ܥܰܕܰܪ [ܥܕܪ]
ܟܰܡܶܡ [kamem]
ܐܰܕܶܫܰܐ [ܐܕܫܐ]
ܐܰܕܺܝܢܰܐ [ܐܕܝܢܐ]
ܢܶܫܪܳܐ [neshro]
ܛܰܝܪܳܐ [țayro]
ܐܰܕܳܘܢܰܝ [ܐܕܘܢܝ]
ܐܰܕܳܘܢܝܰܐ [ܐܕܘܢܝܐ]
ܐܰܕܳܘܢܺܝܩܰܡ [ܐܕܘܢܝܩܡ]
ܐܰܕܳܘܢܺܝܪܰܡ [ܐܕܘܢܝܪܡ]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܦܰܪܫܰܓ݂ܢܳܐ [shuĥlof farshağno]
ܩܽܘܦܳܐ [qufo]
ܩܶܪܕܳܐ [qerdo]
ܐܰܦܪܺܝ [ܐܦܪܝ]
ܥܰܦܪܳܐ [ܥܦܪܐ]
ܥܰܦܪܳܘܢ [ܥܦܪܘܢ]
ܐܰܦܬܽܘܢܝܰܐ [ܐܦܬܘܢܝܐ]
ܐܰܓܰܝ [ܐܓܝ]
ܐܰܓܺܝܒ [ܐܓܝܒ]
ܐܰܓܺܝܒܽܘܬܐ [ܐܓܝܒܘܬܐ]
ܡܶܨܪܶܝܢ [meŝren]
ܐܰܚܰܒ [ܐܚܒ]
ܐܳܚܳܒ [ܐܚܒ]
ܐܳܚܳܙ [ܐܚܙ]
ܐܰܚܰܙܝܰܐ [ܐܚܙܝܐ]
ܐܰܚܶܒ [ܐܚܒ]
ܐܰܚܺܝܝܰܐ [ܐܚܝܝܐ]
ܐܰܚܺܝܪܰܡ [ܐܚܝܪܡ]
ܐܰܚܳܐ [ܐܚܐ]
ܫܶܒܠܳܐ [sheblo]
ܐܰܚܽܘܕܶܡܶܗ [ܐܚܘܕܡܗ]
ܐܰܚܽܘܢܺܝ [ܐܚܘܢܝ]
ܐܰܟܰܪ [ܐܟܪ]
ܐܰܟܰܝ ܦܺܝܟܪܺܝ [ܐܟܝ ܦܝܟܪܝ]
ܐܰܟܺܝܦܽܘܬܰܐ [ܐܟܝܦܘܬܐ]
ܐܰܟܬܰܢ [ܐܟܬܢ]
ܗܳܫܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [hoshoyutho]
ܗܳܫܳܝܳܐ [hoshoyo]
ܝܰܘܡܳܝܳܐ [yaumoyo]
ܬܢܳܢܳܝܳܐ [tnonoyo]
ܫܰܟ݂ܪܳܐ [shakhro]
ܡܰܠܟܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [malkoyutho]
ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ [lĥuđoyo]
ܡܶܬ݂ܪܰܓܫܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methragshonutho]
ܡܶܬ݂ܪܰܓܫܳܢܳܐ [methragshono]
ܕܩܰܠܺܝܠ ܒܟܽܠ [d`qalil b`kul]
ܟܽܠܡܶܕܶܡ [kulmedem]
ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܗܽܘ [kul medem ĉoburo hu]
ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܳܕܶܫ ܒܰܙܒܰܢ ܠܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܟ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ [kul medem dgodesh bazban lyuthronokh hu howe]
ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ [gawonoyo]
ܓܰܘܳܢܳܐܝܺܬ݂ [gawonoith]
ܢܳܐܠܳܐ [nolo]
ܣܳܒܳܐ [sobo]
ܥܰܬܺܝܩܳܐ [ĉatiqo]
ܡܰܕܒܚܳܐ [mađbĥo]
ܥܽܘܡܪܳܐ [ĉumro]
ܣܳܒܳܐ [sobo]
ܕܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ [diyathiqi ĉatiqo]
ܕܰܪܚܺܝܡ ܒܟܽܠ [da`rĥim bkul]
ܒܪܝܫܝܬ ܐܺܝܬ݂ܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ [brishith ithauw wo meltho]
ܕܰܠܥܶܠ ܒܟܽܠ [dalĉel bkul]
ܥܰܡܰܢ [ܥܡܢ]
ܐܰܡܶܕܰܐ [ܐܡܕܐ]
ܐܰܡܶܕܝܰܐ [ܐܡܕܝܐ]
ܫܽܘܫܡܳܢܳܐ [shushmono]
ܐܰܡܺܝܪ [ܐܡܝܪ]
ܐܰܡܺܝܪܬܰܐ [ܐܡܝܪܬܐ]
ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ [ܥܡܝܫܕܝ]
ܥܰܡܳܘܢ [ܥܡܘܢ]
ܥܰܡܳܘܢܝܰܐ [ܥܡܘܢܝܐ]
ܥܰܡܳܘܣ [ܥܡܘܣ]
ܥܰܡܪܰܡ [ܥܡܪܡ]
ܐܰܡܬܰܐ [ܐܡܬܐ]
ܠܕܽܘܟܰܬ݂ [ldukath]
ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ [bĥađ men yaumo d`qayțo]
ܐܰܢܰܢܰܣ [Ananas]
ܣܓ݂ܶܕ [sğed]
ܣܶܓ݂ܕܬ݂ܳܐ [seğedtho]
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ĥrino]
ܡܶܐ ܓܰܒܳܐ ܚܪܶܢܳܐ [me gabo ĥreno]
ܒܗܶܦܟ݂ܳܐ [bhefkho]
ܒܗܶܦܟ݂ܳܢܳܝܳܐ [bhefchonoyo]
ܨܶܢܳܪܬܳܐ [ŝenorto]
ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ [basimoith]
ܨܰܝܕܳܐ [ŝayodo]
ܐܰܢܗܰܪ [ܐܢܗܪ]
ܐܰܢܟܺܕܳܐ [ܐܢܟܝܕܐ]
ܡܽܘܛܳܝܳܐ [muțoyo]
ܐܰܢܬܰܐܢܝܽܘܣ [ܐܢܬܐܢܝܘܣ]
ܥܰܢܬܰܪ [ܥܢܬܪ]
ܝܰܚܡܽܘܬ݂ܳܐ [yaĥmutho]
ܐܰܢܛܝܽܘܟ݂ܝܰܐ [anțyukhya]
ܐܰܢܛܽܘܢ [ܐܢܛܘܢ]
ܦܰܢܝ [fani]
ܠܒܶܫ [lbesh]
ܠܳܒܶܫ [lobesh]
ܡܰܕܠܶܩ [madleq]
ܕܰܠܶܩ [daleq]
ܚܰܒܽܘܫܳܐ [ĥabusho]
ܚܰܙܽܘܪܳܐ [ĥazuro]
ܫܺܠܝܚܳܐ [shliĥo]
ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ [talmiđo]
ܡܳܪܝ̱ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ [mor toma shliĥo]
ܪܰܟܳܠܽܘܬ݂ܳܐ [rakolutho]
ܪܰܟܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܳܛܽܘܪܬܳܐ [rakolutho noțurto]
ܪܰܟܳܠܳܐ [rakolo]
ܪܰܟܳܠܳܝܳܐ [rakoloyo]
ܢܩܳܫ ܟܰܦ̈ܶܐ [nqosh kafe]
ܒܰܪܩܽܘܩܝܳܐ [barquqyo]
ܢܺܝܣܳܢ [nison]
ܐܰܪܰܒܳܝܳܐ [araboyo]
ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ [ĉaraboyo]
ܥܰܪܰܒ [ĉarab]
ܐܰܪܰܒܺܝܰܐ [arabiya]
ܥܰܪܰܒܺܝܰܐ [ĉarabiya]
ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܰܐ [ĥuyodo ĉaraboyo]
ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܰܪܰܒܳܝܳܐ [ĥuyodo araboyo]
ܥܠܰܝܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ [ĉlaymo suryoyo]
ܥܠܰܝܡܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ [ĉlaymo oromoyo]
ܐܰܪܰܣ [ܐܪܣ]
ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [fulĥono]
ܥܒܳܕܳܐ [ĉbođo]
ܫܽܘܓ݂ܠܳܐ [shuğlo]
ܦܠܰܚ [flaĥ]
ܥܡܰܠ [ĉmal]
ܫܓ݂ܰܠ [shğal]
ܦܰܠܳܚܳܐ [faloĥo]
ܥܳܡܠܳܐ [ĉomlo]
ܐܰܓܺܝܪܳܐ [agiro]
ܝܳܗܶܒ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [yoheb fulĥono]
ܡܳܪܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [more fulĥono]
ܡܰܪܛܽܘܛ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [marțuț fulĥono]
ܡܰܪܛܽܘܛ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [marțuț fulĥono]
ܒܰܢܛܠܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [banțlo d`fulĥono]
ܒܰܛܶܠܳܐ [bațolo]
ܒܰܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ [bațilutho]
ܒܰܛܺܝܠܽܘܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [bațiluth fulĥono]
ܒܰܛܳܠܬܳܐ [bațolto]
ܒܰܛܺܝܠܬܳܐ [bațilto]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [qeloyto d`fulĥono]
ܐܰܪܒܽܘܒܰܐ [ܐܪܒܘܒܐ]
ܐܰܪܕܰܫ [ܐܪܕܫ]
ܐܰܪܺܝܒ [ܐܪܝܒ]
ܐܰܪܺܝܐܝܶܠ [ܐܪܝܐܝܠ]
ܐܰܪܺܝܡ [ܐܪܝܡ]
ܕܪܳܥܳܐ [droĉo]
ܫܶܐܪܳܐ [shero]
ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ [meskinutho]
ܦܰܩܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [faqirutho]
ܐܰܪܢܺܝ [ܐܪܢܝ]
ܐܰܪܽܘܛ [ܐܪܘܛ]
ܐܰܪܦܰܟ݂ܫܰܕ [ܐܪܦܟ݂ܫܕ]
ܪܶܦܣܳܐ ܒܛܺܝܙܳܐ [refso bțizo]
ܛܺܝܙܳܐ ܢܰܩܘܳܐ [țizo naqwo]
ܐܳܣܝܳܐ ܡܥܰܝܶܢ ܟܪܺ̈ܝܗܶܐ [osyo mĉayen krihe]
ܐܰܫܰܪ [ܐܫܪ]
ܩܶܛܡܳܐ [qețmo]
ܐܰܫܦܰܪ [ܐܫܦܪ]
ܐܰܫܺܝܡܰܐ [ܐܫܝܡܐ]
ܐܰܫܺܝܢ [ܐܫܝܢ]
ܐܰܣܺܝܪ [ܐܣܝܪ]
ܐܳܬ݂ܘܽܪ [othur]
ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ [othuroyo]
ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ [suryoyo othuroyo]
ܣܰܘܟܳܐ [sauko]
ܐܰܣܽܘܢܰܐ [ܐܣܘܢܐ]
ܐܰܬܰܐ [ܐܬܐ]
ܥܰܬܰܪܰܬܶܗ [ܥܬܪܬܗ]
ܐܰܛܰܫ [ܐܛܫ]
ܐܰܛܶܒ [ܐܛܒ]
ܢܶܫܡܳܐ [neshmo]
ܢܰܦܰܨ [nafaŝ]
ܥܰܬܶܗ [ܥܬܗ]
ܐܰܬ݂ܪܰܐ [ܐܬܪܐ]
ܐܰܛܺܝܡ [ܐܛܝܡ]
ܥܰܬܺܝܪ [ܥܬܝܪ]
ܥܰܛܺܝܰܗ [ܥܛܝܗ]
ܢܫܰܒ [nshab]
ܡܦܰܩܰܥܬܳܐ ܢܶܬ݂ܪܳܢܳܝܬܳܐ [mfaqaĉto nethronoyto]
ܩܪܳܒܳܐ ܢܶܬ݂ܪܳܢܳܝܳܐ [qrobo nethronoyo]
ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܪܳܢܳܝܬܳܐ [shoĉtho nethronoyto]
ܙܰܝܢ̈ܐ ܢܶܬ݂ܪ̈ܢܳܝܶܐ [zayne nethronoye]
ܐܰܬܪܰܐ [ܐܬܪܐ]
ܐܰܬܪܳܐ [ܐܬܪܐ]
ܥܰܬܬܳܐ [ܥܬܬܐ]
ܒܢܳܬ݂ ܓܰܢܶܐ [bnoth gane]
ܥܰܠ [ĉal]
ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ݂ [ĉal ĥulmonokh]
ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܟ݂ [ĉal ĥubokh]
ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ [men kul frus]
ܡܶܢ ܠܳܐ ܦܪܽܘܣ [men lo frus]
ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ̱ ܡܟܳܢܳܐ [shubqono laytau mkono]
ܫܶܡܫܶܐ ܕܳܢܚܳܐ [shemso donĥo]
ܩܝܳܡܳܐ [qyomo]
ܩܳܡ [qom]
ܩܳܐܶܡ [qoem]
ܥܰܝܢܰܐ [ĉayno]
ܪܦܳܦܳܝܳܐ [rfofoyo]
ܬܠܺܝܦܶܐ [tlife]
ܒܰܗܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ [bahro d`ĉayno]
ܐܰܘܓܣܒܽܘܪܓ [augsburg]
ܐܳܒ [ob]
ܐܰܘܓܳܘܣܛܳܘܣ [ܐܓܘܣܛܘܣ]
ܐܰܘܟܺܝܬ [ܐܘܟܝܬ]
ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ [men mraĥmonutho eshtauzab]
ܡܠܺܝ [mli]
ܚܶܙܘܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ [ĥezwo baroyo]
ܘܰܙܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [waziro d`baroyutho]
ܚܶܙܘܳܐ [ĥezwo]
ܡܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ [madiqutho]
ܚܙܰܝܬܳܐ [ĥzayto]
ܓܒܰܐ [gba]
ܓܰܒܝ [gabi]
ܢܰܩܝ [naqi]
ܓܰܠܘܳܝܳܐ [galwoyo]
ܬܰܘܬܳܒܳܐ [tautobo]
ܫܶܥܝܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ [sheĉyo baroyo]
ܬܶܫܬܥܶܢܝܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ [teshtĉenyo baroyo]
ܫܠܰܚ [shlaĥ]
ܪܰܕܳܝܬܳܐ [rađoyto]
ܐܰܘܝܽܘܬܰܐ [ܐܘܝܘܬܐ]
ܐܰܘܪܶܒ [ܐܘܪܒ]
ܐܰܝܕܐܺܝܢ [ܐܝܕܐܝܢ]
ܐܰܝܕܺܝܢ [ܐܝܕܐܝܢ]
ܐܰܝܟܰܢ [ܐܝܟܢ]
ܐܰܝܠܰܐ [ܐܝܠܐ]
ܥܰܙܺܝܪܳܐ [ܥܙܝܪܐ]
ܒܰܒܶܝܠ [ܒܒܝܠ]
ܒܳܒܳܐ [bobo]
ܬܰܦܳܐ [tafo]
ܥܰܪ̈ܫܶܐ ܛܰܚܳܢ̈ܬ݂ܳܐ [ĉarshe țaĥonotho]
ܐܰܦܳܝܳܐ [afoyo]
ܟܰܒܙܳܐ [kabzo]
ܒܶܝܬ݂ ܬܦܳܝܳܐ [beth tfoyo]
ܒܶܝܬ݂ ܚܰܘ̈ܦܳܐ [beth ĥaufe]
ܒܰܚܺܝܪܰܐ [ܒܚܝܪܐ]
ܒܰܗܺܝܪܰܐ [ܒܚܝܪܐ]
ܒܰܗܺܝܰܐ [ܒܗܝܐ]
ܒܶܝܬ݂ ܩܛܳܪܳܐ [beth qțoro]
ܒܰܗܪܰܬ [ܒܗܪܬ]
ܒܰܗܪܳܐ [ܒܗܪܐ]
ܒܰܟܺܝܪ [ܒܟܝܪ]
ܒܰܟܳܘܣ [ܒܟܘܣ]
ܒܰܩܪܰܐ [ܒܩܪܐ]
ܒܰܠܰܝ [ܒܠܝ]
ܓܕܳܢܦܳܐ [gdonfo]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܐܶܣܦܺܝܪܳܐ [sheĉyo d`esfiro]
ܒܰܠܬܰܨܰܪ [ܒܠܬܨܪ]
ܒܶܠܛܫܰܨܰܪ [ܒܠܬܨܪ]
ܡܽܘܙܳܐ [muzo]
ܒܰܢܺܝ [ܒܢܝ]
ܒܰܢܺܝܒܰܐܠ [ܒܢܝܒܐܠ]
ܕܶܒܳܐ [debo]
ܒܰܪܒܰܗܠܽܘܠ [ܒܪܒܗܠܘܠ]
ܒܰܪܗܰܕܰܕ [ܒܪܗܕܕ]
ܒܰܪܚܰܕܰܕ [ܒܪܗܕܕ]
ܒܰܪܥܺܐܕܳܐ [ܒܪܥܐܕܐ]
ܒܰܪܐܰܒܰܐ [ܒܪܐܒܐ]
ܒܰܪܰܐܟ݂ܶܝܠ [ܒܪܐܟ݂ܝܠ]
ܒܰܪܥܰܡܳܐ [ܒܪܥܡܐ]
ܒܰܪܐܰܬ [ܒܪܐܬ]
ܒܰܪܒܰܪܰܐ [ܒܪܒܪܐ]
ܒܰܪܕܰܝܨܰܢ [ܒܪܕܝܨܢ]
ܒܰܪܕܝܺܢܳܐ [ܒܪܕܝܢܐ]
ܫܡܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ [shmițutho]
ܒܰܪܚܰܕܒܫܰܒܳܐ [ܒܪܚܕܒܫܒܐ]
ܒܰܪܚܳܠܳܐ [ܒܪܚܠܐ]
ܒܰܪܚܽܘܒܳܐ [ܒܪܚܘܒܐ]
ܒܰܪܟܺܐܢܳܐ [ܒܪܟܐܢܐ]
ܒܰܪܠܶܒܳܐ [ܒܪܠܒܐ]
ܚܰܢܳܢܳܐ [ĥanono]
ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ [mraĥmono]
ܒܰܪܡܳܬ݂ܳܐ [ܒܪܡܬ݂ܐ]
ܒܰܪܢܰܗܪܰܐ [ܒܪܢܗܪܐ]
ܒܰܪܢܶܡܪܶܐ [ܒܪܢܡܪܐ]
ܒܰܪܢܶܡܪܳܐ [ܒܪܢܡܪܐ]
ܒܰܪܢܺܝܪܳܐ [ܒܪܢܝܪܐ]
ܒܰܪܢܽܘܢ [ܒܪܢܘܢ]
ܒܰܪܩܳܐ [ܒܪܩܐ]
ܒܰܪܪܰܟܺܝܒ [ܒܪܪܟܝܒ]
ܡܰܣܟ݂ܳܪܳܐ [maskhoro]
ܒܰܪܫܰܒܐ [ܒܪܣܒܐ]
ܒܰܪܫܰܒܬܳܐ [ܒܪܣܒܐ]
ܒܰܪܨܰܒܽܘܢܺܝ [ܒܪܨܒܘܢܝ]
ܒܰܪܨܰܠܺܝܒܺܝ [ܒܪܨܠܝܒܝ]
ܒܰܪܨܠܺܝܒܳܐ [ܒܪܨܠܝܒܝ]
ܒܰܪܫܰܢ̱ܬܳܐ [ܒܪܫܢܬܐ]
ܒܰܪܫܶܢܳܐ [ܒܪܫܢܐ]
ܒܰܪܫܠܳܡܳܐ [ܒܪܫܠܡܐ]
ܒܰܪܣܺܝܢ [ܒܪܣܝܢ]
ܒܰܪܨܽܘܪ [ܒܪܨܘܪ]
ܕܰܩܢܳܐ [daqno]
ܒܰܪܛܺܝܡܰܝ [ܒܪܛܝܡܝ]
ܒܰܪܬܳܘܠܡܰܝ [ܒܪܬܘܠܡܝ]
ܒܰܪܽܘܟ݂ [ܒܪܘܟ݂]
ܒܰܪܝܰܡܺܝܢ [ܒܪܝܡܝܢ]
ܒܶܝܬܣܒܺܝܪܺܝܢܰܐ [ܒܣܝܒܪܝܢܐ]
ܒܰܣܣܺܝܡܰܐ [ܒܣܣܝܡܐ]
ܒܰܣܺܝܡܳܐ [ܒܣܝܡܐ]
ܐܶܣܦܺܝܪ ܣܰܠܳܐ [esfir salo]
ܒܰܣܡܰܐ [ܒܣܡܐ]
ܒܰܣܶܠܝܰܐ [ܒܣܠܝܐ]
ܒܰܪ̱ܬܙܰܒܒܰܝ [ܒܪܬܙܒܝ]
ܒܰܪ̱ܬܕܺܝܢܰܐ [ܒܪܬܕܝܢܐ]
ܒܰܪ̱ܬܚܽܘܒܰܐ [ܒܪܬܚܘܒܐ]
ܒܰܪ̱ܬܐܝܺܠ [ܒܪܬܐܝܠ]
ܒܰܪ̱ܬܠܶܒܰܐ [ܒܪܬܠܒܐ]
ܒܰܪ̱ܬܡܰܝܳܐ [ܒܪܬܡܝܐ]
ܒܰܪ̱ܬܡܳܬ݂ܳܐ [ܒܪܬܡܬܐ]
ܒܰܪ̱ܬܢܰܗܪܳܐ [ܒܪܬܢܗܪܐ]
ܒܰܪ̱ܬܫܰܢ̱ܬܳܐ [ܒܪܬܫܢܬܐ]
ܓܰܘܳܐ [gawo]
ܒܢܳܐ [bno]
ܫܰܬܶܣ [shates]
ܐܰܥܡܰܪ [aĉmar]
ܐܰܟܳܪܳܐ [akoro]
ܐܰܟܳܪܳܐ [akoro]
ܐܰܟܳܪܬܳܐ [akorto]
ܒܶܝܬ݂ ܐܰܟܳ̈ܪܶܐ [beth akore]
ܒܶܝܬ݂ ܕܐܰܟܳ̈ܪܶܐ [beth d`akore]
ܕܰܘܡܳܐ [daumo]
ܐܺܝܠܳܢܳܐ [ilono]
ܒܰܝܰܐ [ܒܝܐ]
ܚܽܘܪܳܪܳܐ [ĥuroro]
ܚܶܫܬܳܐ [ĥeshto]
ܡܰܡܠܰܟ ܪܽܘܚܳܟ݂ [mamlakh ruĥokh]
ܒܶܗܢܐܰܡ [ܒܗܢܡ]
ܒܶܗܢܐܰܢ [ܒܗܢܡ]
ܥܽܘܦܳܝܳܐ [ĉufoyo]
ܢܟܰܬ [nkat]
ܒܰܠܫܺܝܩܰܐ [balshiqa]
ܢܒܰܚ [nbaĥ]
ܢܒܳܚܳܐ [nboĥo]
ܦܪܰܥ [fraĉ]
ܦܳܪܽܘܥܳܐ [foruĉo]
ܒܶܠܫܰܨܰܪ [ܒܠܫܨܪ]
ܒܶܠܬܺܝ [ܒܠܬܝ]
ܒܶܢܗܰܕܰܕ [ܒܢܗܕܕ]
ܒܶܢܚܰܕܰܕ [ܒܢܗܕܕ]
ܒܶܢܚܰܐܝܺܠ [ܒܢܚܐܝܠ]
ܒܶܢܰܝܰܐ [ܒܢܝܐ]
ܒܶܪܰܝܰܐ [ܒܪܝܐ]
ܒܶܐܪܰܝܰܐ [ܒܪܝܐ]
ܒܶܪܳܘܬܰܐ [ܒܪܘܬܐ]
ܒܪܽܘܬܺܝ [ܒܪܘܬܐ]
ܐܰܡܢܳܐ [amno]
ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ [umone]
ܐܽܘܡܳܢܳܝܳܐ [umonoyo]
ܐܽܘܡܳܢܳܐܝܺܬ݂ [umonoith]
ܒܶܪܽܘܠܰܐ [ܒܪܘܠܐ]
ܒܶܪܽܘܬܰܐ [ܒܪܘܬܐ]
ܟܳܒܽܘܫܳܐ [kobusho]
ܟܒܳܫܳܐ [kbosho]
ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟܒܽܘܫܝܳܐ [ĥaylawotho da`kbushyo]
ܥܡܺܝܠܳܐ [ĉmilo]
ܫܓ݂ܺܝܠܳܐ [shğilo]
ܓܳܙܽܘܪܳܐ [gozuro]
ܓܙܝܺܪܽܘܬ݂ܳܐ [gzirutho]
ܓܙܽܘܪܬܳܐ [gzurto]
ܡܢܺܝܓ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [mniğutho]
ܟܰܒܶܫ [kabesh]
ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ [soĉurutho]
ܣܳܥܽܘܪܬܳܐ [soĉurto]
ܫܳܥܰܬ݂ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ [shoĉath soĉurutho]
ܨܰܠܺܝ [ŝali]
ܡܨܰܠܶܐ [mŝale]
ܡܨܰܠܝܳܢܳܐ [msalyono]
ܒܶܝܬ݂ܠܚܶܡ [bethlĥem]
ܐܳܦܰܪܬ݂ܳܐ [ofartho]
ܒܶܝܬܢܰܗܪܺܝܢ [ܒܝܬܢܗܪܝܢ]
ܒܶܝܬܢܰܗܪܰܐ [ܒܝܬܢܗܪܝܢ]
ܒܶܝܬܙܰܒܕܰܝ [ܒܝܬܙܒܕܝ]
ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [rozo d`beth fulĥono]
ܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ [nkhilutho]
ܢܟ݂ܺܝܠܳܐ [nkhilo]
ܢܳܟ݂ܽܘܠܳܐ [nokhulo]
ܥܰܪܣܳܐ [ĉarso]
ܚܕܰܪ [ĥđar]
ܚܳܕܰܪ [ĥođar]
ܚܳܕܽܘܪܳܐ [ĥođuro]
ܚܳܕܽܘܪܬܳܐ [ĥođurto]
ܒܶܬܽܘܐܝܺܠ [ܒܬܘܐܝܠ]
ܟܺܝܣܳܐ [kiso]
ܢܽܘܦܽܘܣ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ [nufus d`athro]
ܡܛܰܠܥܳܐ [mțalĉo]
ܕܠܳܐ ܪܶܓ݂ܫܳܐ [d`lo reğsho]
ܡܛܰܠܥܽܘܬ݂ܳܐ [mțalĉutho]
ܪܓ݂ܳܫܳܐ [rğosho]
ܡܶܬ݂ܦܰܪܥܳܢܳܐ [methfarĉono]
ܦܪܰܥ [fraĉ]
ܦܳܪܰܥ [foraĉ]
ܐܶܬ݂ܦܪܰܥ [ethefraĉ]
ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ [furĉono]
ܩܰܣܛܽܘܪ [qasțur]
ܓܳܪܕܳܐ [gordo]
ܕܰܒܶܫܬܳܐ [dabeshto]
ܚܶܫܠܳܐ [ĥeshlo]
ܒܺܝܟܺܝܢܺܒܝ [bikini]
ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [yulfono]
ܡܫܰܬܰܐܣܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [mshatasto d`yulfono]
ܘܰܙܺܝܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [waziro d`yulfono]
ܘܰܙܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [wazirutho d`yulfono]
ܒܺܝܠܶܢ [ܒܝܠܢ]
ܟܽܘܡܰܬ݂ܪܳܐ [kumathro]
ܟܰܢܬܪܳܐ [kantro]
ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ [ĉđamo l`ĉolam]
ܥܕܰܟܺܝܠ [ĉđakil]
ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ [ĉđamo l`hosho]
ܥܰܕܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ [ĉdamo lanshamtho ĥroyto]
ܚܰܣܝܳܐ [ĥasyo]
ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ [efesqufo]
ܣܽܘܪܝܝܬܳܐ ܗܐܰܢ̱ܬܝ [suryeyto hat]
ܒܳܥܽܘ ܗܰܘ ܠܺܝ ܒܰܪܬ݂ܳܟ ܬܽܘܝܳܐ ܠܺܝ ܐܢ̱ܰܬܬ݂ܳܐ [boĉu hau li barthokh tuyo li attho]
ܒܒܳܥܽܘ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܕܬܶܗܘܝ ܠܺܝ ܒܪ̱ܰܬ݂ܙܰܘܓܳܐ [boĉu hab li barthokh dtehwe li bathzaugo]
ܒܰܥܳܝܳܐ [baĉoyo]
ܛܰܪܦܳܐ [țarfo]
ܘܰܪܩܳܐ [warqo]
ܙܰܪܩܳܐ [zarqo]
ܓܰܘܢܳܐ ܙܰܪܩܳܐ ܐܝܟ ܝܰܡܳܐ [gauno zarqo akh yamo]
ܫܡܰܝܳܐ ܙܰܪܩܳܐ [shmayo zarqo]
ܟܠܺܝ [kli]
ܢܽܘܩܙܳܐ ܕܚܝܳܪܳܐ [nuqzo d`ĥyoro]
ܣܡܳܐ [smo]
ܣܰܡܝܽܘܬ݂ܳܐ [samyutho]
ܫܰܥܽܘܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [shaĉuthonoyo]
ܫܰܥܽܘܬ݂ܳܢܳܝܬܳܐ [shaĉuthonoyto]
ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܘܰܪ̈ܕܶܐ [tagoro d`warde]
ܪܰܘܳܕܳܐ [rawodo]
ܩܰܚܦܳܐ [qaĥfo]
ܐܰܕܡܳܐ [admo]
ܪܩܳܩ ܕܡܳܐ [rqoq dmo]
ܐܶܫܰܕ ܕܡܳܐ [eshađ dmo]
ܒܨܺܝܪܽܘܬ݂ ܕܡܳܐ [bŝiruth dmo]
ܬܰܢܣܝܳܘܢ [tansiyon]
ܙܪܽܘܒܳܝܳܐ ܕܰܕܡܳܐ [zrubyo da`dmo]
ܕܽܘܡܕܳܡܳܐ [dumdomo]
ܓܽܘܨܳܐ [guŝo]
ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܕܡܰܐ [siĉto da`dmo]
ܟܽܘܪܳܟ݂ ܕܡܳܐ [kurokh dmo]
ܢܩܰܡܬ݂ܳܐ ܕܰܕܡܳܐ [nqamtho da`dmo]
ܥܝܳܪܰܬ݂ ܕܡܳܐ [ĉyorath dmo]
ܡܕܰܟܝܳܢܽܘܬ݂ ܕܡܳܐ [mdakyonuth dmo]
ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܰܕܡܳܐ [yohubo da`dmo]
ܒܳܒܬܰܐ [ܒܒܬܐ]
ܓܽܘܡܳܐ [gumo]
ܢܩܰܒ [nqab]
ܒܳܘܠܳܘܢܰܐ [ܒܘܠܘܢܐ]
ܐܰܩܶܦܬ݂ܳܐ [aqeftho]
ܡܰܩܦܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [maqfonutho]
ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ [sbartho]
ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ [izgado]
ܡܰܟܠܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [maklyonutho]
ܫܳܚܡܳܐ [shoĥmo]
ܓܰܘܢܳܐ ܫܳܚܡܳܐ ܐܰܝܟ ܩܗܽܘܬ݂ܳܐ [gauno shoĥmo akh qhutho]
ܦܰܚܡܳܐ ܫܳܚܡܳܐ [faĥmo shoĥmo]
ܟܰܠܬ݂ܳܐ [kaltho]
ܚܰܬ݂ܢܳܐ [ĥathno]
ܠܒܽܘܫ ܟܰܠܬ݂ܳܐ [lbush kaltho]
ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘ ܟܰܠܬ݂ܳܐ [ĥathno u kaltho]
ܐܰܪܕܺܝܕܳܐ [ardido]
ܦܰܓܕܳܐ [fagđo]
ܡܦܰܓܕܳܢܳܐ [mfagđono]
ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܓܕܳܐ [nuhro d`fagđo]
ܒܰܗܪܳܐ ܕܦܰܓ݂ܕܳܐ [bahro d`fagđo]
ܢܽܘܪ ܝܳܩܕܳܐ [nur yoqđo]
ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬ݂ܳܐ [nuro yoqeđtho]
ܓܡܽܘܪܬܳܐ [gmurto]
ܕܰܦܳܐ [dafo]
ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ [egartho]
ܐܶܓܪ̈ܬ݂ܳܐ [egrotho]
ܐܶܓܰܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ [egaryotho]
ܚܰܙܳܝܬܳܐ [ĥazoyto]
ܚܰܙܳܝܳܬ݂ܳܐ [ĥazoyotho]
ܠܳܐ ܬܰܥܰܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ [lo taĉlan l`nesyuno]
ܒܪܺܝܬܰܐ [ܒܪܝܬܐ]
ܒܶܪܺܝܬܰܐ [ܒܪܝܬܐ]
ܠܰܚܡܳܐ [laĥmo]
ܓܺܝܫܪܳܐ [gishro]
ܐܰܚܳܐ [aĥo]
ܐܰܚܽܘܢܳܐ [aĥuno]
ܐܰܚ̈ܶܐ [aĥe]
ܐܰܚܽܘܢ̈ܳܢܶܐ [aĥunone]
ܒܪܳܘܟܬܰܐ [ܒܪܘܟܬܐ]
ܢܗܰܡ [nham]
ܢܽܘܗܳܡܳܐ [nuhomo]
ܓܽܘܒܳܐ [gubo]
ܒܺܐܪܳܐ [biro]
ܒܺܝܪܳܐ [biro]
ܚܰܕܝܳܐ [ĥadyo]
ܒܶܙܳܐ [bezo]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ [kthobo]
ܦܶܢܩܺܝܬ݂ܳܐ [fenqitho]
ܓܰܙܳܐ ܕܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ [gazo da`kthobe]
ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ [taulĉo da`kthobe]
ܐܳܬ݂ܽܘ݂ܬ݂ܳܐ [othutho]
ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ [othwotho]
ܓܳܡܽܘܫܳܐ [gomusho]
ܡܰܟܘܰܝܬܳܐ [makwayto]
ܟܽܘܘܳܝܳܐ [kuwoyo]
ܟܰܘܺܝ [kawi]
ܛܶܒܠܽܝܬ݂ ܡܰܟܘܰܝܬܳܐ [țeblith makwayto]
ܡܟܰܘܝܳܢܳܐ [mkauwyono]
[]
ܢܶܫܪܳܐ [ܢܫܪܐ: ]
ܫܰܘܫܒܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ [shaushbinutho]
ܡܰܟܬ݂ܒܳܐ [makthbo]
ܦܽܘܠܚܳܢ ܡܰܟܬ݂ܒܳܐ [fulĥon makthbo]
ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܟܬ݂ܒܳܐ [kursyo d`makthbo]
ܙܽܘܒܕܳܐ [zubdo]
ܬܰܪܘܳܕܳܐ ܕܙܽܘܒܕܳܐ [tarwođo d`zubdo]
ܟܽܘܕܚܳܐ [kudĥo]
ܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ [busanțiya]
ܥ [ĉe]
ܓܰܐܢ [ܓܐܢ]
ܓܰܐܢ ܐܺܝܫܠܶܪ [ܓܐܢ ܐܝܫܠܪ]
ܓܶܠܺܝܟ [ܓܠܝܟ]
ܟܰܠܕܳܝܳܐ [kaldoyo]
ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟܰܠܕܳܝܳܐ [suryoyo kaldoyo]
ܣܽܘܪ̈ܝ̣ܳܝܶܐ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ [suryoye madnĥoye]
ܫܰܢܬܰܐܠ [ܫܢܬܠ]
ܫܰܢܬܰܠ [ܫܢܬܠ]
ܨܺܝܢ [ŝin]
ܩܺܠܶܪܰܐ [qolera]
ܓܽܘܕܳܐ ܕܙܰܡܳܪ̈ܐܶ [gudo d`zamore]
ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ [mshiĥoyo]
ܡܫܺܝܚ̈ܝܶܐ [mshiĥoye]
ܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬ݂ܶܐ [mshiĥoyutho]
ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [khristyonutho]
ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ [suloqo d`moran lashmayo]
ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ [mshiĥoyto]
ܡܫܺܝܚܳܐ [mshiĥo]
ܒܰܪ ܕܳܕܳܐ [bar dodo]
ܒܰܪ ܚܳܠܳܐ [bar ĥolo]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܕܳܕܳܐ [bath dodo]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܚܳܠܳܐ [bath ĥolo]
ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ [ܩܘܪܝܠܠܘܣ]
ܕܰܒܰܪ [ܕܒܪ]
ܚܫܺܝܡܳܐ [ĥshimo]
ܐܰܓܽܘܓܳܐ ܕܐܰܓ݂ܪܳܐ [agugo d`egoro]
ܕܰܟܺܝ [ܕܟܝ]
ܕܰܟܝܰܐ [ܕܟܝܐ]
ܕܰܟܝܽܘܬܰܐ [ܕܟܝܘܬܐ]
ܕܰܠܺܝܠܬܰܐ [ܕܠܝܠܬܐ]
ܫܰܡܳܝܳܐ [shamoyo]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܕܰܐܡܰܐ [sheĉyo d`dama]
ܕܰܡܺܝ [ܕܡܝ]
ܒܳܬ݂ܰܪ [bothar]
ܕܰܢܚܳܐ [ܕܢܚܐ]
ܕܰܢܺܝܐܶܝܠܰܐ [ܕܢܝܐܝܠܐ]
ܕܰܐܢܺܝܐܝܶܠܰܗ [ܕܢܝܐܝܠܐ]
ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [maudyonutho]
ܬܰܘܕܺܝ [taudi]
ܬܰܘܕܺܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ [Taudi dat iythayk ]
ܬܰܘܕܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܽܝܚܳܐ [taudi yeshuĉ mshiĥo]
ܬܰܘܕܺܝ ܣܰܓܺܝ [taudi sagi]
ܢܰܢܳܐ [ܕܢܐ]
ܕܰܐܢܳܐ [ܕܢܐ]
ܕܰܩܠܺܝܬܰܐ [ܕܩܠܝܬܐ]
ܕܰܪܺܝܝܳܐ [ܕܪܝܝܐ]
ܕܰܪܺܝܐܝܳܐ [ܕܪܝܝܐ]
ܕܰܪܝܳܐ [ܕܪܝܐ]
ܡܰܘܙܦܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mausfonutho]
ܡܰܫܶܐܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mashelonutho]
ܡܰܥܝܳܐ [maĉyo]
ܡܥܽܘܬ݂ܳܐ [mĉutho]
ܐܰܓܽܘܓܳܐ ܡܰܥܝܳܐ [agugo mĉayo]
ܕܰܪܳܐ [ܕܪܐ]
ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܠܕܟ݂ܰܝ̈ܶܐ [qudshe l`qadishe u la`dkhayo]
ܗܳܢܰܘ [honau]
ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ [hono hu]
ܗܳܢܰܘ ܦܰܓ݂ܪܺܝ [honau fağri]
ܚܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ [ĥyo l`ĥaye]
ܙܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ [zarĉo ithaw meltho]
ܓܰܕܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܽܘܪܚܶܗ [gado meshkaĥ urĥe]
ܡܽܘܙܳܟ݂ܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܥܰܪܦܶܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܗܘܝ [muzokho d'yaumon ĉarfeloyo ithau ]
ܡܰܘܕܥܳܢ̈ܽܘܬ݂ܳܐ [mauđĉonwotho]
ܣܰܩܶܡ [saqem]
ܣܝܳܡ ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ [syom siqumo]
ܬܰܡܪܳܐ [tamro]
ܬܰܡܪ̈ܐ [tamre]
ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ [siqumo]
ܟܪܳܬ݂ܳܐ [krotho]
ܝܳܢܶܩ ܟܪܳܬ݂ܳܐ [yoneq krotho]
ܕܰܝܨܳܐ [ܕܝܨܐ]
ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ [mafaqto qađmoyto]
ܩܰܩܒܳܐ [qaqbo]
ܓܰܪܓܽܘܡܳܐ [gargumo]
ܦܺܝܢܟܳܐ [finkho]
ܚܰܪܺܝܒܽܘܬ݂ܳܐ [ĥaributho]
ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ [tithe malkuthokh]
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂ [nehwe ŝebyonokh]
ܪܳܨܽܘܦܳܐ [roŝufo]
ܪܳܨܽܘܦܬܳܐ [roŝufto]
ܬܰܨܒܺܝܬ݂ܳܐ [taŝbitho]
ܨܶܒܬ݂ܳܐ [ŝebtho]
ܡܨܰܒܬ݂ܳܐ [mŝabtho]
ܨܰܒܶܬ݂ [ŝabeth]
ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܒܰܣܝܺܡܳܐ [mekhlo basimo]
ܕܶܡܺܝܪ [ܕܡܝܪ]
ܬܰܓܠܺܝܬ݂ܳܐ [taglitho]
ܡܰܟܺܝܟ݂ܳܐ [makikho]
ܡܶܬ݂ܪܰܢܝܳܢܳܐ [methranyono]
ܡܰܪܢܺܝܬ݂ܳܐ [marnitho]
ܪܢܳܐ [rno]
ܪܳܢܽܘܝܳܐ [ronuyo]
ܕܶܩܠܳܐ [ܕܩܠܐ]
ܢܚܶܬ ܬܰܠܓܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ [nĥet talgo ĉal țuro]
ܐܶܙܰܠ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܣܶܦܪܳܐ [ezal yolufo lbeth sefro]
ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ [konun qđem]
ܟܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ [konun qadmoyo]
ܟܽܘܪܗܳܢ ܫܰܟܰܪ [kurhon shakar]
ܟܪܺܝܗ ܫܰܟܰܪ [krih shakar]
ܠܶܥܙܳܐ [leĉso]
ܠܶܥܙܳܢܳܝܳܐ [leĉsonoyo]
ܫܳܡܺܝܪܳܐ [shomiro]
ܐܰܕܰܡܰܐܣ [adamas]
ܕܺܐܝܰܢܳܐ [ܕܐܝܢܐ]
ܕܝܰܢܰܐ [ܕܐܝܢܐ]
ܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ [golutho]
ܥܰܒܽܘܛܳܐ [ĉabuțo]
ܥܰܒܺܝܛܳܐ [ĉabițo]
ܥܰܒܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ [ĉabuțutho]
ܥܰܒܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ [ĉabițutho]
ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ [țekso d`qurobo alohoyo]
ܪܓ݂ܰܫ ܠܚܽܘܒܳܐ [rğash l'ĥubo]
ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒܳܐ [tlotho bshabo]
ܗܳܕܶܐ [hode]
ܛܪܽܘܢܳܐ [țruno]
ܛܪܽܘܢܽܘܬ݂ܳܐ [țrunutho]
ܐܰܨܰܚ [aŝaĥ]
ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ [marĉitho]
ܒܶܝܬ݂ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ [beth marĉitho]
ܠܳܟ [lokh]
ܠܶܟ݂ܝ̱ [lekh]
ܣܽܘܳܕܳܐ [swodo]
ܪܽܘܚܩܳܐ [ruĥqo]
ܕܺܝܰܠܰܐ [ܕܝܠܐ]
ܕܺܝܰܐܠܰܐ [ܕܝܠܐ]
ܐܳܡܺܝܕ [omid]
ܕܳܕܝܶܫܽܘܥ [ܕܕܝܫܘܥ]
ܕܳܕܳܐ [ܕܕܐ]
ܢܰܝܙܟ݂ܳܐ [nayzkho]
ܕܳܡܺܝܬܰܐ [ܕܡܝܬܐ]
ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ [ĥamsho bshabo]
ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܙܰܘܓܳܝܳܐ [menyono zaugoyo]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ [qeloyto d`tarten nafshotho]
ܕܰܘܪܰܐ [ܕܘܪܐ]
ܕܳܪܰܐ [ܕܘܪܐ]
ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ [qritho]
ܟܰܦܪܽܘܢܳܐ [kafruno]
ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ [quryo]
ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܩܪܺܝܬ݂ܳܐ [ĥaye da`qritho]
ܬܰܡܳܢ [tamon]
ܬܰܡܳܐ [tamo]
ܕܳܫܢܳܐ [ܕܫܢܐ]
ܕܳܫܳܐ [ܕܫܐ]
ܕܳܬܰܐ [ܕܬܐ]
ܒܪܰܡ [bram]
ܒܪܳܡܳܐ [bromo]
ܡܬܰܠܬ݂ܳܐ [mthaltho]
ܕܰܪܓ݂ܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ [daroğto da`tloth giğle]
ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܪ̈ܘܒܥܶܐ [tlotho rubĉe]
ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܬܳܐ [tlithoyto]
ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ [tlithoyo]
ܣܶܦܳܝܳܐ [sefoyo]
ܢܰܦܥܳܐ [nafĉo]
ܛܰܒܥܳܐ [țabĉo]
ܐܰܢ̱ܬ [at]
ܠܚܽܘܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ ܠܺܝ [lĥud at iythayk li]
ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ ܚܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝܰܝ [at ithayk ĥubo d'ĥayay]
ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟܝ ܒܠܶܒܝ [at ithayk bleb]
ܒܪܺܝܡܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ [brimto at]
ܒܪܺܝܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ [brimo at]
ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܚܠܶܦܬ ܢܰܦܫܳܟ ܣܰܓܺܝ [at shaĥleft nafshokh sagi]
ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܟܽܘܡܰܬ݂ܪܳܐ [at ith lokh kumatro]
ܕܽܘܠܒܰܐ [ܕܘܠܒܐ]
ܕܽܘܡܰܐ [ܕܘܡܐ]
ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ [d`lo hauno]
ܕܠܰܐ ܡܶܚܳܐ [d`lo meĥo]
ܪܰܩܺܝܩܳܐ [raqiqo]
ܣܰܚܺܝܚܳܐ [saĥiĥo]
ܪܰܦܺܝܥܳܐ [rafiĉo]
ܦܰܬܶܫ [fatesh]
ܨܰܗܘܳܐ [ŝahwo]
ܨܰܗܝܽܘܬ݂ܳܐ [ŝahyutho]
ܨܗܳܐ [ŝho]
ܕܽܘܫܪܳܐ [ܕܘܫܪܐ]
ܐܶ [rboso]
ܡܓܰܠܳܠܢܳܐ [mgallono]
ܥܶܒܶܕܝܶܫܽܘܥ [ܥܒܕܝܫܘܥ]
ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [feĥmo d`aloho]
ܐܶܒܠܳܐ [ܐܒܠܐ]
ܐܶܒܪܳܐ [ܐܒܪܐ]
ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [zowithonoyo]
ܙܳܘܝܳܝܳܐ [zoyoyo]
ܢܺܝܒܳܐ [nibo]
ܢܺܝܒ̈ܶܐ [nibe]
ܐܽܘܪܗܳܝ [urhoy]
ܥܶܕܳܢ [ܥܕܢ]
ܐܶܢܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [enonoyutho]
ܓܳܝܽܘܪܳܐ [goyuro]
ܓܰܝܳܪܳܐ [gayoro]
ܙܰܢܳܝܳܐ [zanoyo]
ܓܰܓܘܳܝܬܳܐ [gagwoyto]
ܙܰܢܳܝܬܳܐ [zanoyto]
ܙܳܢܽܝܬ݂ܳܐ [zonitho]
ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ [ĥaye d`zuwoğo]
ܐܰܣܝܺܪܽܘܬ݂ ܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ [asiruth zuwoğo]
ܠܳܐ ܡܙܰܘܓܽܘܬ݂ܳܐ [lo mzaugutho]
ܒܰܥܰܠܬ݂ܳܐ [baĉltho]
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ [shubĥo lokh]
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ [shubĥo l`aloho]
ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ [hadomo d`iqoro]
ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ [rishono d`iqoro]
ܡܶܠܰܬ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ [melath iqoro]
ܝܰܗܒ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ [yab meltho d`iqoro]
ܡܝܰܩܪܳܐܺܝܬ݂ [myaqroith]
ܛܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [țanonutho]
ܛܰܢܳܢܳܐ [țanono]
ܛܰܢܳܢܳܐܝܺܬ݂ [țanonoith]
ܫܰܪܺܝܪܳܐ [shariro]
ܒܺܝܥܬܳܐ [biĉto]
ܒܺܝܥܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܠܳܦ̈ܶܐ [biĉto d`lo qlofe]
ܩܽܘܙܳܐ [quso]
ܫܢܳܪܬܳܐ [shnorto]
ܒܺܝ̈ܥܶܐ [biĉe]
ܒܶܥ̈ܶܐ [beĉe]
ܩܠܳܦܬܳܐ ܕܒܺܝܥܬܳܐ [qlofto d`biĉto]
ܣܺܝܛܠܳܐ [sițlo]
ܣܰܛܠܳܐ [sațlo]
ܗܦܰܟ݂ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܣܶܦܪܳܐ [hfakh yolufo men beth sefro]
ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ [ĥađ aloho shariro]
ܓܢܰܒ [gnab]
ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ [bar shato]
ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܫܩܳܠܳܐ [markabtho da`shqolo]
ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܕܙܶܒܢܳܐ [markabtho d`zebno]
ܙܰܡܶܢ [sameen]
ܙܡܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ [sminutho]
ܚܕܳܐ ܙܒܰܬܳܐ [ĥđo zbato]
ܡܫܰܚ [mshaĥ]
ܡܫܝܚܘܬܳܐ [mshiĥutho]
ܡܰܠܰܚ [malaĥ]
ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [lĥuđoyutho]
ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [iĥiđoyutho]
ܡܛܰܝܒܳܐ [mțaybo]
ܡܠܳܐ [mlo]
ܝܺܚܺܝܕܳܐ [iĥiđo]
ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ [iĥiđoyo]
ܛܽܘܪ ܓܠܺܝܕܳܐ [țur gliđo]
ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ [shabuqo d`farzlo]
ܫܪܳܥܳܐ [shroĉo]
ܫܳܪܽܘܥܳܐ [shoruĉo]
ܦܺܝܠܳܐ [filo]
ܚܰܪܛܽܘܡܳܐ ܕܦܺܝܠܳܐ [ĥarțumo d`filo]
ܟܰܗܪܳܒܳܐ [kahrobo]
ܟܰܗܪܳܒܳܝܳܐ [kahroboyo]
ܐܶܠܰܓܒܰܠ [ܐܠܓܒܠ]
ܐܶܠܺܝܐܰܬܰܐ [ܐܠܝܐܬܐ]
ܐܶܠܺܝܗܽܘ [ܐܠܝܗܘ]
ܐܶܠܝܰܕܰܥ [ܐܠܝܕܥ]
ܐܶܠܝܰܣܰܦ [ܐܠܝܣܦ]
ܝܰܨܺܝܠܳܐ [yaŝilo]
ܐܶܠܢܰܬܰܢ [ܐܠܢܬܢ]
ܐܶܠܫܰܡܰܫ [ܐܠܫܡܫ]
ܐܰܒܳܐ ܘܐܶܡܳܐ [abo u emo]
ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ [abohe]
ܪܰܡܫܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ [ramsho da`knushyo d`abohe]
ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ [ĥubo d`abohe]
ܥܽܘܕܳܝܳܐ [ĉuđoyo]
ܚܽܘܪܳܪܳܐ [ĥuroro]
ܥܽܘܠܳܐ [ĉulo]
ܥܽܘܠܽܘܬܳܐ [ĉulutho]
ܢܳܣܽܘܒܳܐ [nosubo]
ܪܶܓ݂ܫܳܐ [reğsho]
ܥܶܢܕܳܐ [ܥܢܕܐ]
ܡܫܰܪܝܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [mashryo ĥroyo]
ܢܺܝܫܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [nisho ĥaroyo]
ܢܳܒܓ݂̈ܶܐ [nobğe]
ܐܶܢܟܺܝܕܳܐ [ܐܢܟܝܕܐ]
ܐܰܢܟܺܝܕܰܐ [ܐܢܟܝܕܐ]
ܐܶܢܳܘܫ [ܐܢܘܫ]
ܒܰܛܳܐ [bațo]
ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ [arĥeq men horko]
ܪܚܳܩܳܐ [rĥoqo]
ܪܽܘܚܩܳܐ [ruĥqo]
ܢܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ [niĥutho]
ܗܽܘ [hu]
ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܛܪܽܘܓ݂ܳܐ [hu ith le ețruğo]
ܡܰܘܕܰܥܠܶܗ [mauđaĉle]
ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܠܶ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ [lo okhel u lo shote]
ܟܳܩܳܪܶܐ [koqore]
ܩܳܪܶܐ [qore]
ܟܳܬܳܥܶܢ ܓ݂ܰܡܳܐ [kotoĉen ğamo]
ܝܺܬ݂ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ [yitheb men yamino d`abuy]
ܫܳܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ [shote mayo]
ܬܽܘܒ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ [tub othe b`shubĥo]
ܐܶܪܰܡܝܰܐ [ܐܪܡܝܐ]
ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܶܥܰܠܰܝܢ [ethraĥameĉlayn]
ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ [nomuso d`yortutho]
ܓܳܨܽܘܨܳܐ [goŝuŝo]
ܓܽܘܠܒܳܐ [gulbo]
ܙܽܘܠܙܳܠܳܐ [sulsolo]
ܦܢܺܝܬ݂ ܙܽܘܠܙܳܠܳܐ [fnith sulsolo]
ܥܳܡܽܘܪ̈ܐ ܕܐܰܪܥܳܐ [ĉomure d`arĉo]
ܥܰܦܪܳܐ [ĉafro]
ܐܰܪܥܳܐ [arĉo]
ܡܢܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ [mnoth arĉo]
ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ [kashiroith]
ܡܰܟܫܪܳܢܳܐ [makshrono]
ܣܢܺܝܩܳܝܳܐ [sniqoyo]
ܣܢܺܝܩܳܐ [sniqo]
ܫܰܡܠܺܝ [shamli]
ܕܟ݂ܰܪ [dkhar]
ܠܒܳܠܳܐ [lbolo]
ܢܰܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [nahirutho]
ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ [faŝon men bisho]
ܙܰܗܰܪ [sahar]
ܡܙܰܗܪܳܢܳܐ [msahrono]
ܫܽܘܡܳܝܳܐ [shumoyo]
ܚܨܳܕܳܐ [ĥŝodo]
ܚܰܨܽܘܕܳܐ [ĥaŝudo]
ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ [ĥaqlo da`ĥŝodo]
ܟܕܺܝܪܳܐ [kđiro]
ܟܕܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [kđirutho]
ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ [qađmoyto]
ܗܶܪܓܳܐ ܩܰܕܡܝܳܐ [hergo qađmoyo]
ܩܰܕܡܝܳܐ [qađmoyo]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ [kthobo qadmoyo]
ܡܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ [mĥuto qađmoyto]
ܬܢܳܐ [tno]
ܬܰܢܺܝ [tani]
ܪܰܒܺܝ [rabi]
ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ [mrabyono]
ܠܰܝܬ ܟܳܠܺܝܬ݂ܳܐ [layt kolitho]
ܢܳܚܶܬ ܬܰܠܓܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ [noĥet talgo ĉal țuro]
ܐܶܫܰܥܝܳܐ [ܐܫܥܝܐ]
ܚܡܳܪܳܐ [ĥmoro]
ܚܡܳܪܳܐ ܢܳܥܰܪ [ĥmoro noĉar]
ܐܶܣܳܪܬܰܐ [ܐܣܪܬܐ]
ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ [mekhlo]
ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ [mekhulto]
ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ [mekhlo u`mashtyo]
ܒܘܽܡܳܐ [bumo]
ܐܽܘܪܺܝܦܺܝ [urifi]
ܐܺܘܪܺܝܦܳܝܳܐ [urifoyo]
ܡܰܠܦܽܢܽܘܬ݂ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ [malfonuth ewangelyun]
ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ [ewangelisțo]
ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ [msabrono]
ܠܥܳܠܰܡ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܕܺܝܠܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ ܕܺܝܠܰܢ [lĉolam dilokh lĉolam dil , lĉolam dilan]
ܢܝܳܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ [nyoĥo ĉolminoyo]
ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [ĉolminoyutho]
ܥܳܠܡܳܐ [ĉolmo]
ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ [maĥramto]
ܥܶܙܪܰܐ [ܥܙܪܐ]
ܦ [fe]
ܒܶܝܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [beth fulĥono]
ܡܰܥܡܠܳܐ [maĉmlo]
ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [faloĥo d`beth fulĥono]
ܦܰܒܪܽܘܢܝܰܐ [ܦܒܪܘܢܝܐ]
ܚܽܘܛܳܐ [ĥuțo]
ܦܰܗܕܳܐ [ܦܗܕܐ]
ܦܰܗܺܝܡܰܐ [ܦܗܝܡܐ]
ܦܰܗܡܺܝ [ܦܗܡܝ]
ܕܒܳܪܳܐ [dboro]
ܪܕܳܐ [rđo]
ܪܳܕܶܐ [rođe]
ܕܒܰܪ [dbar]
ܕܰܪܳܓ݂ܬܳܐ [daroğto]
ܬܶܢܓܺܝܓ݂ܠܳܐ [tengiğlo]
ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܕܰܪܳܓ݂ܬܳܐ [sanwarto d`daroğto]
ܠܳܘܪܳܐ [lowro]
ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܗܶܢܝܽܘܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [madrashto d`henyukhutho]
ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܕܺܘܒܳܪ ܪܰܕܳܝܬܳܐ [madrashto d`dubor rađoyto]
ܡܰܠܦܳܢ ܗܶܢܝܽܘܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [malfon henyukhutho]
ܡܰܠܦܳܢ ܕܕܽܘܒܳܪ ܪܰܕܳܝܬܳܐ [malfon d`dubor rađoyto]
ܗܶܪܓܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ ܪܰܕܳܝܬܳܐ [hergo d`dubor rađoyto]
ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ [markabtho]
ܦܰܪܰܫܽܘܬ [farashut]
ܦܰܪܰܫܽܘܬܳܝܳܐ [farashutoyo]
ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ [lo triŝo]
ܦܰܘܕܳܐ [faudo]
ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ [nbiyo dagolo]
ܝܺܩܰܪܬܳܐ [iqartho]
ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܩܰܪܬ݂ܳܐ [ĥubo d`iqartho]
ܨܽܘܕ [ŝud]
ܨܳܕ [ŝod]
ܦܰܢܩܺܝܬܰܐ [ܦܢܩܝܬܐ]
ܓܰܘܢܳܐ [gauno]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܓܰܘܢܳܐ [shuĥlof gauno]
ܦܰܪܺܝܕ [ܦܪܝܕ]
ܦܰܪܺܝܕܰܐ [ܦܪܝܕܐ]
ܦܰܪܳܐ [ܦܪܐ]
ܦܰܪܝܽܘܬܰܐ [ܦܪܝܘܬܐ]
ܨܰܘܡܳܐ [ŝaumo]
ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ [ŝaumo da shliĥe]
ܨܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܘ ܕܥܪܽܘܒܬܳܐ [ŝaumo d`arbĉo u d`ĉrubto]
ܨܰܝܳܡܳܐ [ŝayomo]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ [zabno d`ŝaumo]
ܚܒܰܢ [ĥban]
ܕܳܩܽܘܪܳܐ [doquro]
ܕܳܟܽܘܡܳܐ [dokumo]
ܦܰܐܝܽܘܬܰܐ [ܦܐܝܘܬܐ]
ܫܒܳܛ [shboț]
ܐܶܒܪܳܐ [ebro]
ܟܢܳܫܳܐ [knosho]
ܥܰܕܥܶܕ [ĉadĉed]
ܒܶܛܠܳܢܳܐ [bețlono]
ܬܺܐܢ̈ܶܐ [tine]
ܦܶܠܶܐܬܰܐ [ܦܠܐܬܐ]
ܦܳܩܽܘܕܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܩܳܐ [foqudtho d`ruĥqo]
ܦܳܩܽܘܕܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܩܳܐ [foqudtho d`ruĥqo]
ܦܶܪܢܺܝܬܰܐ [ܦܪܢܝܬܐ]
ܡܛܰܝܒܳܐ [mțaybo]
ܡܫܰܡܶܠܝܳܐ [mshamelyo]
ܕܶܢܚܳܐ [denĥo]
ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܶܐ [ĉiđo d`yoldath aloho ĉal sheble]
ܬܰܪܒܳܐ [tarbo]
ܐܰܕܥܶܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ [adĉekh nuro]
ܪܰܩ ܢܽܘܪܳܐ [raq nuro]
ܓܽܘܡܪ̈ܐ [gumro]
ܢܶܣܝܳܢ ܢܽܘܪܳܐ [nesyon nuro]
ܪܰܕܳܝܬܳܐ ܕܝܽܘܩܕܳܢܳܐ [rađoyto d`yuqđono]
ܡܰܩܕܚܳܐ [maqdĥo]
ܦܶܟܪܺܝ [ܦܟܪܝ]
ܦܺܝܠܡܳܐ [filmo]
ܡܳܡܽܘܢܳܝܳܐ [momunoye]
ܨܶܒܥܳܐ [ŝebĉo]
ܫܒܺܝܠ ܨܶܒܥܳܐ [shbil ŝebĉo]
ܛܰܦܪܳܐ [țafro]
ܦܺܝܪܝܰܐܢ [ܦܝܪܝܐܢ]
ܦܶܝܪܝܰܐܢ [ܦܝܪܝܐܢ]
ܢܽܘܢܳܐ [nuno]
ܪܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܢܳܐ [risho d`nuno]
ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ [shotifțo]
ܫܺܝܫܬܳܐ [shishto]
ܦܪܰܚܕܽܘܕܳܐ [fraĥdudo]
ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܦ [ethkashaf]
ܒܶܣܪܳܐ [besro]
ܕܶܒܳܒܳܐ [debobo]
ܛܳܣ [țos]
ܦܪܰܚ [fraĥ]
ܦܳܪܰܚ [foraĥ]
ܦܠܳܪܽܘܬܰܐ [ܦܠܪܘܬܐ]
ܠܝܳܛܳܐ [lyoțo]
ܠܰܛ [laț]
ܛܰܘܣܳܐ [țauso]
ܛܽܘܝܳܣܳܐ [țuyoso]
ܓܶܦ̈ܶܐ [gefe]
ܒܶܝܬ݂ ܛܰܘܣܳܐ [beth țauso]
ܢܣܝܢ ܛܰܘܣܳܐ [nesyon țauso]
ܛܰܝܳܣܬܳܐ [țayosto]
ܢܰܗܪܳܐ [nahro]
ܥܺܝܠܳܐ [ĉilo]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܫܽܘܢܳܕܳܐ [qeloyto d`shunođo]
ܥܶܩܒܬ݂ܳܢܳܐ [ĉeqbthono]
ܨܰܝܳܪܳܐ ܡܨܰܝܰܪ ܨܽܘܪ̈ܬ݂ܳܐ [ŝayoro msayar ŝurotho]
ܨܳܪ [ŝor]
ܦܩܺܝܕܳܐ [ܦܩܝܕܐ]
ܫܽܘܐܳܠܳܐ [shuolo]
ܫܰܐܶܠ [shayel]
ܡܫܰܐܠܶ [mshayel]
ܡܫܰܝܠܳܢܳܐ [mshaylono]
ܫܳܐܘܽܠܳܐ [shoulo]
ܫܳܝܽܘܠܳܐ [shoyulo]
ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܝܳܐ [fetğomo shuwoloyo]
ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܳܐ [otho d`shuwolo]
ܦܪܰܢܟ [ܦܪܢܟ]
ܦܪܰܢܣܺܝܣܟܰܐ [ܦܪܢܣܝܣܟܐ]
ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [osyo d`neshe]
ܙܰܘܥܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [zauĉo d`neshe]
ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [bĉeldbobo d`neshe]
ܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ [tagoruth d`neshe]
ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [tagoro d`neshe]
ܒܶܝܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ [beth neshe]
ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [lbushe d`neshe]
ܙܕܩ̈ܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [zedqe d`neshe]
ܬܶܢܽܘܪܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [tenurto d`neshe]
ܫܢܺܝܓ݂ܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ [shniğo d`neshe]
ܡܰܪܳܚܳܐ [maroĥo]
ܚܰܪܒܳܐ [ĥarbo]
ܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ [maroĥutho]
ܚܰܪܒܽܘܬ݂ܳܐ [ĥarbutho]
ܚܺܝܪܳܐ [ĥiro]
ܚܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [ĥirutho]
ܚܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܛܽܘܒܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [ĥirutho u țubthonutho]
ܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ [yum ĉrubto]
ܥܪܽܘܒܬܳܐ [ĉrubto]
ܩܛܳܠܳܐ ܢܰܦܫܳܝܳܐ [qețlo nafshoyo]
ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [nukhroyutho]
ܐܰܬ݂ܪ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪ̈ܝܶܐ [athrawotho nukhroye]
ܣܶܢܰܐܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢ̈ܳܝܶܐ [senath akhsnoye]
ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ [nukhroyo]
ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܳܐ [akhßnoyo]
ܥܳܢܽܘܕܳܐ [ĉonuđo]
ܐܰܦܨܰܚ [afsaĥ]
ܚܰܒܪܳܐ [ĥabro]
ܚܰܒܪ̈ܐ [ĥabre]
ܚܒܰܪܬ݂ܳܐ [ĥbartho]
ܚܰܒܪܽܘܬ݂ܳܐ [ĥabrutho]
ܫܠܳܡܳܐ [shlomo]
ܫܶܝܢܳܐ [sheyno]
ܡܫܰܝܢܳܐ [mshayno]
ܫܠܳܡܳܝܳܐ [shlomoyo]
ܓܳܪܽܘܥܳܐ [goruĉo ]
ܒܶܝܬ݂ ܓܪܳܥܳܐ [beth groĉo]
ܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ݂ܳܐ [ĉiđo brikho]
ܒܪܺܝܟ݂ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܳܪܰܢ [brikh maulodo d`moran]
ܐܽܘܪܕܥܳܐ [urdĉo]
ܦܪܳܬ݂ [ܦܪܬ]
ܦܺܐܪܳܐ [firo]
ܐܶܒܳܐ [ebo]
ܦܺܐܪ̈ܐ [fire]
ܐܶܒܒ̈ܳܢܳܐ [ebone]
ܒܶܣܪܳܐ ܕܦܳܐܪ̈ܐ [besro d`fire]
ܒܟ݂ܝܽܪܳܐܺܝܬ݂ [bkhiroith]
ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [bkhiroyutho]
ܪܒܺܝܥܳܐ [rbiĉo]
ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܨܰܦܪܳܝܬܳܐ [teshmeshto ŝafroyto]
ܐܟܠ ܩܪܛܝܢ [ekhal qroțin]
ܐܶܟ݂ܰܠ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ [ekhal shorutho]
ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ [bkhiroyo]
ܬܰܥܠܳܐ [taĉlo]
ܡܠܺܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕܝܽܘܬ݂ܳܐ [mli qanyo dyutho]
ܡܠܳܐ [mlo]
ܠܰܔܰܢ [ladgan]
ܡܶܛܽܠ [mețul]
ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܒܠܶܒܝ̱ [aminoith bleb]
ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ [d`eŝțlebt ĥlofayn]
ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܦܶܢܛܝܽܘܣ ܦܺܝܠܰܛܘܽܣ [eŝțleb ĥlofayn byaumay fentyos filatos]
ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ݂ [yaŝifoith]
ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ [mfisono]
ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܳܢܳܐ [methkashfono]
ܐܰܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [amirutho]
ܐܶܣܦܺܝܪ ܪܶܓ݂ܠܳܐ [esfir reğlo]
ܡܽܘܪܳܝܳܐ ܕܐܶܣܦܺܝܪ ܪܶܓ݂ܠܳܐ [muroyo d`esfir reğlo]
ܪܶܓ݂ܠܳܝܳܐ [reğloyo]
ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܳܐ [mhalkhono]
ܩܽܘܪܨܠܳܐ [qurŝlo]
ܥܰܪܩܽܘܒܳܐ [ĉarqubo]
ܓ݂ [ğ]
ܓܰܒܰܪ [ܓܒܪ]
ܓܰܒܳܪ [ܓܒܪ]
ܓܰܒܰܝ [ܓܒܝ]
ܓܰܐܒܰܝ [ܓܒܝ]
ܓܰܒܒܰܪܰܐ [ܓܒܒܪܐ]
ܟܰܦܦܰܪܰܐ [ܓܒܒܪܐ]
ܡܰܫܠܝܽܘܢܳܐ [mashlyuno]
ܓܰܐܒܺܝ [ܓܐܒܝ]
ܓܰܒܐܺܝܠ [ܓܒܐܝܠ]
ܓܰܒܳܪ [ܓܒܪ]
ܓܰܐܒܰܪ [ܓܒܪ]
ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ [ܓܒܪܐܝܠ]
ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܝܽܘܣܶܦ [ܓܒܪܐܝܠ ܝܘܣܦ]
ܓܰܒܪܺܐܝܶܠܰܐ [ܓܒܪܐܝܠܐ]
ܓܰܒܝܳܐ [ܓܒܝܐ]
ܓܰܕ [ܓܕ]
ܓܰܕܳܐ [ܓܕ]
ܓܰܕܺܝ [ܓܕܝ]
ܓܰܐܕܺܝ [ܓܕܝ]
ܓܰܕܕܺܐܝܶܠ [ܓܕܐܝܠ]
ܦܰܗܰܪ [fahar]
ܦܶܗܳܪܳܐ [fehoro]
ܦܽܘܗܳܪܳܐ [fuhoro]
ܦܰܗܳܪܳܐ [fahoro]
ܪܰܡܫܳܐ ܚܰܓܳܢܳܝܳܐ [ramsho ĥagonoyo]
ܓܰܐܠܺܝ [ܓܐܠܝ]
ܓܰܠܳܐ [ܓܠܐ]
ܓܰܠܠܳܐ [ܓܠܐ]
ܓܰܡܰܠܺܐܝܶܠ [ܓܡܠܐܝܠ]
ܪܶܓ݂ܠܳܐ ܕܩܰܙܳܐ [reğlo d`qaso]
ܓܰܢܬܰܐ [ܓܢܬܐ]
ܒܶܝܬ݂ ܪܰܕܳܝܬܳܐ [beth rađoyto]
ܥܰܪܳܒܽܘܬ݂ܳܐ [ĉarobutho]
ܥܰܪܶܒ [ĉareb]
ܥܰܪܳܒܳܝܳܐ [ĉaroboyo]
ܒܶܝܬ݂ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ [beth lbushe]
ܡܬܰܠܰܝܬܳܐ [mtalayto]
ܓܰܢܬ݂ܳܐ [gantho]
ܝܺܨܶܦ ܓܰܢܬ݂ܳܐ [iŝef gantho]
ܓܰܢܳܢܳܐ [ganono]
ܓܰܢܳܢܳܐ ܙܳܪܰܥ ܘܰܪ̈ܕܶܐ [ganono soraĉ warde]
ܦܰܠܛܽܘܬ݂ܳܐ [falțutho]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܐ [qeloyto d`soĉure]
ܚܶܒܳܐ [ĥebo]
ܓܰܢܳܒܳܐ [ganobo]
ܓܰܐܝܳܐ [ܓܐܝܐ]
ܓܰܐܝܽܘܬܐ [ܓܐܝܘܬܐ]
ܓܰܙܳܐ [ܓܙܐ]
ܓܰܐܙܳܐ [ܓܙܐ]
ܓܒܺܝܬܰܐ [ܓܒܝܬܐ]
ܝܳܗܶܒ [yoheb]
ܨܽܠܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ [ŝlutho da`mhaymno]
ܝܰܠܕܳܐ [yaldo]
ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ [fuqdono]
ܚܫܰܚܬܳܐ [ĥshaĥto]
ܚܽܘܫܳܚܳܐ [ĥushoĥo]
ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methĥashĥonutho]
ܫܘܽܘܕܳܥ ܚܽܘܫܳܚܳܐ [shudoĉ ĥushoĥo]
ܠܽܘܚܺܝܬ݂ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ [luĥith shudoĉo]
ܡܰܘܠܳܕܳܐ [maulodo]
ܫܢܰܬ݂ ܡܰܘܠܳܕܳܐ [shnath maulodo]
ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ [yum maulodo]
ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ [yaumo dmaulodo]
ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ [dukhrono]
ܡܣܰܝܒܪܳܢܳܐ [msaybrono]
ܡܣܰܝܒܪܳܢܳܐܝܺܬ [msaybronoith]
ܝܺܩܰܪ [iqar]
ܡܰܝܩܪܳܐ [myaqro]
ܝܰܩܺܝܪܳܐ [yaqiro]
ܥܡܺܝܡܳܐ [ĉmimo]
ܚܒܺܝܫܳܐ [ĥbischo]
ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ [ĥbishoyo]
ܐܰܣܺܝܪܳܐ [asiro]
ܢܽܘܩܙܳܐ ܕܰܓܠܺܝܕܽܘܬ݂ܳܐ [nuqso da`gliđutho]
ܡܰܓܠܕܳܢܳܐ [maglđono]
ܠܩܽܘܒܠܳܐ [lqublo]
ܡܩܰܒܶܠ [mqabel]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ [zabno d`qoyem]
ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ [bzabno d`qoyem]
ܗܳܫܳܐܝܺܬ݂ [hoshoith]
ܙܶܠ ܠܳܘܬ݂ ܟܽܘܪܣܝܳܐ [sel lwoth kursyo]
ܙܶܠ ܠܳܘܬ ܠܽܘܚܳܐ [sel lwoth luĥo]
ܡܫܰܬܰܐܣܬܳܐ ܕܢܽܘܗܳܪܶܐ [mshatasto d`nuhore]
ܟܬܝܒܬܳܐ ܐܪܙܢܝܬܳܐ [kthibto rozonoyto]
ܐܳܙܶܠ [ozel]
ܗܰܠܶܟ݂ [halekh]
ܒܚܽܝܫܳܐ [bĥisho]
ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ [abo ruĥonoyo]
ܪܰܬ݂ܺܝܚܳܐ [rathiĥo]
ܫܠܺܝܩܳܐ [shliqo]
ܙܩܽܝܦܳܝܳܐ [sqifoyo]
ܫܰܥܽܘܬܳܐ [shaĉutho]
ܓܰܘܢܳܐ ܫܰܥܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܶܐ [gauno shaĉutho ayk shemsho]
ܐܰܕܡܶܟ݂ ܙܽܘܙ̈ܐ [admekh zuze]
ܓܶܠܦܳܢܳܐ [ܓܠܦܢܐ]
ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ [mhaymne rĥime]
ܓܶܠܝܳܢܳܐ [ܓܠܝܢܐ]
ܓܶܡܰܪܝܰܐ [ܓܡܪܝܐ]
ܗܰܢܺܝ [hani]
ܣܳܦܶܩ [sofeq]
ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ [ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ]
ܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ [țub lashliĥe qadishe]
ܙܰܕܺܝܩܳܐ [zadiqo]
ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ [beth dino]
ܓܶܪܳܐ [ܓܐܪܐ]
ܩܰܡܚܳܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ [qamĥo da`sĉore]
ܪܺܝܚܳܐ [riĥo]
ܪܳܐܚܳܐ [roĥo]
ܡܫܰܕܪܳܐ [mshadro]
ܚܪܽܘܬ݂ܳܐ [ĥrutho]
ܕܳܫܢܳܐ [doshno]
ܫܽܘܟܳܢܳܐ [shukono]
ܬܶܫܥܺܝܬ݂ܳܐ [teshĉitho]
ܡܰܟܬܰܒ ܙܰܒܢܳܐ [maktab zabno]
ܓܶܢܣܳܐ [genso]
ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܝܳܐ [kurhono gensoyo]
ܛܰܥܡܳܐ [țaĉmo]
ܛܰܥܡܳܢܳܝܳܐ [țaĉmonoyo]
ܓܶܫܬܺܝܰܢܰܐ [ܓܫܬܝܢܐ]
ܐܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [aĥwotho]
ܡܒܰܪܟ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ [mbarkho nehwe hau dothe bashme dmoryo]
ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ [ethĥzi]
ܡܫܰܘܬܰܐܦܬܳܐ [mshautafto]
ܡܫܰܘܬܦܽܘܬ݂ܳܐ [mshautfutho]
ܡܫܰܘܬܰܦܬܳܐ ܕܰܣܢܺܐܓ݂ܪ̈ܐ [mshautafto da`sniğre]
ܡܫܰܘܬܰܐܦܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܬ݂ܳܐ [mshautafto aĥidtho]
ܡܶܫܬܰܘܬܦܳܢܳܐ [meshtautfono]
ܡܫܰܘܬܦܳܐ [mshautfo]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ [shuĥlof nomuso]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ [kțhobo d`nomuso]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܳܦ̈ܛܶܐ [kthobo d`shofțe]
ܕܝܳܫ ܢܳܡܽܘܣܳܐ [dyosh nomuso]
ܐܰܬ݂ܡܶܠ [athmel]
ܩܕܳܡ ܝܰܘܡܳܐ [qđom yaumo]
ܘܰܙܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ [waziro d`ĥulmono]
ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ݂ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ [aykanoyuth ĥulmono]
ܦܠܺܝܓ݂ܳܐ [fliğo]
ܦܣܺܝܩܳܐ [fsiqo]
ܫܶܢܕܳܐ ܦܠܺܝܓ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܶܢܕܳܐ [shendo fliğo ithau felguth ğhendo]
ܦܪܺܝܫܳܐ [frisho]
ܡܦܰܪܫܳܐܝܺܬ݂ [mfarshoith]
ܟܶܣܳܢ̈ܶܐ [kesone]
ܦܳܛܽܘܚܳܐ [foțuĥo]
ܦܳܬܽܘܚܳܐ [fotuĥo]
ܥܽܘܦܝܳܐ [ĉufyo]
ܥܶܣܒܳܐ [ĉesbo]
ܓܶܘܪܓܺܝ [ܓܘܪܓܝ]
ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ [ܓܘܪܓܝܣ]
ܓܠܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ [glulitho]
ܐܺܝܣܳܪܬܳܐ [isorto]
ܡܢܳܬ݂ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ [mnoth yuthrono]
ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܝܳܐ [yuthronoyo]
ܐܰܡܺܝܢ [amin]
ܬܺܐܪܬ݂ܳܐ [tirtho]
ܬܺܐܪܳܝܳܐ [tiroyo]
ܫܳܪܽܘܥܳܐ [shoruĉo ]
ܕܠܳܐ ܬܺܐܪܬ݂ܳܐ [d`lo tirtho]
ܚܽܘܪܳܪ ܬܺܐܪܬ݂ܳܐ [ĥuror tirtho]
ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ [iliđo u lo ĉbiđo]
ܓܦܶܬܰܐ [ܓܦܬܐ]
ܓܦܶܐܬܰܐ [ܓܦܬܐ]
ܓܺܝܕܰܪܝܰܐ [ܓܝܕܪܝܐ]
ܓܺܝܕܰܪܰܐ [ܓܝܕܪܝܐ]
ܓܶܕܥܽܘܢ [ܓܕܥܘܢ]
ܓܺܝܕܽܘܬܰܐ [ܓܝܕܘܬܐ]
ܪܳܣ [ros]
ܪܰܣܶܣ [rases]
ܪܣܳܣܳܐ [rsoso]
ܣܰܡܳܐ [samo]
ܙܳܪܺܝܦܳܐ [zorifo]
ܓܺܝܪܓܺܝܣ [ܓܪܓܝܣ]
ܓܺܝܽܘܠܰܐ [ܓܝܘܠܐ]
ܫܽܘܪܥܳܐ [shurĉo]
ܫܥܳܥܳܐ [shĉoĉo]
ܫܳܪܽܘܥܽܘܬ݂ܳܐ [shoruĉutho]
ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [haymonutho]
ܡܗܰܝܡܶܢ ܘ ܡܰܥܩܰܒ [mhaymen u maĉqab]
ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [qonuno d`haymonutho]
ܬܟ݂ܝܺܠܽܘܬ݂ܳܐ [tkhilutho]
ܡ݂ܶܬܗܰܝܡܳܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methhaymnonutho]
ܡܶܫܬܰܘܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [meshtauyonutho]
ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ [shauyutho]
ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ [beh b`zabno]
ܒܚܰܕ ܙܰܒܢܳܐ [bĥađ zabno]
ܩܽܘܠܩܳܫܳܐ [qulqosho]
ܚܰܒܠܳܐ ܕܢܳܩܽܘܫܳܐ [ĥablo d`noqusho]
ܒܽܘܪܓܳܐ ܕܢܳܩܽܘܫܳܐ [burgo d`noqusho]
ܫܽܘܒܚܳܐ [shubĥo]
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ [teshbuĥto]
ܡܫܰܒܚܳܐ [mshabĥo]
ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ݂ [shbiĥoith]
ܦܨܺܝܚܳܝܳܐ [fŝiĥoyo]
ܛܽܘܒܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [țubthonutho]
ܬܰܗܢܝ̈ܬ݂ܳܐ [tahnyotho]
ܓܡܺܝܪܳܢ [ܓܡܝܪܢ]
ܓܡܺܝܪܬܰܐ [ܓܡܝܪܬܐ]
ܓܡܺܝܪܽܘܬܰܐ [ܓܡܝܪܘܬܐ]
ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [țaybutho d`aloho]
ܕܰܗܒܳܐ [dahbo]
ܓܳܠܽܘܬܰܐ [ܓܠܘܬܐ]
ܓܳܘܪܓܺܝܣ [ܓܘܪܓܝܣ]
ܓܳܬܳܪ [ܓܬܪ]
ܚܳܣ [ĥos]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ [aloho meshkaĥ bkulzban urĥo]
ܡܶܕܶܡܶܐ ܕܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܕܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܰܝܶܕ ܠܗܽܘܢ [medeme ditheyhun daĥđođe aloho mĥayed lhun]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܰܝܶܕ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܕܰܚܕܳܕܶܐ [aloho mĥayed lkul medem dithau daĥđođe]
ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܶܬ݂ [l`baytokh aloho ĉeleth]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ [aloho rabo]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܚܽܘܒܳܐ [aloho ithau ĥubo]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܪܳܥܝܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܨܰܪ ܠܺܝ [Aloho ithau roĉyo dil medem lo methbŝar li]
ܡܳܪܝܳܐ ܢܪܰܥܶܝܢܝ̱ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܺܝ [moryo mraĉeyn u medem lo nĥasar li]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܰܢ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ [aloho ĉaman hu bkul zban wab kul duk]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ [aloho omar]
ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ [yoldath aloho]
ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [emo d'aloho]
ܕܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ [deĥlath aloho]
ܕܳܚܶܠ ܡܳܪܝܳܐ [doĥel moryo]
ܣܽܘܡܥܳܠܳܐ [sumĉolo]
ܠܰܛܳܝܳܐ [lațoyo]
ܠܳܝܽܘܛܳܐ [loyuțo]
ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ [mgadfono]
ܡܓܰܕܦܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mgadfonutho]
ܓܽܘܕܳܦܳܐ [gudofo]
ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ [alohutho]
ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ [alohoyo]
ܐܰܠܳܗܳܐܝܺܬ݂ [alohoith]
ܚܶܠܩܳܐ [ĥelqo]
ܪܰܫܺܝܥܽܘܬ݂ܳܐ [rashiĉutho]
ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ [tukhlono dĉal aloho]
ܓܰܝܒܳܐ [gaybo]
ܦܬܰܟ݂ܪܽܘܬ݂ܳܐ [ftakhrutho]
ܩܰܒܪܳܐ [qabro]
ܚܦܳܪܳܐ [ĥforo]
ܪܰܝܡܽܘܢܳܐ [raymuno]
ܪܽܘܡܳܢܳܐ [rumono]
ܩܽܘܠܳܥܳܐ [quloĉo]
ܗܰܢܺܝ [hani]
ܩܶܛܡܳܢܳܐ [qețmono]
ܓܪܶܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ [ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ]
ܬܚܽܘܡܳܐ [tĥumo]
ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܬܚܽܘܡܳܐ [qrobo da`tĥumo]
ܝܰܘܢܳܝܳܐ [yaunoyo]
ܕܓܳܠܳܐ [dgolo]
ܫܰܘܒܳܐ [shauwbo]
ܫܽܘܡܪܳܐ [shumro]
ܝܰܪܺܝܒ [yarib]
ܪܰܒ [rab]
ܪܰܒܺܝ [rabi]
ܐܰܚܳܐ ܪܰܒܳܐ [aĥo rabo]
ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ [deĥltho rabtho]
ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ [bayto rabo]
ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ [bayto rabo]
ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ [yamo rabo]
ܬܰܓܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ [tagoro rabo]
ܡܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ [motho ĉashinto]
ܝܰܪܳܩܳܐ [yaroqo]
ܡܳܪܳܐ ܐܰܪܥܳܬ݂ܳܐ [more arĉotho]
ܡܫܰܬܣܳܢܳܐ [mshatsono]
ܡܒܰܢܝܳܢܳܐ [mbanyono]
ܓܰܘܢܳܐ ܝܰܪܳܘܩܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܐ [gauno yaroqo ayk gelo]
ܡܶܬ݂ܩܰܦܕܳܢܳܐ [methqafdono]
ܡܰܐܙܺܝܥܳܢܳܝܳܐ [maziĉonoyo]
ܩܦܰܕ [qfad]
ܫܠܳܡܳܐ [shlomo]
ܫܰܠܶܡ [shalem]
ܚܽܘܪ ܠܩܽܘܕܡܳܐ [ĥur l`qudmo]
ܢܶܩܒܳܐ ܕܚܝܳܪܳܐ [neqbo d`ĥyoro]
ܢܶܩܒܳܐ ܕܚܙܳܝܳܐ [neqbo d`ĥzoyo]
ܓܽܘܕܰܐ [ܓܘܕܐ]
ܓܽܘܪܒܽܘܙ [ܓܘܪܒܘܙ]
ܥܽܘܪܥܳܪܳܐ [ĉurĉoro]
ܥܰܪܥܰܪ [ĉarĉar]
ܒܳܘܨܺܝܢܳܐ [boŝino]
ܦܰܪܚܳܐ [farĥo]
ܟ݂ܝܳܪܳܐ [khyoro]
ܐܶܣܳܪ ܚܰܨܳܐ [esor haŝo]
ܩܰܪܺܝܫܶܐ [qarishe]
ܓܽܘܪܝܳܐ [ܓܘܪܝܐ]
ܛܳܒܳܐ [țobo]
ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ [ĥulmono]
ܠܶܠܝܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ [lelyo danyoĥo]
ܠܶܠܝܳܐ ܛܳܒܳܐ [lelyo țobo]
ܒܪܺܝܟ݂ ܪܰܡܫܳܐ [brikh ramsho]
ܗܰܢܺܝܐܝܽܘܬ݂ܳܐ [haniyutho]
ܒܪܺܝܟ݂ ܛܰܗܪܳܐ [brikh țahro]
ܒܪܺܝܟ݂ ܨܰܦܪܳܐ [brikh ŝafro]
ܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܳܐ [yaumo țobo]
ܫܠܳܡܳܐ [shlomo]
ܪܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ [roĉyo țobo]
ܫܟܳܢܳܐ [shkono]
ܗ [he]
ܚ [ĥeth]
ܢܬ݂ܳܪܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ [nthoro d`saĉro]
ܣܰܥܪܳܐ [saĉro]
ܢܬ݂ܰܪ ܣܰܥܪܳܐ [nthar saĉro]
ܡܶܫܚܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ [meshĥo d`saĉro]
ܡܽܘܥܽܝܬ݂ܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ [muĉitho d`saĉro]
ܫܶܪܫܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ [shersho d`saĉro]
ܚܰܒܰܩܽܘܩ [ܚܒܩܘܩ]
ܚܰܒܩܽܘܩ [ܚܒܩܘܩ]
ܗܰܒܰܐܠܰܗܰܐ [ܗܒܐܠܗܐ]
ܐܺܝܬ݂ [ith]
ܚܰܒܚܺܝ [ܚܒܚܝ]
ܗܰܒܐܝܺܠ [ܗܒܐܝܠ]
ܗܰܒܳܒܳܐ [ܗܒܒܐ]
ܗܰܒܳܒܬܰܐ [ܗܒܒܬܐ]
ܚܰܒܽܘܪܳܐ [ܚܒܘܪܐ]
ܚܰܒܽܘܫܬܰܐ [ܚܒܘܫܬܐ]
ܩܰܠܝܳܐ [qalyo]
ܚܰܕܰܕ [ܗܕܕ]
ܗܳܕܳܕ [ܗܕܕ]
ܗܰܕܰܕܥܰܕܰܪ [ܗܕܕܥܙܪ]
ܚܰܕܰܕܥܰܙܰܪ [ܗܕܕܥܙܪ]
ܗܰܕܰܕܡܰܠܟܳܐ [ܗܕܕܡܠܟܐ]
ܚܰܕܰܕܡܰܠܟܳܐ [ܗܕܕܡܠܟܐ]
ܗܰܕܰܐܺܝܙܺܝ [ܗܕܐܝܙܝ]
ܚܰܕܰܐܺܝܙܺܝ [ܗܕܐܝܙܝ]
ܚܰܕܒܫܰܒܳܐ [ܚܕܒܫܒܐ]
ܚܽܘܫܰܒܳܐ [ܚܕܒܫܒܐ]
ܗܰܕܺܝ [ܗܕܝ]
ܗܰܕܳܕܳܐ [ܗܕܕܐ]
ܗܰܕܳܘܪܰܡ [ܗܕܘܪܡ]
ܗܰܕܽܘܪܰܡ [ܗܕܘܪܡ]
ܗܰܕܝܽܘܬܰܐ [ܗܕܝܘܬܐ]
ܠܡܺܐܢܳܐ [lmino]
ܠܺܝܡܢܳܐ [limno]
ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ [faloĥo da`lmino]
ܫܶܓ݂ܠܳܠܳܐ [sheğlolo]
ܡܕܺܝܢܰܬ݂ ܠܡܺܐܢܳܐ [mđinath lmino]
ܒܰܪܕܳܐ [barđo]
ܒܰܪ ܒܰܪܕܳܐ [bar barđo]
ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕܳܐ [kife d`barđo]
ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܒܰܪ̈ܕܳܢܳܝܶܐ [ferde barđonoye]
ܚܰܒܚܺܝ [ܚܐܚܝܐ]
ܚܰܝܠܳܐ [ܚܝܠܐ]
ܚܰܝܰܐ [ܚܝܐ]
ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܰܐ [ܚܟܝܡܘܬܐ]
ܦܶܠܓܳܐ [felgo]
ܚܰܠܦܰܝ [ܚܠܦܝ]
ܐܰܚܶܕ [aĥeđ]
ܗܰܐܡܒܽܘܪܓܶܪ [hamburger]
ܐܰܟ݂ܠܳܐ [akhlo]
ܚܰܡܽܘܪܰܒܺܝ [ܚܡܘܪܒܝ]
ܚܰܡܫܺܝܢ [ܚܡܫܝܢ]
ܚܰܡܫܳܐ [ܚܡܫܐ]
ܚܰܡܽܘܛܰܠ [ܚܡܘܛܠ]
ܚܰܢܰܐ [ܚܢܐ]
ܚܰܐܢܰܐ [ܚܢܐ]
ܚܰܐܢܳܢ [ܚܐܢܢ]
ܚܰܢܰܢ [ܚܐܢܢ]
ܚܰܢܰܢܐܝܶܠ [ܚܢܢܐܝܠ]
ܚܰܢܰܢܝܶܫܽܘܥ [ܚܢܢܝܫܘܥ]
ܚܢܳܢܝܶܫܽܘܥ [ܚܢܢܝܫܘܥ]
ܚܰܢܰܢܝܰܐ [ܚܢܢܝܐ]
ܐܺܝܕܳܐ [iđo]
ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [iđo d`alloho]
ܐܝܺܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ [iđo b`iđo]
ܢܫܰܩ ܐܺܝܕܳܐ [nshaq iđo]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ܳܐ [qeloyto d`tagorutho]
ܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܺܝ ܕܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ܳܐ [fulițiqi d`tagorutho]
ܟܰܦܳܐ [kafo]
ܟܰܦܳܐ ܕܐܺܝܳܕܐ [kafo d`iđo]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܐܺܝܕܳܐ [bath iđo]
ܒܢܳܬ݂ ܟܰܦ̈ܶܐ [bnoth kafe]
ܗܶܢܕܺܝ [handy]
ܬܶܠܺܝܦܽܘܢ [telifun]
ܗܰܢܺܝ [ܗܢܝ]
ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܰܐ [ܗܢܝܐܘܬܐ]
ܚܰܢܢܺܝܶܠ [ܚܢܢܝܠ]
ܚܰܢܢܳܐ [ܚܢܢܐ]
ܚܰܢܳܢ [ܚܢܢ]
ܚܰܢܳܢܳܐ [ܚܢܢܐ]
ܚܰܦܣܰܝ [ܚܦܣܝ]
ܟܶܢܳܪܳܐ [kenoro]
ܠܽܘܪܳܐ [luro]
ܚܰܪܝܰܐܬܰܐ [ܚܪܝܐܬܐ]
ܚܰܪܰܝܬܰܐ [ܚܪܝܐܬܐ]
ܚܰܙܰܐܝܶܠ [ܚܙܐܝܠ]
ܚܰܙܰܝܰܐ [ܚܙܝܐ]
ܚܰܙܳܝܳܐ [ܚܙܝܐ]
ܚܰܫܰܒܝܰܐ [ܚܫܒܝܐ]
ܚܰܣܺܝܢܬܰܐ [ܚܣܝܢܬܐ]
ܚܰܙܩܺܐܝܶܠ [ܚܙܩܐܝܠ]
ܚܰܙܳܐ [ܚܙܐ]
ܚܰܙܽܘ [ܚܙܐ]
ܣܢܳܝܳܐ [snoyo]
ܣܶܢܝܽܘܬ݂ܳܐ [senyutho]
ܐܶܬ݂ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ [ethgasham men ruĥo qadisho]
ܚܰܫ ܘ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ [ĥash u mith wethqbar]
ܚܰܬܬܰܐܢܰܐ [ܚܬܬܐܢܐ]
ܚܬܘܢ [ܗܬܘܢ]
ܚܰܬܽܘܢ [ܗܬܘܢ]
ܥܺܕܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ [ĉito rishoyto]
ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ [qonuno rishoyo]
ܐܰܪܶܫܟܳܝܬܳܐ [areshkoyto]
ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ [ŝbutho olŝoyto]
ܒܰܝܬܳܐ [bayto]
ܐܳܣܝܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [osyo d`bayto]
ܘܳܠܺܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ [wolith bayto]
ܣܳܥܽܘܪܺܘܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ [soĉuruth bayto]
ܒܰܝܬܽܘܢܳܐ [baytuno]
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [mshamshono d`bayto]
ܫܰܝܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [shayno d`bayto]
ܦܽܘܪܢܳܣ ܒܰܝܬܳܐ [furnos bayto]
ܦܰܪܢܳܣܳܐ [farnoso]
ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [gabro d`bayto]
ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [ağro d`bayto]
ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ [tarĉo baroyo]
ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ [tarĉo d`bayto]
ܓܶܠܕܳܐ [geldo]
ܚܰܘܰܐ [ܚܘܐ]
ܚܰܘܫܳܐ [ܚܘܫܐ]
ܚܰܙܢܶܐ [ܚܙܢܐ]
ܚܰܙܢܺܝ [ܚܙܢܝ]
ܚܰܙܽܘܪܬܰܐ [ܚܙܘܪܬܐ]
ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ [arim iđo d`yamino]
ܗܶܕܪܳܐ [ܗܕܪܐ]
ܗܶܕܪܽܘܠܳܐ [ܗܕܪܘܠܐ]
ܡܩܰܕܫܳܐ [mqadsho]
ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ [qadishoith]
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ [qadishat ĥaylthono]
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܝܽܘܬ݂ܳܐ [qadishat lo moyutho]
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ [qadishat aloho]
ܪܰܡܫܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܘܠܕܐ [ramsho d`ĉiđo d`maolodo]
ܩܘܪܰܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ [qurobo alohoyo]
ܩܰܕܺܝܫܳܐ [qadisho]
ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ [ruĥo qadisho]
ܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ [qadishutho]
ܩܽܘܕܫܳܐ [qudosho]
ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܬ݂ܳܐ [ĥubo d`motho]
ܕܠܳܐ ܡܳܬ݂ܳܐ [d`lo motho]
ܡܒܰܝܬܳܢܳܝܳܐ [mbaytonoyo]
ܐܰܬ݂ܪܳܢܳܝܳܐ [athronoyo]
ܦܽܘܢܳܝܳܐ [funoyo]
ܒܪܳܐܙܳܐ [brozo]
ܟܰܣܝܳܐ [kasyo]
ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ [kasyoith]
ܐܰܕܺܝܩ [adiq]
ܙܰܘܶܓ݂ [zaweğ]
ܡܶܙܕܰܘܰܓ݂ [mezdawağ]
ܚܰܪܽܘܫܳܐ [ĥarusho]
ܚܶܪܽܘܫܳܝܳܐ [ĥerushoyo]
ܫܳܓ݂ܽܘܪܳܐ [shoğuro]
ܢܰܦܛܳܐ ܕܝܽܘܩܕܳܢܳܐ [nafțo d`yuqđono]
ܡܫܰܚܢܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mshaĥnonitho]
ܡܫܰܚܢܳܢܳܐ [mshaĥnono]
ܓܰܒܳܪܳܐ [gaboro]
ܗܶܠܶܢ [ܗܠܢ]
ܗܶܠܶܢܰܐ [ܗܠܢܐ]
ܗܶܠܶܢܺܝ [ܗܠܢܝܝ]
ܥܰܕܰܪ [ĉadar]
ܡܥܰܕܰܪ [mĉadar]
ܢܽܘܗܪܳܐ [nuhro]
ܒܰܗܽܘܪܳܐ [bahuro]
ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ [sanwarto]
ܚܶܠܡܳܐ [ܚܠܡܐ]
ܚܶܢܳܐ [ĥeno]
ܩܽܘܦܪܳܐ [qufro]
ܟܽܘܦܪܳܐ [kufro]
ܬܰܪܢܳܓ݂ܽܘܠܬܳܐ [tarnoğulto]
ܚܢܽܘܟ݂ [ܚܢܘܟ݂]
ܚܢܳܢܝܶܫܽܘܥ [ܚܢܢܝܫܘܥ]
ܗܶܢܝܳܢܳܐ [ܗܢܝܢܐ]
ܬܶܫܪܳܝܳܬ݂ܳܐ [teshroyotho]
ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܕܬܶܫܪܳܝܳܬ݂ܳܐ [bețlono d`teshroyotho]
ܫܶܪܫܳܐ [shersho]
ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ [sharbtho]
ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ [moryo ĥaylthono]
ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ [moryo aloho]
ܡܳܪܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ [Mor Yeshuĉ Mshiĥo bro d'aloho ethraĥam ĉlay ]
ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱ [barekhmor]
ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ [lbusho d`gabre]
ܗܶܪܽܘܡܐ [ܗܪܘܡܐ]
ܠܶܒܳܐ [lebo]
ܫܶܬܩܳܐ ܕܠܶܒܳܐ [shetqo d`lebo]
ܟܺܐܒ ܠܶܒܳܐ [kib lebo]
ܟܽܘܪܗܳܢ ܠܶܒܳܐ [kurhon lebo]
ܟܪܺܝܗ ܠܶܒܳܐ [krih lebo]
ܠܶܒܳܢܳܝܳܐ [lebonoyo]
ܒܫܰܝܢܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ [bsheyno ba`shlomo]
ܚܶܙܰܩܝܳܐ [ܚܙܩܝܐ]
ܚܶܙܝܳܐܢ [ܚܙܝܢ]
ܚܶܙܝܽܘܢ [ܚܙܝܢ]
ܝܰܘܡܳܢܳܐ [yaumono]
ܐܰܕܝܰܘܡܳܐ [adyaumo]
ܝܰܘܡܳܢ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܰܒܟܽܠܙܒܳܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܶܛܥܶܐ [yaumon bsafro labkulzban lo nethețĉe]
ܚܶܘܳܪܳܐ [ܚܘܪܐ]
ܚܶܘܬܰܐ [ܚܘܬܐ]
ܚܶܐܘܬܰܐ [ܚܘܬܐ]
ܚܙܩܝܐܝܠ [ܚܙܩܝܐܝܠ]
ܗܺܝܒܰܐ [ܗܝܒܐ]
ܚܺܝܕܰܐܪܺܝ [ܚܝܕܐܪܝ]
ܗܳܪܟܳܐ [horko]
ܗܰܪܟܶܐ [harke]
ܡܥܳܕܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĉadronutho]
ܥܶܘܳܢܳܐ [ĉewono]
ܫܡܰܝܳܐ [shmayo]
ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ [malkutho ĥaylo u teshbuĥto]
ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ [suloqo d`shmayo]
ܩܽܘܒܰܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ [qubath shmayo]
ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ [gushmo shmayono]
ܫܡܰܝܳܢܳܐ [shmayono]
ܡܶܐܙܠܳܐ ܘ ܡܶܐܬ݂ܝܳܐ [meslo u methyo]
ܦܳܫ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [fosh ĥroyo]
ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܽܘܪܺܝܙܳܘܢ [bothar hurizon]
ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܽܘܪܺܝܙܳܘܢ [bothar hurizon]
ܚܳܪ ܒܳܬ݂ܪܶܗ [ĥor bothre]
ܒܳܬ݂ܰܪ ܡܢ [bothar man]
ܒܳܬ݂ܰܪ ܚܕܕܐ [bothar ĥđođe]
ܐܰܩܶܦ [aqef]
ܡܰܩܦܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [maqfonutho]
ܐܰܩܶܦܬ݂ܳܐ [aqeftho]
ܚܺܝܪܰܢ [ܚܝܪܢ]
ܚܰܝܪܰܢ [ܚܝܪܢ]
ܐܰܝܠܳܐ [aylo]
ܚܺܐܪܬܰܐ [ܚܐܪܬܐ]
ܪܥܝܳܐ [roĉyo]
ܚܺܐܪܽܘܬܰܐ [ܚܐܪܘܬܐ]
ܚܶܙܰܩܝܳܐ [ܚܙܩܝܐ]
ܚܺܙܩܺܝܰܐ [ܚܙܩܝܐ]
ܗܺܝܝܽܘܬܰܐ [ܗܝܝܘܬܐ]
ܚܠܺܝܬܰܐ [ܚܠܝܬܐ]
ܥܶܠܶܝܳܐ [ĉeloyo]
ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ [benyono ĉeloyo]
ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ [romutho]
ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ [meshtutho]
ܐܶܣܛܘܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ [estwo d`meshtutho]
ܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ [dlo sabro]
ܪܰܘܡܳܐ [raumo]
ܥܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [ĉeloyutho]
ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ [țuro romo]
ܡܥܰܪܳܐ [mĉaro]
ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ [mĉartho]
ܓܺܝܗܰܢܳܐ [gihano]
ܩܰܝܣܳܐ [qayso]
ܬܶܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ [teto d`qayso]
ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܐܺܝܠܳܢܳܐ [taulĉo d`ilono]
ܕܶܒܫܳܐ [debsho]
ܕܰܘܫܳܐ [dauwsho]
ܕܶܒܫܳܢܳܐ [debshono]
ܫܳܡܽܘܥܳܐ [shomuĉo]
ܨܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [ŝoyutho]
ܗܽܘܪܺܝܙܳܘܢ [hurizon]
ܐܽܘܪܺܝܙܳܘܢ [urizon]
ܫܰܪܒܳܠܳܐ [sharbolo]
ܒܰܢܛܠܳܐ [banțlo]
ܦܽܘܬܩܳܐ [futqo]
ܒܶܝܬ݂ ܒܰܘܬܳܐ [beth bauto]
ܦܽܘܛܩܳܐ [fuțqo]
ܛܺܝܡܶܐ ܕܦܽܘܬܩܳܐ [țime d`futqo]
ܚܽܘܒܳܐ [ܚܘܒܐ]
ܚܽܘܒܰܐ [ܚܘܒܐ]
ܚܽܘܒܳܒܳܐ [ܚܘܒܒܐ]
ܗܽܘܕܰܐ [ܗܘܕܐ]
ܚܳܘܕܰܐ [ܗܘܕܐ]
ܚܽܘܕܰܬ݂ܰܐ [ܚܘܕܬܐ]
ܢܰܥܠܳܐ [naĉlo]
ܚܽܘܠ [ܚܘܠ]
ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ [ܚܘܠܡܢܐ]
ܚܽܘܠܡܰܢܰܐ [ܚܘܠܡܢܐ]
ܟܰܠܒܳܐ [kalbo]
ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ [țuhmo d`kalbo]
ܟܰܦܢܳܐ [kafno]
ܟܰܦܢܽܘܬ݂ܳܐ [kafnutho]
ܬܦܳܢܳܐ [tfono]
ܟܦܶܢ [kfen]
ܬܦܶܢ [tfen]
ܟܰܦܺܝܢܬܳܐ [kafinto]
ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ [mauwto d`men kafno]
ܩܽܘܪܢܰܐ [qurna]
ܚܽܘܫܰܡ [ܚܘܫܡ]
ܗܽܘܫܳܥ [ܗܘܫܥ]
ܫܥܰܠ [shĉal]
ܫܥܳܠܳܐ [shĉolo]
ܫܥܽܘܠܳܐ [shĉulo]
ܚܽܘܬ݂ܪܳܐ [ܚܘܬܪܐ]
ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܛܠܰܠܶܐ [ĉiđo damțlale]
ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ [mazmuro]
ܩܺܝܢܬܳܐ [qinto]
ܩܳܠܳܐ [qolo]
ܐܺ [ĥboso]
ܐܺܝܒܠܰܐ [ܐܝܒܠܐ]
ܐܶܢܳܐ [eno]
ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ [eno balĥud]
ܡܶܬ݂ܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܳܐ [methțayab no]
ܐܶܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [eno mshiĥoyo no]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝܶܐ [eno no laĥmo d'ĥaye]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܗܪܳܐ ܕܒܪܺܝܬ݂ܳܐ [eno no bahro d`britho]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ [eno no nuhro shariro]
ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ݂ܰܝ [eno ithay hau dithay]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ [eno no roĉyo țobo]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝܶܐ [eno no shbilo shroro ĥaye]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝܶܐ [eno no urĥo shroro u ĥaye]
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝܶܐ [eno no qyomto u ĥaye]
ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [eno ithay țalyo d'aloho]
ܟܰܐܝܺܘܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [kayiwo no]
ܟܪܺܝܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [kriho no]
ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [bațilo no]
ܦܨܺܝܚܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [fŝiĥoyo no]
ܦܳܐܝܫ ܐ̱ܢܳܐ [foyash no]
ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ [taudi lokh men kule leb]
ܡܰܪܚܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ [marĥeq no men horko]
ܐܶܢܳܐ ܨܰܝܳܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [eno ŝayomo no]
ܟܳܨܳܐܰܡ ܐ̱ܢܳܐ [ko ŝoyam no]
ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܽܐܘܪܰܚܝ [ozel no buraĥ]
ܡܰܩܶܡܠܺܝ ܠܳܟ݂ [maqemli lokh]
ܐܬ݂ܶܠܗܩܶܬ݂ ܣܰܓܺܝ ܠܰܚܙܰܝܬܳܟ݂ [ethlahqeth sagi laĥzoytokh]
ܐܬ݂ܶܠܗܩܶܬ݂ ܣܓܝ ܠܰܚܙܰܝܬܶܟ݂ܝ [ethlahqeth sagi laĥzoytekh]
ܨܰܗܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [ŝahyo no]
ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܝ ܚܒܘܫܐ [eno ith li ĥabusho]
ܟܦܝܢܐ ܐ̱ܢܳܐ [kafino no]
ܐܰܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ [arim no iđo d`yamino]
ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܐܶܕܢܳܐ [shomaĉ`no byađ eđne]
ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܚܐܰܚ ܐ̱ܢܳܐ [ono men ĥaĥ no]
ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܺܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ [kothe no mi qritho]
ܡܗܠܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ [mhalekh no triŝoith]
ܟܩܪܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܬ݂ܘܐ [koqoreno kthowo]
ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ [qore no b`qolo romo]
ܓܪܳܚܰܡܢܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ [groĥamno yeshuĉ mshiĥo]
ܐܶܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܓ݂ܳܒܽܘܠܝ [ eno roĥem no lğobul]
ܠܳܐ ܟܡܕܓܠ ܐ̱ܢܳܐ [lo komdagal no]
ܐܶܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܰܘܬ݂ܳܐ [eno fotaĥ no l`kautho]
ܡܰܕܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܗܪܳܐ [madleq no bahro]
ܡܕܰܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ [madleq no l`nuhro]
ܢܳܩܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܢܚܺܝܪܳܐ [noqaĥ no byađ nĥiro]
ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܣܳܬܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ [ĥoze hwith leh lsoțono danfal akh barqo men shmayo]
ܛܳܥܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ [țoĉem`no byađ leshono]
ܟܳܬ݂ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܕ ܚܽܘܩܳܐ [kotheb no ĥađ ĥuqo]
ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܝ̈ܢܶܐ [ĥoze no byađ ĉayne]
ܐܶܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ [eno yoteb no ĉal kursyo]
ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ [yoteb no ĉal mautbo]
ܐܶܢܳܐ ܓܠܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܩܰܢܝܳܐ [eno golef no l`qanyo]
ܟܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ [kole no]
ܦܳܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕܳܐ [fosheț no iđo]
ܡܰܪܟܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ [marken no risho]
ܠܗܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܟ݂ܝ [lhiq no laĥzotekh]
ܠܗܺܝܩܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܙܳܝܬܳܟ݂ [lhiqoto no laĥsotokh]
ܡܚܘܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ [maĥwe no lokh]
ܬܰܚܘܺܝܬ݂ ܗܺܝܝܽܘܬ݂ܳܐ [tahwith hiyutho]
ܚܰܘܺܝ ܗܺܝܝܽܘܬ݂ܶܗ [ĥawi hiyuthe]
ܗܺܝܝܽܘܬ݂ܳܐ [hiyutho]
ܣܰܟ݂ܠܳܐ [sakhlo]
ܩܽܘܦܕܳܐ [qufdo]
ܐܺܝܓ݂ܢܰܐܛܺܝܽܘܣ [ܐܝܓ݂ܢܐܛܝܘܣ]
ܓܒܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ [gbinutho]
ܐܶܬ݂ܚܒܰܢܰܢ [ethĥbanan]
ܠܶܗ [leh]
ܠܗܶܝܢ [lhen]
ܠܗܽܘܢ [lhun]
ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ [aten]
ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ [atun]
ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܽܘܙܳܐ [atun ith lkhun muze]
ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ [mețulothoh]
ܐܺܝܠܗܰܒ [ܐܝܠܗܒ]
ܐܶܠܗܰܒ [ܐܝܠܗܒ]
ܐܺܝܠܚܽܘܒܰܐ [ܐܝܠܚܘܒܐ]
ܐܺܝܠܳܢ [ܐܝܠܢ]
ܐܺܝܠܳܢܰܐ [ܐܝܠܢܐ]
ܐܺܝܠܣܰܒܪܳܐ [ܐܝܠܣܒܪܐ]
ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܡܺܝܪܺܝܢ [bruĥo d'aloho shkiĥ hu kul medem u kulhun holen gmirin]
ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ [bshem abo]
ܓܰܠܘܳܝܳܐ [galwoyo]
ܓܰܠܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [galwoyutho]
ܥܰܪܳܒܽܘܢܳܐ [ĉarobuno]
ܒܳܬܶܐ [bote]
ܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [shulțonutho]
ܛܰܥܶܡ [țaĉem]
ܡܚܳܐ ܡܚܰܛܳܐ [mĥo mĥațo]
ܛܥܳܡܳܐ [țĉomo]
ܡܶܬ݂ܛܰܥܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methțaĉmonutho]
ܡܚܳܝ ܡܚܰܛܳܐ [mĥoy mĥațo]
ܫܰܪܶܓ݂ [shareğ]
ܒܪܽܘܚܩܳܐ [b`ruĥqo]
ܒܺܐܝܕܳܐ [b`iđo]
ܒܢܺܝܚܘܽܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ [bniĥutho ithau ĥaylo]
ܒܒܪܺܝܬ݂ܳܐ [b´britho]
ܒܓ݂ܰܘ ܫܳܒܽܘܥܳܐ [bğao shobuĉo]
ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ [b`holen yaumotho]
ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ [bĥubo aminto]
ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ [men kul frus]
ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ [b`hau zabno]
ܒܶܝܬ݂ ܩܶܫܬܳܬ݂ܶܐ [beth qeshțothe]
ܒܥܶܡܺܪܝ [b`ĉemri]
ܒܙܰܒܢܳܐ ܩܰܪܝܒܳܐ [b`zabno qaribo]
ܠܡܰܕܢܚܳܐ [l`madnĥo]
ܛܰܘܽܘܬ݂ܰܝܕܶܗ [țauwuthayđe]
ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬ݂ܳܐ [ba`ĉtidutho]
ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܒܠܳܢܳܐ [lo methqablono]
ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܽܘܬ݂ܳܐ [lo mqablutho]
ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ [hendwoyo]
ܗܶܢܕܽܘ [hendu]
ܨܽܘܢܳܥܳܝܳܐ [ŝunoĉoyo]
ܝܳܕܰܥ [yođaĉ]
ܡܰܘܕܰܥ [mauđaĉ]
ܐܰܪܕܺܝܟ݂ܠܳܐ [ardikhlo]
ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܟܬ݂ܳܒܳܐ [mĥauwyono da`kthobo]
ܚܶܙܘܳܐ ܓܰܘܝܳܐ [ĥezwo gawoyo]
ܐܶܕܢܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ [eđno gawoyto]
ܪܽܘܫܦܳܐ [rushfo]
ܪܰܚܫܳܐ [raĥsho]
ܪܰܚܫܶܐ [raĥshe]
ܪܰܚܫܽܘܢܳܐ [raĥshuno]
ܓܳܙܰܪܬܳܐ [gozarto]
ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [lo methfarĉonutho]
ܡܒܰܩܪܳܢܝܺܬ݂ܳܐ [mbaqronitho]
ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ [shutoso]
ܫܰܬܶܐܣ [shates]
ܫܰܬܶܣ [shates]
ܘܰܟܝܠܳܐ ܕܡܶܬ݂ܠܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [wakilo d`methlaĥmonutho]
ܬܰܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ [taqifutho]
ܐܶܡܘܳܬ݂ܢܳܝܳܐ [emwothonoyo]
ܐܶܡܘܳܬ݂ܳܝܳܐ [emwothoyo]
ܟܶܢܫܳܐ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܝܳܐ [kensho emwothoyo]
ܢܰܘܠܳܐ ܐܶܡܘܳܬ݂ܢܳܝܳܐ [nauwlo emwothonoyo]
ܦܰܬ݂ܳܐ ܕܢܰܘܠܳܐ [fatho d`naulo]
ܕܰܦܳܐ ܕܢܰܘܠܳܐ [dafo d`naulo]
ܐܳܣܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ [osyo gawoyo]
ܦܽܘܫܳܩܳܐ [fushoqo]
ܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mqablonutho]
ܐܳܪܥܽܘܬ݂ܳܐ [orĉutho]
ܐܺܝܪܰܕ [ܐܝܪܕ]
ܥܺܝܪܰܩ [ĉiraq]
ܥܺܝܪܰܩܳܝܳܐ [ĉiraqoyo]
ܐܺܝܪܦܰܢ [ܐܝܪܦܢ]
ܒܕܽܘܟܬ݂ܳܐ [b`duktho]
ܥܺܝܣܰܐ [ܥܝܣܐ]
ܥܝܣܐܒܠ [ܐܝܙܒܠ]
ܐܺܝܙܰܒܶܠ [ܐܝܙܒܠ]
ܐܺܝܫܰܝ [ܐܝܫܝ]
ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ [ܐܝܫܡܥܝܠ]
ܫܡܳܥܺܝܠ [ܐܝܫܡܥܝܠ]
ܝܶܫܽܘܥ [ܝܫܘܥ]
ܐܺܝܣܚܰܩ [ܐܝܣܚܩ]
ܐܺܝܣܚܳܩ [ܐܝܣܚܩ]
ܛܰܝܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [țayoyutho]
ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mashlmonutho]
ܦܰܩܺܝܗܳܐ [faqiho]
ܐܝܫܠܪ [ܐܝܫܠܪ]
ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ [isroel]
ܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ [qom latlotho yaumin]
ܐܺܝܬܐܰܠܳܗܳܐ [ܐܝܬܐܠܗܐ]
ܐܺܝܬܐܰܠܰܗܰܐ [ܐܝܬܐܠܗܐ]
ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ [ܐܝܬܘܬܐ]
ܐܺܝܙܰܠܰܐ [ܐܝܙܠܐ]
ܐܺܝܢ [in]
ܝܰܒܰܠ [ܝܒܠ]
ܝܰܗܒܐܰܠܳܗܳܐ [ܝܗܒܐܠܗܐ]
ܝܰܗܒܐܰܠܰܗܰܐ [ܝܗܒܐܠܗܐ]
ܝܰܒܪܽܘܕܺܝܰܐ [ܝܒܪܘܕܝܐ]
ܝܰܕܰܥ [ܝܕܥ]
ܝܰܕܥܳܐܝܶܠ [ܝܕܥܐܝܠ]
ܝܰܕܥܺܝܶܠ [ܝܕܥܐܝܠ]
ܝܰܐܝܶܠ [ܝܐܝܠ]
ܝܰܦܶܬ [ܝܦܬ]
ܝܰܦܬ [ܝܦܬ]
ܨܳܕ [ŝod]
ܨܽܘܕ [ŝud]
ܨܰܝܳܕܳܐ [ŝayodo]
ܨܰܝܳܕܳܐ ܨܳܐܶܕ ܐܰܝܠܳܐ [ŝayodo ŝoyed aylo]
ܫܰܢ̱ܬܳܐ [shato]
ܫܢܳܐ [shno]
ܫܢܰܝ̈ܶܐ [shnaye]
ܐܺܫ̈ܢܶܐ [ishne]
ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ [bashnaye]
ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝܬܳܐ [shautofutho shatonoyto]
ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ [shuĥlofe d`shato]
ܕܳܪܳܐ [doro]
ܚܰܓܳܐ ܕܳܪܳܢܳܝܳܐ [ĥago doronoyo]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܕܳܪܳܐ [shuĥlof doro]
ܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ [kul shato]
ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ [shno ba`shno]
ܝܰܗ [yah]
ܝܽܘܐܳܪܳܫ [ܝܘܐܪܫ]
ܝܰܐܺܝܪܽܘܣ [ܝܘܐܪܫ]
ܝܰܡܺܝܢ [ܝܡܝܢ]
ܟܳܢܘܽܢ ܐ̱ܚܪܳܝ [konun ĥaroyo]
ܝܰܦܰܐܢ [yapan]
ܝܰܪܺܝܒܰܐ [ܝܪܝܒܐ]
ܟܽܠ ܫܥ [kul shoĉ]
ܟܽܠ ܝܰܪܚܳܐ [kul yarĥo]
ܟܽܠ ܝܽܘܡ [kul yum]
ܟܽܠ ܚܰܕ [kul ĥađ]
ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ [kul nosh]
ܟܽܠܗܽܘܢ [kulhun]
ܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ [kul shato]
ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ [shno ba`shno]
ܔܺܝܒ [shib]
ܝܰܓܰܪܣܰܗܰܕܽܘܬܰܐ [ܝܓܪܣܗܕܘܬܐ]
ܐܰܚܺܝܰܐ [ܐܚܝܐ]
ܝܰܚܝܰܐ [ܐܚܝܐ]
ܝܶܗܽܘܫܳܥ [ܝܗܘܫܥ]
ܝܶܗܽܘܫܰܥ [ܝܗܘܫܥ]
ܐ̱ܢܳܫܳܐ [nosho]
ܐܺܝܪܰܚܡܶܠ [ܐܝܪܚܡܠ]
ܐܶܪܰܡܝܳܐ [ܐܪܡܝܐ]
ܐܶܪܰܡܝܰܐ [ܐܪܡܝܐ]
ܝܽܘܪܒܰܥܰܡ [ܝܘܪܒܥܡ]
ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ [ܝܘܪܒܥܡ]
ܝܰܪܽܘܚܰܡ [ܝܪܘܚܡ]
ܝܰܪܚܽܘܡ [ܝܪܘܚܡ]
ܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ [ureshlem]
ܡܩܰܕܫܳܐ [maqdsho]
ܐܶܫܰܥܝܳܐ [ܐܫܥܐ]
ܐܶܫܰܥܝܰܐ [ܐܫܥܐ]
ܝܶܫܽܘܥ [ܝܫܘܥ]
ܝܶܫܽܘܥܕܶܢܚܳܐ [ܝܫܘܥܕܢܚܐ]
ܝܶܫܽܘܥܕܳܢ [ܝܫܘܥܕܢ]
ܝܶܫܽܘܥܝܰܗܒ [ܝܫܘܥܝܗܒ]
ܝܶܫܽܘܥܣܰܒܪܰܢ [ܝܫܘܥܣܒܪܢ]
ܝܶܫܽܘܥܙܟ݂ܳܐ [ܝܫܘܥܣܟ݂ܐ]
ܐܺܝܙܰܪܥܶܠ [ܐܝܙܪܥܠ]
ܝܰܣܺܝܟܰܐ [ܝܣܝܟܐ]
ܐܰܣܶܟܰܐ [ܝܣܝܟܐ]
ܝܶܫܘܽܥ [yeshuĉ]
ܝܶܫܽܘܥ [ܝܫܘܥ]
ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ [yeshuĉ mshiĥo]
ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܗܘܝ ܡܳܪܝ̱ [yeshuĉ mshiĥo ithau mor]
ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘ ܡܳܪܰܝܕܺܝ [yeshuĉ mshiĥo u moreyđi]
ܗܳܫܳܐ [hosho]
ܐܽܘܥܕܳܐ [uĉdo]
ܝܺܕܠܰܦ [ܝܕܠܦ]
ܝܰܪܠܰܦ [ܝܕܠܦ]
ܐܝܫܡܥܝܐ [ܐܝܫܡܥܝܐ]
ܝܽܘܐܳܒ [ܝܘܐܒ]
ܝܽܘܐܳܚ [ܝܘܐܚ]
ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ [ܝܘܝܩܝܡ]
ܝܽܘܝܳܟ݂ܺܝܢ [ܝܘܝܟ݂ܝܢ]
ܩܰܛܺܝܪܳܐ [qațiro]
ܝܳܗܽܘܫܰܥ [ܝܗܘܫܥ]
ܝܽܘܝܳܕܳܥ [ܝܘܝܕܥ]
ܝܽܘܝܰܕܰܥ [ܝܘܝܕܥ]
ܝܢܢܝ [ܝܘܚܢܢ]
ܝܳܢܢܺܝ [ܝܘܚܢܢ]
ܝܽܘܪܳܡ [ܝܘܪܡ]
ܝܰܘܣܶܦܺܝܢܰܐ [ܝܘܣܦܝܢܐ]
ܝܳܙܶܦܺܝܢܰܐ [ܝܘܣܦܝܢܐ]
ܓܶܠܝܽܘܢܳܪܽܘܬ݂ܳܐ [gelyunorutho]
ܝܺܘܙܰܕܰܩ [ܝܘܙܕܩ]
ܝܽܘܙܳܕܳܩ [ܝܘܙܕܩ]
ܝܽܘܒܺܝܠܳܝܳܐ [yubiloyo]
ܝܽܘܕܳܝܳܐ [yuđoyo]
ܝܽܗܽܘܕܳܝܳܐ [ihuđoyo]
ܝܺܗܽܘܕܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [ihuđoyutho]
ܝܺܗܺܘܕܳܐܝܺܬ݂ [ihuđoith]
ܝܽܗܘܕܺܝܬ [ܝܗܘܕܝܬ]
ܝܶܗܽܘܕܺܝܬ [ܝܗܘܕܝܬ]
ܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [ĉlaymutho]
ܥܠܰܝܡܳܐ [ĉlaymo]
ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ [ĉlaymtho]
ܥܠܰܝܡܳܐ [ĉlaymo]
ܡܛܰܟܰܣܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [mțakasto da`ĉlaymutho]
ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ [dayono da´țloye]
ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ [dayono da`ĉlayme]
ܩܶܢܛܪܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [qențrun da`ĉlaymutho]
ܬܰܡܽܘܙ [tamuz]
ܝܽܘܠܝܰܐ [ܝܘܠܝܐ]
ܝܽܘܠܝܰܐܢ [ܝܘܠܝܐܢ]
ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ [ܝܘܠܝܘܣ]
ܥܠܰܝܡܳܐ [ĉlaymo]
ܢܰܥܺܝܡܳܐ [naĉimo]
ܛܰܠܝܳܐ [țalyo]
ܥܠܰܝܡܳܐ [ĉlaymo]
ܓܽܘܪܝܳܐ [guryo]
ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ [guryo d`aryo]
ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ [bthulto]
ܒܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ [bthulutho]
ܛܠܳܝ̈ܶܐ [țloye]
ܚܙܺܝܪܳܢ [ĥziron]
ܚܳܫܽܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܰܙܩܳܬ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ [ĥoshulo ĉobed ĉazqotho d`dahbo]
ܟ [kof]
ܩܰܒܠܳܐ [qablo]
ܩܰܕܡܺܝܐܝܶܠ [ܩܕܡܝܐܝܠ]
ܩܰܕܡܺܐܝܶܠ [ܩܕܡܝܐܝܠ]
ܚܰܒܫܽܘܫܳܐ [ĥabshusho]
ܩܗܽܘܬ݂ܳܐ [qhutho]
ܩܗܽܘܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [qhuthonoyo]
ܚܰܠܒܳܐ ܕܩܗܽܘܬ݂ܳܐ [ĥalbo d`qhutho]
ܟܰܦܪܳܐ [ܟܦܪܐ]
ܟܰܗܺܝܢܬܰܐ [ܟܗܝܢܬܐ]
ܩܳܐܝܶܢ [ܩܐܝܢ]
ܩܰܐܝܺܢ [ܩܐܝܢ]
ܫܰܠܺܝܛܬ݂ܳܐ [shalițtho]
ܟܰܟܳܪܺܝܬܰܐ [ܟܟܪܝܬܐ]
ܟܰܠܰܡܽܘ [ܟܠܡܘ]
ܥܶܓܠܳܐ [ĉeglo]
ܚܰܕܝܳܐ ܕܥܶܓܠܳܐ [ĥadyo d`ĉeglo]
ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܶܓܠܳܐ [besro d`ĉeglo]
ܣܽܘܪܓܳܕܳܐ [surgođo]
ܘܰܪܩܳܐ ܣܽܘܪܓܳܕܳܐ [warqo d`surgođo]
ܫܬܳܐ ܕܣܽܘܪܓܕܐ [shato d`surgođo]
ܩܶܠܶܬܡܰܖܰܐ [ܩܠܬܡܪܐ]
ܟܶܠܫܳܐ [kelsho]
ܟܰܠܳܢܺܝܬܰܐ [ܟܠܢܝܬܐ]
ܟܰܠܽܘܢܺܝܬܰܐ [ܟܠܢܝܬܐ]
ܩܽܘܪܳܐ [quro]
ܟܰܠܬܰܐ [ܟܠܬܐ]
ܓܰܡܠܳܐ [gamlo]
ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ [masurqo]
ܣܳܪܶܩ [soreq]
ܣܪܳܩܳܐ [sroqo]
ܟܬܰܫ [ktash]
ܡܟܰܬܶܫ [mkatesh]
ܡܩܰܪܒܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟܰܬܫܳܐ [mqarbonitho damkatsho]
ܐܰܓܽܘܓܳܐ [agugo]
ܐܰܓܽܘܓܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [agugoyutho]
ܪܺܝܫܡܳܠܳܐ [rishmolo]
ܪܺܝܫܡܳܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [rishmoloyutho]
ܐܶܬ݂ܬܒܰܪ [ethtbar]
ܬܒܰܪ [tbar]
ܬܶܚܪܺܝܘܳܐ [teĥriwo]
ܩܰܪܰܪ [ܩܪܪ]
ܟܰܪܰܪ [ܩܪܪ]
ܟܰܪܺܝܡ [ܟܪܝܡ]
ܟܰܪܺܝܢ [ܟܪܝܢ]
ܟܰܪܺܝܢܰܐ [ܟܪܝܢܐ]
ܟܰܪܡܳܐ [ܟܪܡܐ]
ܣܟܰܡܒܺܝܠ [skambil]
ܒܰܠܒܽܘܣܳܐ [balbuso]
ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܚܰܫܳܐ [shabtho d`ĥasho]
ܟܰܪܝܽܘܬܰܐ [ܟܪܝܘܬܐ]
ܟܰܫܺܝܪܬܰܐ [ܟܫܝܪܬܐ]
ܓܒܶܬܳܐ [gbeto]
ܒܰܝܬܳܐ ܕܦܰܠܳܚܳܐ [bayto d`folĥe]
ܒܶܝܬ݂ ܦܳܠܚܶܐ [beth folĥe]
ܝܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܣܦܝܘܢ [yamo ĥroyo qasfiyon]
ܫܳܪܺܝܬ݂ܳܐ [shorito]
ܣܽܘܪܳܣܳܐ [surozo]
ܣܰܪܶܣ [sares]
ܥܒܰܕ ܡܣܰܪܣܳܐ [ĉbađ msarso]
ܟܰܬܰܖ [ܟܬܪ]
ܓܽܘܢܚܳܐ [gunĥo]
ܓܶܕܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ [gedsho bisho]
ܟܰܬܺܝܢܰܐ [ܟܬܝܢܐ]
ܟܰܬܝܰܐ [ܟܬܝܐ]
ܩܰܛܳܐ [qațo]
ܠܽܘܥܳܣܳܐ [luĉoso]
ܠܥܶܣ [lĉes]
ܙܶܒܢܳܐ [zebno]
ܫܩܳܠܰܐ [shqolo]
ܙܰܒܽܘܢܳܐ [zobuno]
ܫܰܩܳܠܳܐ [shaqolo]
ܙܳܒܽܘܢܬܳܐ [zobunto]
ܫܳܩܽܠܬܳܐ [shoqulto]
ܚܰܝܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ [ĥaylo d`zebno]
ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܬܰܓܳܪܳܝܬܳܐ [madrashro tagoroyto]
ܠܗܺܝܩ ܙܶܒܢܳܐ [lhiq zebno]
ܟܪܺܝܗ ܙܶܒܢܳܐ [krih zebno]
ܟܰܘܟܒܳܐ [ܟܘܟܒܐ]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܩܽܘܩܰܐ [sheĉyo d`quqa]
ܓܰܓܰܪܬ݂ܳܐ [gagartho]
ܓܳܪܘܽܦܬܳܐ [gorufto]
ܠܰܝܬ ܘܰܪܕܳܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ [layt wardo dlo kube]
ܠܰܝܬ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢܶܗ [layt shafir mene]
ܡܕܰܝܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mdaylonitho]
ܩܰܡܽܘܐܝܶܠ [ܩܡܘܐܝܠ]
ܩܡܽܘܐܝܶܠ [ܩܡܘܐܝܠ]
ܟܶܢܥܰܢ [ܟܢܥܢ]
ܟܶܪܚܳܐ [ܟܪܚܐ]
ܟܽܘܪܚܳܐ [ܟܪܚܐ]
ܩܶܪܽܝܘܢܳܐ [qeryuno]
ܩܽܘܩܡܳܐ [quqmo]
ܫܺܝܫܰܠܬܳܐ [shishalto]
ܟ݂ [kh]
ܠܽܘܓܡܳܐ [lugmo]
ܠܽܘܥܳܐ [luĉo]
ܩܽܘܦܣܳܐ [qufso]
ܥܰܪܣܳܐ ܕܒܽܘܓ݂ܪܳܐ [ĉarso d`buğre]
ܚܨܳܨܳܐ [ĥŝoŝo]
ܟܺܝܠܰܡܘܰܐ [ܟܝܠܡܘܐ]
ܟܺܝܠܰܡܽܘܰܐ [ܟܝܠܡܘܐ]
ܩܺܝܠܠܺܝܬܰܐ [ܩܝܠܠܝܬܐ]
ܛܺܝܡܶܐ ܕܟܺܝܠܳܐ [țime d`kilo]
ܟܺܐܡܽܘܢܳܐ [ܟܐܡܘܢܐ]
ܫܰܒ̈ܪܶܐ [shabre]
ܛܠܳܝ̈ܶܐ [țloye]
ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [țloye d`aloho]
ܐܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [abne d`aloho]
ܦܽܘܠܚܳܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ [fulĥon țloye]
ܐܳܣܝܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ [osyo d`țloye]
ܐܰܣܝܳܐ ܕܫܰܒ̈ܪܳܐ [osyo d`shabre]
ܕܰܩܪܳܩܳܐ [daqroqo]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܛܠܳܝ̈ܶܐ [kthobo d`țloye]
ܓܰܢܰܬ݂ ܫܰܒ̈ܪܶܐ [ganath shabre]
ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܕܛܠܳܝ̈ܶܐ [zuze da`țloye]
ܫܳܥܰܬ݂ ܛܠܳܝ̈ܶܐ [shoĉath țloye]
ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ [shoĉtho da`țloye]
ܟܰܠܙܽܘܙܳܐ [kalsuso]
ܒܶܝܬ݂ ܚܶܙܘܳܐ [beth ĥezwo]
ܟܺܐܢܳܐ [ܟܐܢܐ]
ܟܶܢܳܪܳܐ [ܟܢܪܐ]
ܟܺܝܢܳܪܳܐ [ܟܢܪܐ]
ܟܺܐܢܬܰܐ [ܟܐܢܬܐ]
ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ [ܟܐܢܘܬܐ]
ܥܺܕܬܳܐ [ĉito]
ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘ ܦܰܘܠܽܘܣ [ĉito d`mor fetrus u faulus]
ܥܺܕ̈ܳܬ݂ܳܐ [ĉidotho]
ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ [ĉitonoyo]
ܩܶܪܰܣܽܘܣ [qerasus]
ܩܰܪܶܣܺܝܰܐ [qaresiya]
ܟܠܰܡܺܝܕܰܐ [ܟܠܡܝܕܐ]
ܡܫܺܝܦܳܐܝܺܬ݂ [mshifoith]
ܡܰܠܦܳܢ ܣܶܕܪܳܐ [malfon sedro]
ܡܕܰܒܩܳܢܳܐ [mdabqono]
ܕܒܶܩ [dbeq]
ܡܕܰܒܶܩ [mdabeq]
ܕܰܒܺܝܩܳܝܳܐ [dabiqoyo]
ܕܰܒܽܘܩܳܐ [dabuqo]
ܢܰܚܬܳܐ [naĥto]
ܣܶܟ݂ܬ݂ܳܐ ܕܠܒܽܘܫܳܐ [sekhtho d`lbushe]
ܓܰܙܳܐ ܕܠܒܽܘܫܳܐ [gazo d`lbushe]
ܝܰܬܺܝܪ ܙܥܽܘܪ [yatir sĉur]
ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ [sĉur men]
ܢܽܘܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ [nuno zĉuro]
ܐܰܡܝܺܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ [amiro sĉuro]
ܫܰܒܪܳܐ [shabro]
ܙܥܽܘܪܳܐܝܺܬ݂ [sĉuroith]
ܬܰܓܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ [tagoro sĉuro]
ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ [ĉitonoyo]
ܣܳܠܽܘܩܳܐ [soluqo]
ܣܠܰܩ [slaq]
ܣܳܠܶܩ [soleq]
ܩܠܺܝܡܳܐ [qlimo]
ܡܰܝܟܢܳܢܳܐ [mayknono]
ܡܰܦܽܘܚܺܝܬ̣ܳܐ [mafuĥitho]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܠܺܝܡܳܐ [shuĥlof qlimo]
ܙܰܓܳܐ [sago]
ܢܩܰܫ [nqash]
ܢܳܩܶܫ [noqesh]
ܢܩܳܫܳܐ [nqosho]
ܢܳܩܽܘܫܳܐ [noqusho]
ܩܽܘܫܽܘ ܘ ܢܶܬ݂ܶܦܬܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ [qushun u netheftaĥ lkuhn]
ܕܰܝܪܳܐ [dayro]
ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ [dayro d`mor gabriel]
ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܐ [ĥaye d`dayro]
ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ [qonuno d`dayro]
ܢܰܐܗܺܝܪܳܐ [nahiro]
ܚܰܟܺܝܡܳܐ [ĥakimo]
ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ [ĉabdutho]
ܩܪܰܨ [qraŝ]
ܠܝܳܫܳܐ [lyosho]
ܠܶܫ [lesh]
ܡܰܐܟܺܝܢܰܐ ܕܠܰܝܫܳܐ [makina d`leysho]
ܒܽܘܪܟܳܐ [burko]
ܒܪܳܟܳܐ [broko]
ܬܽܘܡܳܐ [tumo]
ܓܰܪܡܳܐ [garmo]
ܩܽܘܪܩܣܳܐ [qurqso]
ܙܪܰܥܠܳܐ [zraĉlo]
ܡܒܰܫܠܳܢܳܐ [mbashlono]
ܛܰܒܳܚܳܐ [țaboĥo]
ܒܰܫܶܠ [bashel]
ܐܰܪܬ݂ܰܚ [arthaĥ]
ܪܬ݂ܰܚ [rthaĥ]
ܫܠܳܩܳܐ [shloqo]
ܒܫܳܠܳܐ [bsholo]
ܪܶܬ݂ܚܳܐ [rethĥo]
ܛܰܒܳܚܬܳܐ [țaboĥto]
ܡܒܰܫܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mbashlonitho]
ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ [fulĥono d`ĉam bĉeleđbobo]
ܡܫܰܥܒܳܢܳܐ [mshaĉbono]
ܡܚܰܝܕܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĥaydonutho]
ܚܰܝܶܕ [ĥayed]
ܡܓܚܟܢܐ [mgaĥkono]
ܬܽܘܒ ܗܦܽܘܟ݂ܺܝܢ ܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ݂ [tub hfukhin qariboith]
ܦܰܪܽܘܫܳܐ [farusho]
ܦܩܳܕܳܐ [fqođo]
ܐܳܬ݂ܽܘܝܳܐ [othuyo]
ܩܽܘܠܳܣܳܐ [quloso]
ܟܳܡܽܘܪܓܽܘ [ܟܡܘܪܓܘ]
ܠܽܘܡܳܕܳܐ [lumodo]
ܡܡܰܪܝܳܢܳܐ [mmaryono]
ܚܰܣܳܡܳܐ [ĥasomo]
ܡܡܰܪܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mmaryonutho]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [saqubloyutho]
ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܳܐ [dalqubloyo]
ܡܰܪܺܝ [mari]
ܡܡܰܪܝܳܢܳܐܝܺܬ݂ [mmaryonith]
ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ [isgado]
ܩܰܢܨܳܠ [qonŝol]
ܦܢܺܝܬ݂ܳܐ [fnitho]
ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ [teshmeshto aminto]
ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ [ĥushbono]
ܡܳܪܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ [more ĥushbono]
ܩܽܘܒܠܳܐ [qublo]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [saqubloyutho]
ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [meshtagnyonutho]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ [saqublo]
ܟܽܘܢܳܫ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ [kunosh tarĉitho]
ܛܽܘܪܛܳܫܳܐ [țurțosho]
ܪܶܢܝܳܐ [renyo]
ܡܫܰܘܬܰܐܦܬܳܐ ܬܰܓܳܪܳܝܬܳܐ [mshautafto tagoroyto]
ܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ [sunedos]
ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ [knushyo d`mautbo ĉitonoyo]
ܪܺܝܫܳܐ [risho]
ܢܣܰܟ݂ [nsakh]
ܘܰܪܩܳܐ ܕܰܢܣܳܟ݂ܳܐ [warqo da`nsokho]
ܩܽܘܪܰܢ [quran]
ܣܰܠܳܐ [salo]
ܩܽܘܪܒܰܢܰܐ [ܩܘܪܒܢܐ]
ܩܽܘܪܺܝܢܬܳܝܳܐ [qurintoyo]
ܒܶܢܝܳܢ ܓܽܘܫܡܳܐ [benyon gushmo]
ܡܥܰܘܟ݂ܽܘܬܳܐ [mĉaukhutho]
ܩܰܘܡܬ݂ܳܐ [qaumtho]
ܩܽܘܡܬ݂ܳܐ [qumtho]
ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ [ĥaylo d`gushmo]
ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ [hadome d`gushmo]
ܟܶܣܶܕ [ܟܣܕ]
ܟܳܣܳܪ [ܟܣܕ]
ܨܶܦܕܳܐ [ŝefdo]
ܚܰܝܠܳܐ [ĥaylo]
ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ [ĥaylawotho]
ܟܪܺܝܗܳܐ [kriho]
ܡܰܪܥܳܐ [marĉo]
ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ [ĉarso da`kriho]
ܥܰܪܣܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܐ [ĉarso d`beth krihe]
ܪܰܕܳܝܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܶܐ [rađoyto da`krihe]
ܚܳܐܶܟ [ĥoek]
ܚܳܝܟܳܐ [ĥoyko]
ܚܝܳܟܳܐ [ĥyoko]
ܚܶܪܩܳܐ [ĥerqo]
ܐܰܪܒܽܘܒܝܳܐ [arbubyo]
ܚܽܘܓܬ݂ܳܐ [ĥugtho]
ܨܠܺܝܒܳܐ [ŝlibo]
ܕܰܫܟܳܚܬܝ ܕܨܠܺܝܒܳܐ [da`shkoĥte da`ŝlibo]
ܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ [sqifutho]
ܩܪܳܒܳܐ ܕܟܽܘܟܒ̈ܶܐ [qrobo d`kukbe]
ܡܰܩܪܒܳܢܳܐ [maqrbono]
ܪܶܫܝܳܢܳܐ [reshyono]
ܥܶܕܠܳܐ [ĉedlo]
ܥܶܕܠܳܝܳܐ [ĉedloyo]
ܥܕܰܠ [ĉdal]
ܚܰܪܕܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ [ĥardono d`yamo]
ܚܰܪܕܳܢܳܐ [ĥardono]
ܬܳܓ݂ܳܐ [toğo]
ܚܽܘܕܳܐ [ĥudo]
ܒܶܝܬ݂ ܒܽܘܫܳܠܳܐ [beth busholo]
ܟܽܘܟܬ݂ܳܐ [kuktho]
ܡܨܰܠܬܳܐ [mŝalto]
ܬܽܘܪܬܳܐ [turto]
ܬܽܘܪܬܳܐ ܪܳܥܝܳܐ [turto roĉyo]
ܡܰܩܪܳܢܳܐ [maqrono]
ܟܽܘܟܰܠܬܰܐ [ܟܘܟܠܬܐ]
ܙܳܓ݂ܳܐ [soğo]
ܟܽܘܟܺܝܬܰܐ [ܟܘܟܝܬܐ]
ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ [mardutho]
ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [marduthonoyo]
ܘܰܙܺܝܪܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ [waziro d`mardutho]
ܙܺܒܽܘܢܳܐ [sobuno]
ܒܰܛܶܠ [bațel]
ܙܳܒܽܘܢܬܳܐ [sobunto]
ܟܽܘܪ̈ܕܳܝܶܐ [kurdoye]
ܟܰܪܝܳܐ [karyo]
ܙܥܽܘܪܳܐ [zĉuro]
ܟܰܪܝܳܐ ܘܚܰܠܝܳܐ [karyo u ĥalyo]
ܙܰܒܢܳܐ ܟܰܪܝܳܐ [zabno karyo]
ܢܫܰܩ [nshaq]
ܢܳܫܶܩ [nosheq]
ܟܳܘܙܰܐ [ܟܘܙܐ]
ܟܽܘܙܳܐ [ܟܘܙܐ]
ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ [ܩܘܪܝܩܘܣ]
ܠ [lomad]
ܠܰܥܰܙܰܖ [ܠܥܙܪ]
ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ [ܠܥܙܪ]
ܠܰܒܰܢ [ܠܒܢ]
ܠܰܒܶܒ [ܠܒܒ]
ܓܽܘܚܟܳܐ [guĥko]
ܓܚܶܟ [gĥek]
ܓܳܚܶܟ݂ [goĥekh]
ܠܰܚܕܳܐ [ܠܚܕܐ]
ܠܚܘܕ [ܠܚܘܕ]
ܠܰܚܡܺܝ [ܠܚܡܝ]
ܠܰܡܶܟ݂ [ܠܡܟ݂]
ܠܰܡܶܕ [ܠܡܕ]
ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ [ܠܡܦܐܕܐ]
ܠܰܡܥܰܐ [ܠܡܥܐ]
ܐܶܡܪܳܐ [emro]
ܦܰܪܳܐ [faro]
ܐܰܬ݂ܪܳܐ [athro]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ [bath athro]
ܒܰܪ ܡܳܬ݂ܳܐ [bar motho]
ܒܰܪ ܐܰܬ݂ܪܳܐ [bar athro]
ܙܰܪܳܥܽܘܬ݂ܳܐ [saroĉutho]
ܦܽܘܠܚܳܢ ܐܰܪܥܳܐ [fulĥon arĉo]
ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ [arikho]
ܐܰܪܺܝܟ݂ܽܘܬܳܐ [arikhutho]
ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ [urkho]
ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ [zabno arikho]
ܫܰܠܛܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ [shalțo arikho]
ܥܰܡ ܙܰܒܢܳܐ [ĉam zabno]
ܗܶܕܐܺܝ ܗܶܕܐܺܝ [hedi hedi]
ܠܰܪܰܐ [ܠܪܐ]
ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢ ܣܳܟ݂ [mekil lo tub teshbuqayn sokh]
ܓܰܕܶܦ [gadef]
ܓܽܘܕܳܦܳܐ [gudofo]
ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ [lamfido]
ܫܪܳܓ݂ܳܐ [shroğo]
ܗܰܠܟ݂ܳܐ [halkho]
ܪܰܗܛܳܐ [rahțo]
ܪܗܶܛ [rheț]
ܗܰܠܶܟ݂ [halekh]
ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ [bqolo romo]
ܥܽܘܕ [ĉud]
ܠܒܺܝܒܬܰܐ [ܠܒܝܒܬܐ]
ܠܒܺܝܒܽܘܬܰܐ [ܠܒܝܒܘܬܐ]
ܠܒܽܘܢܬܰܐ [ܠܒܘܢܬܐ]
ܠܶܝܰܐ [ܠܝܐ]
ܠܶܒܰܬ [ܠܒܬ]
ܠܶܒܐܰܬ [ܠܒܬ]
ܚܰܝ̈ܶܐ [ĥaye]
ܚܝܳܐ [ĥyo]
ܚܝܳܐ ܪܚܶܡ ܚܰܫ [ĥyo rĥem ĥash]
ܢܶܣܝܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ [nesyon ĥaye]
ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ [urĥo d`ĥaye]
ܠܶܒܳܐ [ܠܒܐ]
ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ [firo basimo]
ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܰܣܺܝܡܶܐ [fire basime]
ܛܺܝܢܳܐ [țino]
ܡܰܠܦܳܢܳܐ [malfono]
ܡܰܠܦܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [malfonitho]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ [qeloyto d`malfone]
ܫܒܺܝܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [shbil yulfono]
ܫܢܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [shnay yulfono]
ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ [talmiđo]
ܒܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [bar yulfono]
ܬܰܚܪܶܙܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ [taĥrezto d`yulfono]
ܦܰܓ݂ܪܳܢܳܝܳܐ [fağronoyo]
ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ [gushmonoyo]
ܫܠܰܕܳܐ [shlado]
ܡܥܰܦܝܳܢܳܐ [mĉafyono]
ܩܰܠܺܝܠ [qalil]
ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ [gzor dino qalilo]
ܚܰܫ ܠܚܰܫܳܐ [ĥash l'ĥasho]
ܣܶܒܠܬܳܐ [seblto]
ܫܰܒܳܠܳܐ [shabolo]
ܒܪܺܝܡܬܳܐ [brimto]
ܒܰܥܳܝܬܳܐ [baĉoyto]
ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ [qri b`qolo romo]
ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܐ ܪܟܺܝܢܳܐ [qri b`qolo rkino]
ܩܪܺܝ ܘܰܟܬܽܘܒ [qri u wakthub]
ܩܪܳܐ [qro]
ܩܪܳܝܳܐ [qroyo]
ܩܳܪܽܘܝܬܳܐ [qoruyto]
ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܢܳܐ [methqaryono]
ܐܶܣܛܘܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ [esțwo d`qeryono]
ܗܶܪܓܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ [hergo d`qeryono]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ [qeloyto d`qeryono]
ܗܽܘܓܳܝܳܐ [hugoyo]
ܡܰܡܠܰܠܬܳܐ [mamlalto]
ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ [ĥroyath]
ܣܳܟ݂ܳܝܳܐ [sokhoyo]
ܣܳܟ݂ܳܢܳܐܝܺܬ݂ [sokhonoith]
ܛܶܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܶܐ [țebe ĥroye]
ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ [shoĉtho ĥroyto]
ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܥܒܰܪ [shobuĉo da`ĉbar]
ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܪܳܝܶܐ [mele ĥaroye]
ܩܶܨܳܢܳܝܳܐ [qeŝonoyo]
ܐ̱ܚܰܪܳܝܳܐ [ĥaroyo]
ܦܳܫ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [fosh ĥroyo]
ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [hwo ĥroyo]
ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [hwo ĥroyo]
ܐܶܫܬܩܰܕܝ̱ [eshtqađ]
ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ [zbato ĥroyto]
ܝܰܠܕܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ [yaldo ĥroyo]
ܫܚܰܪܩܶܢܳܐ [shĥarqeno]
ܐܰܢܗܰܪ [anhar]
ܡܰܢܗܰܪ [manhar]
ܢܽܘܗܪܳܐ [nuhro]
ܕܰܓܳܠܳܐ [dagolo]
ܡܕܳܓܠܳܢܳܐ [mdaglono]
ܟܰܕܳܒܳܐ [kađobo]
ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ [kađobutho]
ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ [dagolutho]
ܠܶܘܺܝ [ܠܘܝ]
ܠܶܘܺܝܬܰܐ [ܠܘܝܬܐ]
ܠܶܟܣܺܝܩܳܘܢ [leksikon]
ܠܶܒܢܳܢܳܝܳܐ [lebnonoyo]
ܠܶܒܢܳܢ [lebnon]
ܛܽܘܪ ܠܶܒܢܳܢ [țur lebnon]
ܚܺܐܪܳܐ [ĥiro]
ܠܺܝܒܶܪܰܠܳܝܳܐ [liberaloyo]
ܒܰܗܪܳܐ [bahro]
ܐܰܕܥܶܟ݂ ܒܰܗܪܳܐ [adĉekh bahro]
ܐܰܕܥܶܟ݂ ܠܢܽܘܗܪܳܐ [adĉekh l`nuhro]
ܫܢ̱ܰܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ [shato nahirto]
ܚܽܘܒܳܐ [ĥubo]
ܪܚܰܡ ܠܰܫܒܳܒܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂ [rĥam lashbobokh akh nafshokh]
ܪܚܰܡ ܠܽܘ ܩܰܪܺܝܘܶܝܕܳܟ݂ ܟ݂ܘܽܕ ܢܰܦܫܳܟ݂ [rĥam lu qariweyđukh khud nafshokh]
ܪܚܳܡܳܐ [rĥomo]
ܪܚܺܝܡܳܐ [rĥimo]
ܐܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܕܚܽܘܒܳܐ [asirutho d`ĥubo]
ܐܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ [asiruth reĥmtho]
ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ [egartho d`ĥubo]
ܡܰܘܕܥܳܢܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ [maudĉonuth d`ĥubo]
ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ [mimro d`ĥubo]
ܬܰܫܥܺܝܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ [tashĉith ĥubo]
ܟܪܺܝܗܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ [krihuth ĥubo]
ܟܪܺܝܗܽܘܬ݂ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ [krihuth reĥmtho]
ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ [zmirto d`ĥubo]
ܪܚܶܡ [rĥem]
ܪܚܰܡ [rĥam]
ܕܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ [d`lo ĥubo]
ܪܚܺܝܡܬܳܐ [rĥimto]
ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐ [meshtalmono]
ܣܺܝܩܽܘܡ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [siqum mashlmonutho]
ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mashlmonutho]
ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [zabno mashlmonutho]
ܣܺܝܩܽܘܡ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [siqum mashlmonutho]
ܫܬܰܚ [shțaĥ]
ܫܳܬܰܚ [shoțaĥ]
ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܛܺܝܚܳܐ [kursyo shțiĥo]
ܡܰܢܺܝܫܟܳܝܳܐ [manishkoyo]
ܠܺܝܠܝܰܐ [ܠܝܠܝܐ]
ܚܰܪܬ݂ܳܐ [ĥartho]
ܬܚܽܘܡܳܐ [tĥumo]
ܡܬܰܚܡܽܘܬ݂ܳܐ [mtaĥmutho]
ܠܺܝܡܽܘܢܳܐ [limuno]
ܟܢܽܘܢܬܳܐ [knunto]
ܕܰܝܳܢܳܐ ܓܰܒܳܝܳܐ [dayono gaboyo]
ܕܪܳܥܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ [droĉo d`semolo]
ܣܶܡܳܠܳܐ [semolo]
ܓܳܙܠܳܐ [goslo , guslo]
ܣܶܦܘܳܬ݂ܳܐ [sefwotho]
ܠܺܝܫܡܰܥ [ܠܝܫܡܥ]
ܠܺܝܫܡܰܫ [ܠܝܫܡܫ]
ܠܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ [luĥitho]
ܩܽܘܪܳܒܳܐ [qurobo]
ܚܰܝܳܐ [ĥayo]
ܚܰܝܬ݂ܳܐ [ĥaytho]
ܩܰܠܶܣ [qales]
ܠܳܒܳܢ [ܠܒܢ]
ܬܰܪܘܳܕܳܐ [tarwođo]
ܦܽܘܠܽܝܛܽܝܩܺܝ ܕܐܰܓ݂ܪܳܐ [fulițiqi d`ağro]
ܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܺܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ [fulițiqi furĉono]
ܡܰܕܥܶܟ݂ [madĉekh]
ܡܕܰܥܟ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mdaĉkhonutho]
ܫܪܳܐ [shro]
ܐܰܪܝܳܐ [aryo]
ܐܳܐܰܪ [oyar]
ܗܔܳܡܳܐ ܐܳܐܰܪܳܝܳܐ [hjome oyaroyo]
ܢܦܚܬܐ ܛܳܝܽܘܣܬܳܐ [nafoĥto țoyusto]
ܛܰܘܣܳܐ ܕܰܢܦܺܝܚܬܳܐ [țauso da`nfiĥto]
ܨܽܘܪܰܬ ܐܳܐܰܪ [ŝurath oyar]
ܡܢܰܦܚܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mnafĥonitho]
ܕܽܘܓܠܳܐ [duglo]
ܡܕܰܓܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mdaglonutho]
ܕܓܰܠ [dagel]
ܡܕܰܓܠܳܢܳܐ [mdaglono]
ܡܕܰܓܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mdaglonitho]
ܠܽܘܩܰܐ [ܠܘܩܐܣ]
ܠܽܘܩܳܐ [ܠܘܩܐ]
ܠܽܘܟܰܣ [ܠܘܩܐ]
ܠܽܘܠܺܝܬܰܐ [ܠܘܠܝܬܐ]
ܠܽܘܣܶܐ [ܠܘܣܐ]
ܠܽܘܙܶܐ [ܠܘܣܐ]
ܠܺܝܕܺܝܰܐ [ܠܝܕܝܐ]
ܡ [mim]
ܡܰܥܟܰܐ [ܡܥܟܐ]
ܡܰܥܟܳܐ [ܡܥܟܐ]
ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ [țlitho]
ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ [ĉlaymtho]
ܫܶܡ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ [shem țlitho]
ܡܰܕܶܢܚܳܐ [ܡܕܢܚܐ]
ܡܰܓ݂ܕܰܠܰܐ [ܡܓܕܠܢܐ]
ܡܰܓ݂ܶܕܠܰܐ [ܡܓܕܠܢܐ]
ܡܓܕܠܝܬܐ [ܡܓܕܠܢܐ]
ܡܰܗܠܳܠܳܐܝܶܠ [ܡܗܠܠܐܝܠ]
ܡܰܗܠܰܠܰܐܝܶܠ [ܡܗܠܠܐܝܠ]
ܡܰܚܙܺܝܬܰܐ [ܡܚܙܝܬܐ]
ܐܺܝܳܪ [iyor]
ܕܽܘܚܢܳܐ [duĥno]
ܡܽܘܡܳܐ [mumo]
ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ [d`lo mumo]
ܣܰܦܣܶܛ [safseț]
ܣܰܡܣܳܪܳܐ [samsoro]
ܣܰܦܣܳܪܳܐ [safsoro]
ܡܰܟܣܳܐ [ܡܟܣܐ]
ܡܰܠܰܟܚܰܢܢܰܐ [ܡܠܟܚܢܢܐ]
ܡܰܠܶܐܟܺܝ [ܡܠܐܟܝ]
ܪܳܫܽܘܡܳܐ [roshumo]
ܨܰܝܳܪܳܐ [ŝayoro]
ܨܳܒܽܘܥܳܐ [ŝobuĉo]
ܨܰܝܳܪܳܐ ܨܳܐܰܪ ܨܽܘ̈ܪܳܬ݂ܳܐ [ŝayoro ŝoyar ŝurotho]
ܡܨܰܝܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mŝayronitho]
ܨܳܝܽܘܪܬܳܐ [ŝoyurto]
ܡܰܠܟܶܐ [ܡܠܟܐ]
ܡܰܠܟܺܝܪܰܡ [ܡܠܟܝܪܡ]
ܡܰܠܟܺܝܙܰܕܶܩ [ܡܠܟܝܙܕܩ]
ܡܰܠܟܬܰܐ [ܡܠܟܬܐ]
ܡܰܠܟܽܘܬܰܐ [ܡܠܟܘܬܐ]
ܡܰܠܝܽܘܬܰܐ [ܡܠܝܘܬܐ]
ܐܶܛܪܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ [ețruğ malko]
ܡܰܢܕܰܠܺܝܢ [mandalin]
ܠܽܘܙܳܐ [luso]
ܩܳܛܰܪܩܳܐ [qoțarqo]
ܫܶܓ݂ܕܳܐ [sheğdo]
ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܽܘܙܳܐ [meshĥo d`luso]
ܓܰܒܪܳܐ [gabro]
ܛܽܘܪܳܝܳܐ [țuroyo]
ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ [gabro d`aloho]
ܓܶܛܳܐ [gețo]
ܓܰܒ̈ܪܶܐ [gabre]
ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ [lbushe d`gabre]
ܩܳܠ ܓܰܒܪܳܐ [qol gabro]
ܡܰܥܰܢܽܘ [ܡܥܢܘ]
ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠܰܗ [ܥܡܢܘܐܝܠܗ]
ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠܰܐ [ܥܡܢܘܐܝܠܗ]
ܡܰܪܰܐ [ܡܪܐ]
ܡܰܪܒܺܝܬܰܐ [ܡܪܒܝܬܐ]
ܡܪܕܘܟ [ܡܪܕܘܟ]
ܡܰܪܕܽܘܬܰܐ [ܡܪܕܘܬܐ]
ܡܰܪܓܳܐ [ܡܪܓܐ]
ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܰܐ [ܡܪܓܢܝܬܐ]
ܡܰܪܺܝ [ܡܪܝ]
ܫܽܘܢܳܝܳܗ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ [shunoyo d`yoldath aloho maryam]
ܡܰܪܺܝܕܬܰܐ [ܡܪܝܕܬܐ]
ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ [ŝurto d`maryam]
ܡܰܪܺܝܢ [ܡܪܝܢ]
ܡܰܪܺܝܢܰܐ [ܡܪܝܢܐ]
ܡܰܪܺܝܢܟܳܐ [ܡܪܝܢܟܐ]
ܡܰܪܩܽܘܣ [ܡܪܩܘܣ]
ܡܰܪܩܳܘܣ [ܡܪܩܘܣ]
ܡܰܪܠܶܢ [ܡܪܠܢ]
ܪܽܘܒܳܐ [rubo]
ܡܰܪܢܺܝܬܰܐ [ܡܪܢܝܬܐ]
ܡܳܪܽܘܢܳܝܳܐ [morunoyo]
ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܳܪܽܘܢܳܝܳܐ [suryoyo morunoyo]
ܛܽܘܟܳܣ ܗܶܠܟ݂ܳܐ [țukos helkho]
ܡܰܪܬܺܝܢܰܐ [ܡܪܬܝܢܐ]
ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ [sohde lo moytin]
ܡܰܪܘܬܰܐ [ܡܪܘܬܐ]
ܡܰܪܝܰܗܒ [ܡܪܝܗܒ]
ܡܰܪܝܰܐܠܰܗܰܐ [ܡܪܝܐܠܗܐ]
ܐܳܕܳܪ [ođor]
ܡܰܫ [ܡܫ]
ܦܪܳܟ݂ܳܐ [frokho]
ܩܶܛܠܳܐ ܕܣܺܝܡܶܠܶܐ [qețlo d`simele]
ܦܰܪܳܟ݂ܳܐ [farokho]
ܦܰܪܳܟ݂ܬܳܐ [farokhto]
ܡܰܬܰܐ [ܡܬܐ]
ܡܳܬܳܐ [ܡܬܐ]
ܡܰܛܰܪܬܰܐ [ܡܛܪܬܐ]
ܡܰܬܺܝܰܐ [ܡܬܝܐ]
ܡܰܬܐܺܝܠܽܘ [ܡܬܐܝܠܘ]
ܡܰܬܺܝܢܰܐ [ܡܬܝܢܐ]
ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܳܐ [teshwitho]
ܕܰܘܫܰܟ [daushak]
ܫܽܘܪܳܐ [shuro]
ܣܝܳܓ݂ܳܐ [syoğo]
ܒܰܓ݂ܠܳܐ [bağlo]
ܚܽܘܠܕܳܐ [ĥuldo]
ܒܰܢܳܝܳܐ ܒܳܢܶܐ ܘܡܰܥܡܰܪ ܒ̈ܳܬܶܐ [banoyo bone auw maĉmar bote]
ܥܽܘܩܰܒܪܳܐ [ĉuqabro]
ܥܳܒܽܘܓܪܳܐ [ĉobugro]
ܪܳܡ ܒܟܽܠ [rom bkul]
ܕܰܪܡܳܢܳܐ [darmono]
ܡܶܕܺܝܢ̱ܬܰܐ [ܡܕܝܢܬܐ]
ܩܰܡܚܳܐ [qamĥo]
ܩܰܡܚܳܝܳܐ [qamĥoyo]
ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ [yatir men]
ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܪܽܘܒܥܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ [yatir men tlotho rubĉo da`britho]
ܣܰܓܺܝܝܽܘܬ݂ܳܐ [sagiyutho]
ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܠܶܒܺܝ [rĥimto d`lebi]
ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ [ruĥo dil ithe zayno dil]
ܡܶܠܺܝܛܰܐ [ܡܠܝܛܐ]
ܡܶܢܰܫܶܐ [ܡܢܫܐ]
ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ [bnaynosho]
ܣܶܢܰܐܬ݂ ܢܳܫܳܐ [senath nosho]
ܝܰܕܽܘܥܬ݂ܳܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ [yađuĉthon bnaynosho]
ܡܶܪܕܺܝܢܰܐ [ܡܪܕܝܢܐ]
ܡܶܪܕܺܝܢ [ܡܪܕܝܢܐ]
ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܢܰܗܪܺܝܢ [ĥuđro d`beth nahrin]
ܢܰܗܪܳܝܳܐ [nahroyo]
ܒܶܝܬ݂ ܢܰܗܪܳܝܳܐ [beth nahroyo]
ܫܰܡܳܫܳܐ [shamosho]
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ [mshamshono]
ܐܰܟܺܝܠ [akil]
ܡܫܰܚ [mshaĥ]
ܡܳܫܰܚ [moshaĥ]
ܡܟܺܝܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mkilonutho]
ܡܰܟܣܺܝܟܳܝܳܐ [maksikoyo]
ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ [ܡܗܕܝܢܐ]
ܠܺܝ [li]
ܢܺܐ [ni]
ܢܺܝ [ni]
ܡܺܝܟ݂ܳܐ [ܡܝܟ݂ܐ]
ܡܺܝܟ݂ܰܐ [ܡܝܟ݂ܐ]
ܡܺܝܟ݂ܰܐܝܶܠ [ܡܝܟܐܝܠ]
ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ [ܡܝܟܐܝܠ]
ܡܺܝܟ݂ܰܐܝܶܠܰܐ [ܡܝܟܐܝܠܐ]
ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܐܰܓ݂ܪܳܐ [nomuso d`ağro]
ܒܰܝܬܳܐ ܕܐܰܓ݂ܪܳܐ [bayto d`ağro]
ܡܺܝܠܰܕ [ܡܝܠܕ]
ܚܰܠܒܳܐ [ĥalbo]
ܕܰܫܺܝܫܬܳܐ [dashishto]
ܥܰܪܫܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ [ĉarsho d`ĥalbo]
ܡܺܝܠܺܝܕܝܰܐ [ܡܝܠܝܕܝܐ]
ܦܕܰܪܳܐ [fdaro]
ܦܳܠܚܳܢܳܝܳܐ [folĥonoyo]
ܩܪܳܒܳܝܳܐ [qroboyo]
ܫܒܰܩ ܙܰܝܢܳܐ [shbaq zayno]
ܕܽܘܪܳܫ ܦܳܠܚܽܘܬ݂ܳܐ [durosh folĥutho]
ܡܺܝܠܝܽܘܢ [milyun]
ܡܺܝܠܝܽܘܢܶܪ [milyuner]
ܛܚܳܠܳܐ [țĥolo]
ܡܺܐܡܪܳܐ [ܡܐܡܪܐ]
ܪܶܓ݂ܫܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [reğsho d`taĥtoyutho]
ܝܰܬܺܝܪ ܒܨܺܝܪ [yatir bŝir]
ܒܨܺܝܪ ܒܟܽܠ [bŝir bkul]
ܬܰܚܬܳܝ ܒܟܽܠ [taĥtoy bkul]
ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܳܟ݂ [tĥumo d`mokh]
ܘܰܙܺܝܪܳܐ [waziro]
ܘܰܙܝܺܪܬܳܐ [wazirto]
ܘܰܙܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [wazirutho]
ܝܰܕܥܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪܳܐ [yadĉo d`buŝoro]
ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ [qaținto]
ܛܳܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ [țobo no]
ܡܙܰܓ݂ [msağ]
ܚܠܰܛ [ĥlaț]
ܫܚܳܛܳܐ [shĥoțo]
ܫܰܚܶܛ [shaĥeț]
ܒܝܰܕ [byađ]
ܥܰܡ [ĉam]
ܒܝܰܕ ܡܳܢܳܐ ܠܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܽܘܚܳܐ [byađ mono loĥe no luĥo]
ܙܶܒܕܳܐ [zebdo]
ܫܳܥܰܬ݂ ܛܰܗܪܳܐ [shoĉath țahro]
ܦܰܠܓܳܐ [falgo]
ܡܶܨܥܳܝܳܐ [meŝĉoyo]
ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ [eđno meŝĉoyto]
ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ [arbĉo bshabo]
ܟܪܳܦ̈ܳܬܳܐ [krofotho]
ܐܶܬ݂ܛܰܝܰܒ ܠܩܪܳܒܳܐ [ethțayab la`qrobo]
ܕܳܪܳܢܳܝܳܐ [doronoyo]
ܕܰܪܶܢ [daren]
ܕܳܪܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [doronoyutho]
ܡܳܟܣܳܐ [ܡܟܣܐ]
ܝܰܪܚܳܐ [yarĥo]
ܣܰܗܪܳܐ [sahro]
ܣܺܝܢܳܐ [sino]
ܫܶܡܫܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ [shemsho d`sahro]
ܣܰܗܪܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ [sahro ĥatho]
ܡܰܪܬܝܳܢܳܐ [martyono]
ܚܕܳܢܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ [ĥđonoy attho]
ܚܕܳܢܳܝܽܘܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ [ĥđonoyuth attho]
ܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܬܳܐ [tagorutho lĥuđoyto]
ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ [tren bshabo]
ܡܳܪܝ̱ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܗܕܳܐ [mor gewargis sohdo]
ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓ݂ܢܰܐܛܺܝܽܘܣ [ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ]
ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓ݂ܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ [ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ]
ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܘܰܢܰܢܺܝܣ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܺܝܠܔܝܺܔ [ܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܦܪܝܡ ܒܝܠܓܝܓ]
ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܠܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܶܟ [ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ]
ܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ [ܡܪܝ ܡܠܟܐ]
ܡܳܪܝ̱ ܦܺܝܠܠܽܘܟܣܺܝܢܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܠܰܒܰܐܢܺܝ [ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ]
ܡܳܪܝ̱ ܛܺܝܡܳܬܶܐܽܘܣ ܫܡܘܐܶܝܠ ܐܰܩܛܰܫ [ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ]
ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ [ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ]
ܪܰܕܝܽܘܬ݂ܳܐ [rađyutho]
ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܽܘܢ [ithiqun]
ܪܰܕܝܳܐܝܺܬ݂ [rađyoith]
ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܺܝ [ithiqi]
ܝܽܘܠܦܳܢ ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܽܘܢ [yulfon ithiqun]
ܡܡܰܠܽܠܘܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܽܘܢ [mmalluth ithiqun]
ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܽܘܢ [korusuth ithiqun]
ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܺܝܩܽܘܢ [nomuso d`ithiqun]
ܡܳܪܰܢܙܟ݂ܳܐ [ܡܪܢܙܟ݂ܐ]
ܡܳܪܰܢ ܙܟ݂ܳܐ [ܡܪܢܙܟ݂ܐ]
ܪܰܡܚܶܠ [ramĥel]
ܡܚܳܪܬܳܐ [mĥorto]
ܨܰܦܪܳܐ [ŝafro]
ܠܰܡܚܳܪ ܪܰܡܫܳܐ [lamĥor ramsho]
ܠܰܡܚܳܪ ܨܰܦܪܳܐ [lamĥor ŝafro]
ܠܰܡܚܳܪ ܛܰܗܪܳܐ [lamĥor țahro]
ܡܳܪܝܰܗܒ [ܡܪܝܗܒ]
ܡܰܪܝܰܗܒ [ܡܪܝܗܒ]
ܡܳܫ [ܡܫ]
ܡܰܣܓܕܳܐ [masgđo]
ܡܙܺܝܥܳܢܳܐ [msiĉono]
ܡܙܺܝܥܳܢܳܝܳܐ [msiĉonoyo]
ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ [ܡܫܒܠܢܐ]
ܡܫܰܒܠܳܢ [ܡܫܒܠܢܐ]
ܡܫܺܝܚܳܪܰܚܡܶܐ [ܡܫܝܚܪܚܡܐ]
ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܚܡܶܐ [ܡܫܝܚܪܚܡܐ]
ܡܫܺܝܚܳܙܟ݂ܳܐ [ܡܫܝܚܙܟ݂ܐ]
ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܟ݂ܳܐ [ܡܫܝܚܙܟ݂ܐ]
ܒܳܩܳܐ [boqo]
ܥܰܝܝܺܦܳܐ [ĉayifo]
ܒܰܛܺܝܠܳܐ [bațilo]
ܫܰܢܬ݂ܳܐ [shantho]
ܒܰܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ [bațilutho]
ܥܰܝܝܺܦܽܘܬ݂ܳܐ [ĉayifuto]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܟܺܐܦܶܐ [sheĉyo da`tshaĉ kife]
ܦܽܘܡܳܐ [fumo]
ܡܽܘܪܰܐܕ [ܡܘܪܐܕ]
ܒܶܝܬ݂ ܥܰܬܺܝܩܳܬ݂ܳܐ [beth ĉatiqotho]
ܒܶܝܬ݂ ܥܶܬܩܶܐ [beth ĉetqe]
ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ [musiqi]
ܙܡܳܪܳܐ [zmoro]
ܙܰܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ [zamorutho]
ܡܽܘܣܺܝܩܳܪܳܐ [musiqoro]
ܢܩܰܫ [nqash]
ܢܳܩܶܫ [noqesh]
ܥܽܘܩܒܰܪܬ݂ܳܐ [ĉuqbartho]
ܘܰܪܺܝܕܳܐ [wariđo]
ܩܰܦܣܳܐ ܕܘܰܪܺܝܕܳܐ [qafso d`wariđo]
ܐܶܡܗܳܝܳܐ [emhoyo]
ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡܳܐ [ĥubo d`emo]
ܝܳܠܕܽܘܬ݂ܳܐ [yoldutho]
ܐܶܡܗܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [emhoyutho]
ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܡܗܝܳܐ [leshono emhoyo]
ܝܽܘܡ ܐܶܡܗܳܬ݂ܳܐ [yum emhotho]
ܢ [nun]
ܢܰܥܡܰܢ [ܢܥܡܢ]
ܢܰܥܡܳܢ [ܢܥܡܢ]
ܢܰܒܺܝܠ [ܢܒܝܠ]
ܢܰܒܳܐ [ܢܒܐ]
ܢܰܒܽܘ [ܢܒܐ]
ܢܰܒܽܘܢܺܝܕ [ܢܒܘܢܝܕ]
ܢܰܒܳܘܒܳܠܳܘܨܰܪ [ܢܒܘܒܠܘܨܪ]
ܢܰܒܳܘܨܰܪܰܕܰܢ [ܢܒܘܨܪܕܢ]
ܫܒܳܒܳܐ [shbobo]
ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܫܒܳܒܳܝܳܐ [athro shboboyo]
ܫܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ [shbobutho]
ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ [men bothar]
ܥܰܠ ܚܕܳܕܳܐ [ĉal ĥđođe]
ܢܽܘܩܳܦܳܐ [nuqofo]
ܢܶܩܦܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [neqfoyutho]
ܢܳܩܽܘܦܳܐ [noqufo]
ܢܳܩܽܘܦܬܳܐ [noqufto]
ܥܰܩܶܒ [ĉaqeb]
ܡܥܰܩܒܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĉaqbonutho]
ܡܒܰܚܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mbaĥnonutho]
ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ [ĥubo d`barnosho]
ܒܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܐ [bothar yaumo]
ܙܒܰܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ [zbato ĥrito]
ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ [maĥsrono]
ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ [kutino d`lelyo]
ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܕܰܕܡܳܟ݂ܳܐ [nushaqto da`dmokho]
ܒܠܶܠܝܳܐ [blelyo]
ܡܚܰܛܳܐ [mĥațo]
ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܡܚܰܛܳܐ [ĥruro d`mĥațo]
ܢܰܐܕܺܝܢ [ܢܐܕܝܢ]
ܢܰܦܬܰܠܺܝ [ܢܦܬܠܝ]
ܨܶܨܳܐ [ŝeŝo]
ܕܰܪܡܳܢܳܐ ܕܛܶܦܪܶܐ [darmono d`țefre]
ܩܰܐܪܺܝܒܳܐ [qaribo]
ܡܰܕܢܚܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ [madnĥo qaribo]
ܩܪܶܒ [qreb]
ܢܰܚܽܘܪ [ܢܚܘܪ]
ܢܰܗܪܺܝܢ [ܢܗܪܝܢ]
ܢܰܗܪܳܐ [ܢܗܪܐ]
ܢܰܗܪܳܝܳܐ [ܢܗܪܝܐ]
ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ [ܢܚܫܝܪܬܢܐ]
ܢܰܚܳܘܡ [ܢܚܘܡ]
ܢܳܚܽܘܡ [ܢܚܘܡ]
ܫܰܦܝܳܐ [shafyo]
ܫܰܦܝܽܘܬ݂ܳܐ [shafyutho]
ܢܰܟܦܽܘܬܰܐ [ܢܟܦܘܬܐ]
ܫܡܳܐ [shmo]
ܫܡܳܗܶܐ [shmohe]
ܫܽܘܚܠܳܦ ܫܡܳܐ [shuĥlof shmo]
ܒܰܪ ܫܡܰܐ [bar shmo]
ܢܰܐܳܘܡܺܝ [ܢܐܘܡܝ]
ܢܰܐܽܘܡܺܝ [ܢܐܘܡܝ]
ܢܰܩܕܽܘܬܰܐ [ܢܩܕܘܬܐ]
ܢܰܩܺܝܝܳܐ [ܢܩܝܝܐ]
ܢܰܪܣܰܝ [ܢܪܣܝ]
ܢܰܪܘܶܙ [ܢܪܘܙ]
ܢܚܺܝܪܳܐ [nĥiro]
ܒܶܙܥܳܐ ܕܢܚܺܝܪܳܐ [bezĉo d`nĥiro]
ܟܰܪܟܕܳܢܳܐ [karkđono]
ܢܰܣܡܶܐ [ܢܣܡܐ]
ܢܰܐܬܰܠܺܝ [ܢܐܬܠܝ]
ܢܰܬܰܢܰܐܝܶܠ [ܢܬܢܐܝܠ]
ܐܽܘܡܬ݂ܳܐ [umtho]
ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [zmirto umthonoyo]
ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [umthonoyutho]
ܟܝܳܢܳܐ [kyono]
ܟܝܳܢܳܐܝܺܬ݂ [kyonoith]
ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ [nomuso kyonoyo]
ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܝܳܐ [ĥaylo da`kyonoyo]
ܢܐܝܠܐ [ܢܝܠܐ]
ܢܰܐܝܠܰܐ [ܢܝܠܐ]
ܢܳܨܪܳܝܳܐ [noŝroyo]
ܢܳܨܪܰܬ݂ [noŝrath]
ܥܰܪܦܶܠܳܐ [ĉarfelo]
ܢܰܒܽܘܢܰܐܝܺܕ [ܢܒܘܢܐܝܕ]
ܒܰܪ ܐܰܚܳܐ [bar aĥo]
ܐܰܒܪܳܐ ܕܐܰܚܽܘܢܳܐ [abro d`aĥuno]
ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ [mrimono]
ܣܰܒ ܠܩܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ [sab l`qanyo men malfono]
ܢܳܣܶܒ [noseb]
ܢܣܳܒܳܐ [nsobo]
ܢܣܺܝܒܽܘܬ݂ܳܐ [nsibutho]
ܢܳܣܽܘܒܳܐ [nosubo]
ܚܣܳܡܳܐ [ĥsomo]
ܠܳܐ [lo]
ܢܶܡܪܰܬ [ܢܡܪܬ]
ܢܶܡܪܳܐ [ܢܡܪܐ]
ܢܶܪܺܝܓܠܺܝܣܰܪ [ܢܪܝܓܠܝܣܪ]
ܓܝܳܕܳܢܳܝܳܐ [gyodonoyo]
ܓܝܳܕܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [gyodonoyutho]
ܢܶܫܪܰܬ [ܢܫܪܬ]
ܢܶܫܪܰܝܬܰܐ [ܢܫܪܝܬܐ]
ܢܶܫܪܳܐ [ܢܫܪܐ]
ܩܶܢܳܐ [qeno]
ܢܰܘܠܳܐ [naulo]
ܚܰܕܬ݂ܳܐ [ĥatho]
ܕܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ [diyathiqi ĥatho]
ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ [rish shato]
ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ [shato ĥđato]
ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ [shato ĥađto]
ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ [tshiĉoyo]
ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ [lo balĥuđ]
ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ [lo shkiĥo]
ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ [lo iđaĉ]
ܠܰܬܝܳܐ ܡܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ [latyo me nosho]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܐܰܚܳܐ [bath aĥo]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܚܳܬ݂ܳܐ [bath ĥotho]
ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܽܘܢܳܐ [bartho d`aĥuno]
ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܚܳܬ݂ܳܐ [bartho d`ĥotho]
ܟܦܳܦ ܪܺܝܫܳܐ [kfof risho]
ܪܟܺܝܢܳܐ [rkino]
ܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ [kulitho]
ܟܽܘܠܝܳܐ [kulyo]
ܟܪܺܝܗ ܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ [krih kulyotho]
ܟܽܘܪܗܳܢ ܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ [kurhon kulyotho]
ܟܺܐܒ ܟܽܘܠܝܳܬ݂ܳܐ [kib kulyotho]
ܟܺܐܦܳܐ ܕܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ [kifo d`kulyotho]
ܥܽܘܛܳܫܳܐ [ĉuțosho]
ܥܛܰܫ [ĉțash]
ܢܺܝܗܰܬ [ܢܝܗܬ]
ܢܺܐܗܰܬ [ܢܝܗܬ]
ܢܺܩܳܘܛܺܝܢ [niqoțin]
ܒܶܗܡܡܽܘܬ [behmut]
ܣܽܘܣܬܳܐ ܢܰܗܪܳܝܬܳܐ [susto nahroyto]
ܢܺܝܢܺܝܒ [ܢܝܢܝܒ]
ܢܺܝܢܳܘܪܬܰܐ [ܢܝܢܘܪܬܐ]
ܢܺܝܢܽܘܪܬܰܐ [ܢܝܢܘܪܬܐ]
ܢܺܝܢܳܘܣ [ܢܝܢܘܣ]
ܢܺܐܪܒܳܐ [ܢܐܪܒܐ]
ܢܺܝܫܳܐ [ܢܝܫܐ]
ܢܺܝܨܺܝܒܶܢܰܐ [ܢܝܨܝܒܢܐ]
ܢܽܘܚ [nuĥ]
ܕܰܝܪܳܝܬܳܐ [dayroyto]
ܐܰܦܪܺܝܩܺܝ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ [afriqi garbyoyto]
ܐܰܡܶܪܺܝܟܰܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ [amerika garbyoyto]
ܐܽܘܪܺܝܦܺܝ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ [urifi garbyoyto]
ܓܰܪܒܳܝܳܐ [garboyo]
ܩܽܘܛܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ [quțbo garbyoyo]
ܦܳܘܠܳܘܣ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ [folos garbyoyo]
ܝܰܡܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ [yamo d`garbyo]
ܦܽܘܚܳܡܳܐ [fuĥomo]
ܬܶܫܪܺܢ ܐ̱ܚܰܪܳܝܳܐ [teshrin ĥaroyo]
ܢܫܰܡܬܰܐ [ܢܫܡܬܐ]
ܫܥܺܝܪܰܝܶܐ [shĉiraye]
ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ [ĉarțeloyo]
ܢܽܘܚܳܡܳܐ [ܢܘܚܡܐ]
ܢܽܘܗܪܰܬ [ܢܘܗܪܬ]
ܢܽܘܗܪܳܐ [ܢܗܪܐ]
ܪܰܩܡܳܐ [raqmo]
ܢܽܘܢܳܐ [ܢܘܢܐ]
ܠܚܽܘܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܳܐ [Lĥud haymonutho dbaloho methĥashbo]
ܠܚܽܘܕ ܗܽܘ [lĥud hu]
ܠܚܽܘܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܰܝܳܢܳܐ [lĥud moryo mŝe dnehwe li dayono]
ܠܚܽܘܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܬܰܪܰܣ ܠܺܝ [lĥud aloho mŝe dantaras li]
ܢܽܘܪܒܳܐ [ܢܘܪܒܐ]
ܢܽܘܪܺܝ [ܢܘܪܝ]
ܢܽܘܪܺܐܝܠ [ܢܘܪܐܝܠ]
ܢܽܘܪܡܰܬܰܐ [ܢܘܪܡܬܐ]
ܢܽܘܪܫܰܝܢܳܐ [ܢܘܪܫܝܢܐ]
ܢܽܘܪܬܰܐ [ܢܘܪܬܐ]
ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ [yuthron]
ܐܳ [zqofo]
ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ [ܥܘܒܕܝܐ]
ܥܰܛܡܳܐ [ĉațmo]
ܦܰܢܬ݂ܳܐ [fantho]
ܐܶܒܳܒܢ̈ܶܐ [ebone]
ܐܳܦܶܢ [ofen]
ܘܳܐܦܶܢ [wofen]
ܐܳܕܰܪ [ܐܕܪ]
ܐܳܕܶܢܰܬܰܐ [ܐܕܢܬܐ]
ܐܰܘ [auw]
ܐܳܦ [of]
ܐܳܦܠܳܐ [oflo]
ܐܳܦ ܠܳܐ [of lo]
ܐܳܕܺܝ [ܐܕܝ]
ܐܳܕܳܡ [ܐܕܡ]
ܐܳܕܪܳܐ [ܐܕܪܐ]
ܐܳܦܰܪܬܰܐ [ܐܦܪܬܐ]
ܓܶܠܝܳܢܳܐ [gelyono]
ܓܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ [galyutho]
ܡܶܬ݂ܓܰܠܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methgalyonutho]
ܪܽܘܫܡܳܝܳܐ [rushmoyo]
ܪܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ [rushmonoyo]
ܕܽܘܣܦܽܘܛܺܝܩܳܐ [dußfuțiqo]
ܐܳܪܽܘܥܽܘܬ݂ܳܐ ܪܘܫܡܝܐ [oruĉutho rushmoyo]
ܠܶܫܳܢܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܳܐ [leshono rushmoyo]
ܦܬܰܚ ܠܟܰܘܬ݂ܳܐ [ftaĥ l`kautho]
ܐܰܕܠܶܩ ܒܰܗܪܳܐ [adleq bahro]
ܐܰܕܠܶܩ ܠܢܽܘܗܪܳܐ [adleq l`nuhro]
ܦܬܰܚ [ftaĥ]
ܦܳܬܰܚ [fotaĥ]
ܦܬܳܚܳܐ [ftoĥo]
ܕܠܳܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [d`lo umonutho]
ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ [d`lo fulĥono]
ܕܠܳܐ ܓܰܕܳܐ [d`lo gado]
ܕܠܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ [d`lo ĉudrono]
ܠܳܐ ܢܦܳܠܳܐ [lo nfolo]
ܡܛܰܠܥܳܐ [mțalĉo]
ܛܽܘܠܳܥܳܐ [țuloĉo]
ܡܛܰܠܥܽܘܬ݂ܳܐ [mțalĉutho]
ܐܶܕܢܳܐ [edno]
ܛܰܪܦܳܐ ܕܐܶܕܢܳܐ [țarfo d`eđno]
ܩܕܳܫܳܐ [qdosho]
ܐܳܟܺܝܬ [ܐܟܝܬ]
ܬܶܫܪܺܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ [teshrin qadmoyo]
ܡܰܥܶܪܒܳܐ [maĉerbo]
ܐ [olaf]
ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܛܳܐ [arĉo d`nafțo]
ܙܰܝ̈ܬܶܐ [zeyte]
ܙܰܝܬܽܘ̈ܢܶܐ [zaytune]
ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܶܝܬܶܐ [meshĥo d`zeyte]
ܬܰܟ݂ܬܽܘܫ ܐܳܠܡܦܺܝܰܐ [takhtush olumfiya]
ܚܳܠܳܐ [ĥolo]
ܥܰܡܳܐ [ĉammo]
ܕܳܕܳܐ [dodo]
ܬܰܥܒܶܕܬ݂ܳܐ [taĉbedtho]
ܥܰܒܶܕ ܬܰܥܒܶܕܬ݂ܳܐ [ĉabed taĉbedtho]
ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ [qurbono]
ܕܶܒܚܳܐ [debĥo]
ܥܺܐܕܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ [ĉiđo d`qurbono]
ܕܒܶܚ [dbeĥ]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ [saqublo]
ܣܰܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ [saqubloyutho]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܝܺܬ݂ [saqubloith]
ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ [saqubloyo]
ܐܶܛܪܽܘܓ݂ܳܐ [etruğo]
ܐܶܛܪܽܘܓ݂ܳܝܳܐ [ețruğoyo]
ܛܽܘܟܳܣ ܚܕܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܦܪܺܝܩܳܝܬܳܐ [țukos ĥđoyutho afriqoyto]
ܐܳܪܗܰܢ [ܐܪܗܢ]
ܡܰܒܗܽܘܬ݂ܳܐ [mabhutho]
ܢܶܒܗܳܢܳܝܳܐ [nebhonoyo]
ܐܳܪܳܡ [ܐܪܡ]
ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܳܐ [ortoduksoyo]
ܥܺܕܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܶܝܬܳܐ [ĉito ortudukseyto]
ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܺܝܰܐ [ortoduksiya]
ܥܽܘܬܡܰܢܳܝܳܐ [ĉutmanoyo]
ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ [bețlono da`qyomto]
ܐܳܣܝܳܐ [ܐܣܝܐ]
ܦ݂ [p]
ܙܰܘܓܳܐ [zaugo]
ܙܰܘܶܓ݂ [zaweğ]
ܐܶܙܕܰܘܰܓ݂ [ezdawağ]
ܡܙܰܘܓܽܘܬ݂ܳܐ [mzaugutho]
ܙܰܘܓܳܐ ܙܰܘܓܳܐ [zaugo zaugo]
ܡܙܰܘܓܳܐܺܝܬ݂ [mzaugoith]
ܒܺܝܪܬܳܐ [birto]
ܩܽܘܨܪܳܐ [quŝro]
ܒܺܐܪܳܬ݂ܳܐ [birotho]
ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܝ [falestini]
ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ [athro da`fleshțoye]
ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ [fleshtoyo]
ܦܰܠܶܣܬܺܝܢܳܝܳܐ [falesținoyo]
ܦܰܢܰܡܘܰܐ [ܦܢܡܘܐ]
ܦܰܗܕܳܐ [fahdo]
ܒܳܒܓ݂ܳܐ [bobğo]
ܦܠܶܦܠܳܐ [fleflo]
ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ [mautbo d`shulțono]
ܒܶܝܬ݂ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܘܰܙܺܝ̈ܪܶܐ [beth mautbo d`wazire]
ܩܽܘܛܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܽܘܠܺܝܛܳܝܬܳܐ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ [quțnutho bulițoyto disroel]
ܦܰܛܶܪܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕܰܐܢܛܝܳܘܟ݂ܝܰܐ [fațeryarkho d`antiochya]
ܦܰܘܠܰܐ [ܦܘܠܐ]
ܐܰܦܬܳܐ [afto]
ܦܶܩܳܘܕ [ܦܩܘܕ]
ܦܶܠܶܓ [ܦܠܓ]
ܩܳܩܳܐ [qoqo]
ܦܶܢܛܝܺܘܣ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ [fențius filațus]
ܥܽܘܒܳܐ ܕܦܳܪܶܣ [ĉubo d`fores]
ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ [farŝufo]
ܦܰܪܨܽܘܦܳܐܝܺܬ݂ [farŝufoith]
ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [farsufoyutho]
ܟܪܰܦܣܳܐ [krafso]
ܦܶܛܪܰܐ [ܦܛܪܐ]
ܦܶܬܪܽܘܣ [fetrus]
ܒܳܕܽܘܩܳܐ [boduqo]
ܒܳܕܽܘܩܳܐ [boduqo]
ܡܥܰܩܒܳܢܳܐ [mĉaqbono]
ܛܶܓ݂ܢܳܐ [țeğno]
ܛܰܘܣܳܐ [țauso]
ܢܳܢܥܳܐ [nonĉo]
ܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ [mashruqitho]
ܡܰܫܪܽܘܩܳܐ [mashruqo]
ܓܶܐܪܳܐ [gero]
ܣܽܘܣܝܳܐ [susyo]
ܣܽܘܣܬܳܐ [susto]
ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ [fanțiqusți]
ܥܺܐܕܳܐ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ [ĉiđo fanțiqusți]
ܚܰܘܚܳܐ [ĥauĥo]
ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܓܶܠܳܐ [shumno d`gelo]
ܦܶܪܥܽܘܢ [ferĉun]
ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ [ܦܝܠܝܦܘܣ]
ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ [ܦܝܠܝܦܘܣ]
ܦܺܝܠܰܕܫ [ܦܝܠܕܫ]
ܦܰܬܽܘܪܬܳܐ [faturto]
ܦܰܬܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ [faturyotho]
ܕܶܟ݂ܪܳܐ [dekhro]
ܦܺܝܢܓܽܘܺܝܢ [finguin]
ܦܰܪܓܽܘܢ ܪܫܳܡܳܐ [fargun rshomo]
ܨܽܘܨܶܦܬܳܐ [ŝuŝefto]
ܒܺܝܬܣܰܐ [bitsa]
ܪܶܢܝܳܐ [renyo]
ܦܰܠܺܝܛܳܐ [falițo]
ܦܠܳܛܘ̈ܳܬ݂ܳܐ [floțwotho]
ܦܰܠܺܝ̈ܛܶܐ [falițe]
ܛܰܟܣܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ [țakso d`kaukbe]
ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ [duktho]
ܦܪܰܫ ܕܘܟܬܳܐ [frash duktho]
ܦܘܪܫܢ ܕܽܘܟܬܳܐ [furshon duktho]
ܓܰܝܣܳܐ ܕܰܣܥܳܝܳܐ [gayso dasĉoyo]
ܓܰܝܣܳܐ ܕܨܦܳܚܳܐ [gayso dŝfoĥo]
ܣܰܓܝܳܐܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [sagiyonoyutho]
ܟܳܣܳܐ ܕܪܺܝܫܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [koso d`rishoyutho]
ܡܪܳܩܳܐ [mroqo]
ܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܺܝ [fulițiqi]
ܕܰܚܫܳܐ [daĥshe]
ܢܽܘܩܰܙܬܳܐ ܕܰܕܰܚ̈ܫܶܐ [nuqazto da`daĥshe]
ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܰܕܰܚ̈ܫܶܐ [mashryo da`daĥshe]
ܦܳܠܳܓ [ܦܠܓ]
ܦܽܘܡܶܣ [fumes]
ܒܰܠܒܽܘ̈ܣܳܐ [balbuse]
ܛܺܝܙܳܐ [țizo]
ܥܰܡܡܳܢܳܝܳܐ [ĉamonoyo]
ܡܰܓܳܢ ܒܺܝܠܕܰܪܳܐ [magon bildaro]
ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ [msimono]
ܒܶܝܬ݂ ܒܺܝܠܕܰܪܳܐ [beth bildaro]
ܣܰܢܕܽܘܩ ܒܺܝܠܕܰܪܳܐ [sanduq bildaro]
ܨܪܳܪܬܳܐ ܕܒܺܝܠܕܰܪܳܐ [ŝrrorto d`bildaro]
ܒܺܝܠܕܰܪܽܘܬ݂ܳܐ [bildarutho]
ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ [koruzutho]
ܡܰܟ݂ܪܙܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [makhrzonutho]
ܦܽܘܪܫܳܢ ܛܺܝܡܶܐ [furshon țime]
ܐܶܣܛܠܳܐ [esțlo]
ܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ [qashishutho]
ܐܰܡܺܝܪܳܐ [amiro]
ܐܰܡܺܝܪܬܳܐ [amirto]
ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ [ĥaye dilonoyo]
ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ [nesyuno]
ܕܠܳܐ ܩܶܛܪܳܐ [d`lo qețro]
ܬܰܪܡܺܝܬ݂ܳܐ [tarmitho]
ܬܰܪܡܝ̈ܳܬ݂ܳܐ [tarmyotho]
ܫܳܪܽܘܒܽܘܬ݂ܳܐ [shorubutho]
ܢܒܺܝܳܐ [nbiyo]
ܢܒܺܝܬ݂ܳܐ [nbitho]
ܢܰܒܺܝ [nabi]
ܢܒܝܽܘܬ݂ܳܐ [nbiyutho]
ܡܶܬ݂ܢܰܒܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methnabyonutho]
ܩܳܨܽܘܡܽܘܬ݂ܳܐ [qoŝumutho]
ܦܪܽܘܛܳܝܳܐ [fruțoyo]
ܦܪܽܘܛܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [fruțoyutho]
ܡܰܫܩܠܳܐ [mashqlo]
ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ [mazmuro]
ܦܣܰܠܛܽܘܬ݂ܳܐ [fsalțutho]
ܐܳܣܝܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ [osyo nafshonoyo]
ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ [osyutho nafshonoyto]
ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ [ruĥonoyo]
ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ [nafshonoyo]
ܟܪܺܝܗ ܢܰܦܫܳܐ [krih nafsho]
ܝܺܝܒܺܝܣ [yibis]
ܥܰܡܳܐ [ĉamo]
ܫܰܟܰܪ ܛܚܺܝܢܳܐ [shakar țĥino]
ܦܰܢܶܪܰܐ [fanera]
ܢܽܘܩܕܳܐ [nuqđo]
ܒܳܒܬ݂ܳܐ [bobtho]
ܟܰܠܽܘܣܬܳܐ [kalusto]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܟܰܠܽܘܣܳܬ݂ܳܐ [sheĉyo d`kalusotho]
ܟܽܘܦܳܪܳܐ [kuforo]
ܟܢܳܫܳܐ [knosho]
ܟܢܰܫ [knash]
ܟܳܢܶܫ [konesh]
ܡܟܰܦܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [mkafronitho]
ܠܓܶܙ [lgez]
ܠܓܳܙܳܐ [lgozo]
ܩ [qof]
ܩܰܝܡܺܝ [ܩܝܡܝ]
ܩܰܘܡܳܐ [ܩܘܡܐ]
ܩܶܢܢܶܫܪܺܝܢ [ܩܢܢܫܪܝܢ]
ܩܺܝܢܬܰܐ [ܩܝܢܬܐ]
ܩܺܝܬܳܪܰܐ [ܩܝܬܪܐ]
ܩܳܡܝܶܫܽܘܥ [ܩܡܝܫܘܥ]
ܪܒܺܝܥܳܐ [rbiĉo]
ܡܪܰܒܥܳܐܝܺܬ݂ [mrabĉoith]
ܡܶܬܪܳܐ ܡܪܰܒܥܳܐ [metro mrabĉo]
ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܪܰܒܥܽܘܬ݂ܳܐ [menyono da`mrabĉutho]
ܪܰܒܰܥ [rabaĉ]
ܟܡܳܢܳܝܳܐ [kmonoyo]
ܩܽܘܩܳܝܳܐ [ܩܘܩܝܐ]
ܩܽܘܪܠܽܘܢܰܐ [ܩܘܪܠܘܢܐ]
ܩܽܘܫܬܰܐ [ܩܘܫܬܐ]
ܪ [rish]
ܪܰܒܰܢ [ܪܒܢ]
ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ [ܪܒܒܝܬܐ]
ܪܰܒܒܽܘܠܰܐ [ܪܒܒܘܠܐ]
ܪܰܒܽܘܠܰܐ [ܪܒܒܘܠܐ]
ܪܰܒܺܝ [ܪܒܝ]
ܪܰܒܒܺܝ [ܪܒܝ]
ܪܰܒܺܝܥܰܐ [ܪܒܝܥܐ]
ܪܰܒܐܺܝܠ [ܪܒܐܝܠ]
ܪܰܒܺܝܢ [ܪܒܝܢ]
ܪܰܒܳܐ [ܪܒܐܝܠ]
ܪܰܒܫܶܡ [ܪܒܫܡ]
ܪܰܒܽܘܢܰܐ [ܪܒܘܢܐ]
ܪܰܒܽܘܢܺܝ [ܪܒܘܢܝ]
ܪܰܒܽܘܬܰܐ [ܪܒܘܬܐ]
ܢܽܘܩܳܡܳܐ [nuqomo]
ܡܶܬ݂ܢܰܩܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methnaqmonutho]
ܪܰܚܶܝܠ [ܪܚܝܠ]
ܠܰܚܳܝܬܳܐ [laĥoyto]
ܦܪܽܘܣ ܩܳܠܳܐ [frus qolo]
ܪܰܦܩܰܐ [ܪܦܩܐ]
ܪܰܚܰܒ [ܪܚܒ]
ܪܳܚܳܒ [ܪܚܒ]
ܨܳܪܽܘܚܳܐ [ŝoruĥo]
ܪܰܟܺܝܒܺܐܝܠ [ܪܟܝܒܐܝܠ]
ܪܰܡܰܐܬ [ܪܡܬ]
ܪܳܡܰܬ [ܪܡܬ]
ܪܰܡܺܝ [ܪܡܝ]
ܪܰܡܺܐܝܠ [ܪܡܐܝܠ]
ܪܳܡܺܐܝܠ [ܪܡܐܝܠ]
ܪܰܡܽܘܬܰܐ [ܪܡܘܬܐ]
ܓܪܰܥ [graĉ]
ܓܪܳܥܳܐ [groĉo]
ܓܰܪܳܥܽܘܬ݂ܳܐ [garoĉutho]
ܡܰܐܟܺܢܰܐ ܕܓܪܳܥܳܐ [makina d`groĉo]
ܦܰܪܓܽܘܢ ܓܪܳܥܳܐ [fargun groĉo]
ܨܰܦܽܘܢ ܓܪܳܥܳܐ [ŝafun groĉo]
ܓܪܺܝܥܳܐ [griĉo]
ܦܪܺܝܫܽܘܬ݂ ܓܶܢܣܳܐ [frishuth genso]
ܛܽܘܗܡܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ [țuhmonoyutho]
ܛܽܘܗܡܳܢܳܐ [țuhmono]
ܛܽܘܗܡܳܢܳܝܳܐ [țuhmonoyo]
ܐܽܘܚܰܕܬ݂ܳܐ [uĥadtho]
ܐܽܘܚܕܳܬ݂ܳܐ [uĥdotho]
ܠܓܳܙܳܐ [lgozo]
ܐܰܪܢܓ݂ܳܐ [arnğo]
ܥܢܳܢܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ [cnono d`tenono]
ܡܳܫܽܘܛܳܐ [moshuțo]
ܪܰܘܝܽܘܬܰܐ [ܪܘܝܘܬܐ]
ܪܰܝܡܰܐ [ܪܝܡܐ]
ܪܺܝܡܰܐ [ܪܝܡܐ]
ܪܰܐܙܰܐ [ܪܐܙܐ]
ܫܰܪܰܪ [shashar]
ܡܰܫܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mashronutho]
ܪܺܝܚܰܐ [ܪܝܚܐ]
ܕܪܳܥܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ [droĉo d`yamino]
ܕܠܳܐ ܒܙܕܩܐ [d`lo bzedqo]
ܩܳܢܽܘܢܳܝܳܐ [qonunoyo]
ܙܰܕܩܳܝܳܐ [zodqoyo]
ܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ [ĉbađ dino]
ܝܰܡܺܝܢܳܐ [yamino]
ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ [l`yamino]
ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܙܶܕܩܳܝܳܐ [ĉudrono zedqoyo]
ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ [urĥo nomusoyto]
ܠܶܫܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ [leshon nomuso]
ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ [urĥo nomusoyto]
ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ [urĥo triŝto]
ܝܽܘܠܦܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ [yulfon nomuso]
ܥܶܕܳܢܳܝܳܐ [ĉedonoyo]
ܡܰܡܠܳܐ [mamlo]
ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ [turgomo]
ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ [mtargmono]
ܡܰܛܪܳܐ [mațro]
ܩܶܫܬܳܐ ܕܥܢܳܢܶܐ [qeshto d`ĉnone]
ܟܰܫܬܳܐ [kashțo]
ܛܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ [țuftho d`mețro]
ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [folĥe d`shulțonutho]
ܩܠܺܝܡܳܝܳܐ [qlimoyo]
ܪܶܓܬܰܐ [ܪܓܬܐ]
ܪܚܰܒܥܰܡ [ܪܚܒܥܡ]
ܪܶܚܰܒܥܰܡ [ܪܚܒܥܡ]
ܪܳܚܳܒ [ܪܚܒ]
ܪܳܚܽܘܒ [ܪܚܒ]
ܥܬܰܪ [ĉtar]
ܕܳܕܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ [dodo ĉatiro]
ܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ [nakhfutho]
ܪܽܘܙܳܐ [ruzo]
ܙܰܒܢܳܐ ܛܽܘܝܳܠܳܐ [zabno țuyolo]
ܪܟ݂ܶܒ [rkheb]
ܪܳܟ݂ܶܒ [rokheb]
ܪܟ݂ܳܒܳܐ [rkhobo]
ܪܶܟܠܰܐܡ [reklam]
ܪܶܟܳܒ [ܪܟܒ]
ܪܰܟܽܘܒ [ܪܟܒ]
ܚܺܐܪܽܘܬ݂ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ [ĥiruth tauditho]
ܡܰܠܦܳܢ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ [malfon tauditho]
ܪܶܡܙܳܐ [ܪܡܙܐ]
ܩܢܳܝܳܐ [qnoyo]
ܪܗܶܛ [rheț]
ܗܰܠܶܟ݂ [halekh]
ܪܶܗܛܳܐ [rehțo]
ܡܚܰܕܬ݂ܳܢܳܐ [mĥadthono]
ܡܬܰܩܢܳܢܳܐ [mtaqnono]
ܬܽܘܪܳܨܳܐ [turoŝo]
ܡܚܰܕܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĥadthonutho]
ܪܨܰܕ [rŝad]
ܡܬܰܪܶܨ [mtareŝ]
ܪܶܫܶܦ [ܪܫܦ]
ܫܘܡܳܪܳܐ [shumoro]
ܪܶܨܳܢ [ܪܨܢ]
ܬܰܝܳܒܳܐ [tayobo]
ܩܰܘܡܳܝܳܐ [qaumoyo]
ܪܚܺܝܡܳܐ [ܪܚܝܡܐ]
ܕܰܝܳܢܬܳܐ [dayonto]
ܣܽܘܩ [suq]
ܣܳܐܶܩ [soeq]
ܣܳܝܽܘܩܽܘܬ݂ܳܐ [soyuqutho]
ܪܺܝܚܰܢ [ܪܝܚܢ]
ܪܺܝܚܐܰܢ [ܪܝܚܢ]
ܪܺܝܚܰܢܶܐ [ܪܝܚܢܐ]
ܪܺܝܡܰܐ [ܪܝܡܐ]
ܥܶܙܰܩܬ݂ܳܐ [ĉezaqtho]
ܥܶܙܰܩܝܳܬ݂ܳܐ [ĉezaqyotho]
ܥܰܙܩܳܬ݂ܳܐ [ĉazqotho]
ܩܶܢܛܳܝܳܐ [qențoyo]
ܩܶܢܛ [qenț]
ܩܢܰܛ [qnaț]
ܒܰܪ ܚܺܐܪܶܐ [bar ĥire]
ܪܡܺܝܣܬܰܐ [ܪܡܝܣܬܐ]
ܪܰܒܶܪܬ [ܪܒܪܬ]
ܪܳܒܶܪܬܰܐ [ܪܒܪܬܐ]
ܪܳܘܒܳܛ [roboț]
ܩܰܡܚܳܐ ܕܟܽܘ̈ܢܳܬ݂ܳܐ [qamĥo d`kunotho]
ܪܳܚܡܰܬ [ܪܚܡܬ]
ܪܳܚܡܳܐ [ܪܚܡܐ]
ܪܳܚܽܘܒ [ܪܚܘܒ]
ܪܳܚܽܘܒ [ܪܚܘܒ]
ܪܳܡܐܺܝܠ [ܪܡܐܝܠ]
ܪܳܡܝܶܫܽܘܥ [ܪܡܝܫܘܥ]
ܪܳܡܡܰܬܰܐ [ܪܡܡܬܐ]
ܙܽܘܢܓܳܪܳܐ [zungoro]
ܫܽܘܚܬ݂ܳܐ [shuĥto]
ܫܰܚܽܘܬ݂ܳܐ [shaĥutho]
ܫܚܶܬ݂ [shĥeth]
ܠܳܐ ܡܰܫܚܬܳܢܳܐ [lo mashĥtono]
ܫܽܘܚܬܳܢܳܐ [shuĥtono]
ܣܽܘܡܳܩܳܐ [sumoqo]
ܥܰܦܪܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ [ĉafro sumoqo]
ܓܰܘܢܳܐ ܣܽܘܡܩܐ ܐܝܟ ܕܡܐ [gauno sumoqo ayk dmo]
ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ [yamo d`suf]
ܚܰܡܪܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ [ĥamro sumoqo]
ܚܰܨܳܐ [ĥaŝo]
ܒܶܣܰܕܝܳܐ ܕܚܰܨܳܐ [besađyo d`ĥaŝo]
ܡܰܬܢܬ݂ܳܐ [matntho]
ܣܰܚܘܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ [saĥwo d`ĉal ĥaŝo]
ܕܥܳܪܳܐ [dĉoro]
ܗܦܽܘܟ݂ܝܳܐ [hfukhyo]
ܗܦܽܘܟ݂ܝܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ [hfukhyo l`bayto]
ܦܢܳܝܳܐ [fnoyo]
ܡܶܫܬܰܘܚܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [meshtauĥronutho]
ܒܶܣܬܪܳܐܝܺܬ݂ [bestroith]
ܒܶܝܬ݂ ܢܰܘܚܳܐ [beth nauĥo]
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ [teshbuĥto bamraume]
ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ [ܪܘܡܪܡܐ]
ܕܰܘܪܳܐ [dauwro]
ܪܽܘܣܳܝܳܐ [rusoyo]
ܐܰܒܽܘܒܳܐ [abubo]
ܪܰܥܺܝܬ݂ܳܐ [raĉitho]
ܪܽܘܣܝܰܐ [rusya]
ܪܳܥܽܘܬ [ܪܥܘܬ]
ܫܪܳܥܳܐ [shroĉo]
ܫܳܪܽܘܥܽܘܬ݂ܳܐ [shoruĉutho]
ܫܳܪܰܥ [shoraĉ]
ܫܰܪܥܬ݂ܳܐ [sharĉtho]
ܣ [semkath]
ܨ [ŝode]
ܣܰܥܕܳܐ [ܣܥܕܐ]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ [zabno da`zroĉo]
ܣܰܒܰܪ [ܣܒܪ]
ܣܰܒܰܪܝܶܫܽܘܥ [ܣܒܪܝܫܘܥ]
ܣܰܒܺܝܚܰܐ [ܣܒܝܚܐ]
ܣܰܒܪܰܬ [ܣܒܪܬ]
ܣܰܒܪܺܝ [ܣܒܪܝ]
ܨܰܒܪܺܝ [ܣܒܪܝ]
ܣܰܒܪܺܝܢܰܐ [ܣܒܪܝܢܐ]
ܙܰܒܪܺܝܢܰܐ [ܣܒܪܝܢܐ]
ܣܰܒܪܳܐ [ܣܒܪܐ]
ܟܺܝܣܳܐ [kiso]
ܣܰܕܰܪ [ܣܕܪ]
ܙܪܰܥ [zraĉ]
ܦܳܠܰܚ ܙܰܪܥܳܐ [folaĥ zarĉo]
ܣܰܦܰܪ [ܣܦܪ]
ܣܰܦܪܶܐ [ܣܦܪܐ]
ܣܰܦܪܽܘܬܰܐ [ܣܦܪܘܬܐ]
ܨܰܦܝܽܘܬܰܐ [ܨܦܝܘܬܐ]
ܡܰܣܳܪܳܐ [masoro]
ܐܶܡܰܪ [emar]
ܡܰܠܶܠ [malel]
ܣܰܥܺܝܕ [ܣܥܝܕ]
ܣܰܝܒܰܪ [ܣܝܒܪ]
ܣܰܥܺܝܕ [ܣܥܝܕ]
ܣܰܟܳܐ [sako]
ܨܰܠܺܝܒܰܐ [ܨܠܝܒܐ]
ܨܰܠܺܝܚܰܐ [ܨܠܝܚܐ]
ܫܠܶܝܡܽܘܢ [ܣܠܡܐ]
ܣܰܠܳܡܳܐ [ܣܠܡܐ]
ܫܘܳܪܬܳܐ [shworto]
ܡܶܠܚܳܐ [melĥo]
ܡܰܠܽܘܚܳܐ [maluĥo]
ܝܰܡܳܐ ܕܡܠܝܳܐ [yamo d`melĥo]
ܡܰܠܳܚܬܳܐ [maloĥto]
ܡܰܠܽܘܚܬܳܐ [maluĥto]
ܫܶܡ [ܣܡ]
ܫܺܝܡ [ܣܡ]
ܫܳܡܪܳܝܳܐ [shomroyo]
ܣܰܡܺܝܪ [ܣܡܝܪ]
ܣܰܡܺܝܪܰܐ [ܣܡܝܪܐ]
ܣܰܡܝܰܐ [ܣܡܝܐ]
ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ [mkanshono]
ܫܶܡܫܽܘܢ [ܫܡܫܘܢ]
ܣܰܡܣܳܘܢ [ܫܡܫܘܢ]
ܝܽܘܡ ܫܰܒܬ݂ܳܐ [yum shabtho]
ܨܰܡܽܘܐܝܶܠ [ܨܡܘܐܠ]
ܫܡܘܐܝܠ [ܨܡܘܐܠ]
ܣܰܢܰܬܪܰܟ [ܣܢܬܪܟ]
ܨܰܢܰܬܪܰܟ [ܣܢܬܪܟ]
ܚܶܠܳܐ [ĥelo]
ܛܶܠܳܪܳܐ [țeloro]
ܓܽܘܪܬܳܐ ܕܚܶܠܳܐ [gurto d`ĥelo]
ܡܰܚܦܰܪܬܳܐ ܕܚܶܠܳܐ [maĥfarto d`helo]
ܚܶܠܳܝܳܐ [ĥeloyo]
ܟܺܝܣܳܐ ܕܚܶܠܳܐ [kiso d`ĥelo]
ܫܳܥܰܬ݂ ܚܶܠܐܳ [shoĉath ĥelo]
ܡܰܟܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [makikhutho]
ܙܰܡܳܪܳܐ [zamoro]
ܙܰܡܳܪܬܳܐ [zamorto]
ܙܰܡܪܳܬܐ ܙܳܡܪܳܐ ܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ [zamorto zomro zmirotho]
ܣܰܪܦܺܝܳܘܢ [ܣܪܦܝܘܢ]
ܣܰܪܶܐ [ܣܪܐ]
ܣܰܪܓܳܢ [ܣܪܓܢ]
ܣܰܪܗܶܒ [ܣܪܗܒ]
ܣܰܪܳܐ [ܣܪܐ]
ܣܰܪܽܘܓ [ܣܪܘܓ]
ܣܰܪܽܘܢܰܐ [ܣܪܘܢܐ]
ܨܰܪܽܘܢܰܐ [ܣܪܘܢܐ]
ܣܳܛܳܢܳܐ ܪܚܰܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܝ̱ [soțono rĥaq lokh men]
ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ [msabĉono]
ܣܰܪܓܳܐ [sargo]
ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ [fetğomo]
ܦܶܬܓ݂̈ܳܡܶܐ [fetğome]
ܐܳܟܣܺܝܫܰܢ [oksishan]
ܨܰܘܡܶܐ [ܨܘܡܐ]
ܣܒܰܪܬܰܐ [ܣܒܪܬܐ]
ܨܒܺܝܬܰܐ [ܨܒܝܬܐ]
ܫ [shin]
ܫܰܒܗܰܪ [ܫܒܗܪ]
ܫܰܒܳܐ [ܫܒܐ]
ܫܰܒܳܘ [ܫܒܐ]
ܫܶܥܝܳܐ ܕܰܛܠܰܦܣܳܢܶܐ [sheĉyo da`țlafsone]
ܡܰܟܝܳܢܳܐ [makyono]
ܥܳܢܳܐ [ĉono]
ܢܳܩܕܳܐ [noqdo]
ܟܰܠܒܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ [kalbo d`roĉyo]
ܫܰܦܺܝ [ܫܦܝ]
ܫܰܐܦܺܝ [ܫܦܝ]
ܫܰܦܺܝܪ [ܫܦܝܪ]
ܫܰܦܺܝܪܬܰܐ [ܫܦܝܪܬܐ]
ܫܰܦܝܰܬ [ܫܦܝܬ]
ܫܰܦܝܳܐ [ܫܦܝܐ]
ܫܰܐܗ [shah]
ܫܰܚܠܽܘܦܰܐ [ܫܚܠܘܦܐ]
ܫܰܟ݂ܠܽܘܦܰܐ [ܫܚܠܘܦܐ]
ܫܰܝܢܰܬ [ܫܝܢܬ]
ܫܰܝܢܳܐ [ܫܝܢܐ]
:ܫܝܢܐ []
ܝܰܪܽܘܪܳܐ [yaruro]
ܦܺܝܢܟܳܐ [finko]
ܣܦܳܩܳܐ [sfoqo]
ܫܰܠܶܡ [ܫܠܡ]
ܩܠܳܦܳܐ [qlofo]
ܡܶܬ݂ܩܰܦܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [methqaflonutho]
ܫܰܠܗܶܒ [ܫܠܗܒ]
ܫܰܠܺܝܛܳܐ [ܫܠܝܛܐ]
ܪܳܒ [rob]
ܫܰܠܡܰܬ [ܫܠܡܬ]
ܫܰܠܝܳܐ [ܫܠܝܐ]
ܫܰܠܝܽܘܬܰܐ [ܫܠܝܘܬܐ]
ܫܰܡܰܪ [ܫܡܪ]
ܫܰܡܰܫ [ܫܡܫ]
ܫܰܡܰܫܢܽܘܪܺܝ [ܫܡܫܢܘܪܝ]
ܫܰܡܺܝܪ [ܫܡܝܪ]
ܫܰܡܠܺܝ [ܫܡܠܝ]
ܫܰܡܳܐ [ܫܡܐ]
ܫܰܡܫܰܓܪܰܡ [ܫܡܫܓܪܡ]
ܫܰܡܶܫܓܪܰܡ [ܫܡܫܓܪܡ]
ܫܰܪܒܰܬ [ܫܪܒܬ]
ܫܰܪܒܶܝܠ [ܫܪܒܝܠ]
ܫܰܪܒܶܠܰܐ [ܫܪܒܠܐ]
ܚܰܪܺܝܦܳܐ [ĥarifo]
ܚܰܪܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ [ĥarifutho]
ܫܰܪܺܝܥܰܐ [ܫܪܝܥܐ]
ܫܪܺܝܥܰܐ [ܫܪܝܥܐ]
ܫܰܪܺܝܪ [ܫܪܝܪ]
ܛܶܠܳܠܳܐ [țelolo]
ܚܽܘܪ [ĥur]
ܚܳܐܰܪ [ĥoyar]
ܙܰܡܙܺܝܥܳܐ [zamziĉo]
ܙܰܡܙܺܝܩܳܐ [zamziqo]
ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܶܬ݂ܕܰܥܙܳܢܳܐ [kursyo methdaĉzono]
ܫܶܟ݂ܰܢܝܰܐ [ܫܟ݂ܢܝܐ]
ܫܟ݂ܰܢܝܳܐ [ܫܟ݂ܢܝܐ]
ܫܶܐܠܶܬܰܐ [ܫܐܠܬܐ]
ܫܡܰܥܝܳܐ [ܫܡܥܝܐ]
ܫܶܡܺܐܝܠ [ܫܡܐܝܠ]
ܫܶܡܪܰܒ [ܫܡܪܒ]
ܫܶܡܫܳܐ [ܫܡܫܐ]
ܫܶܡܥܽܘܢ [ܫܡܥܘܢ]
ܡܕܰܫܶܢ [mdashen]
ܡܕܰܫܢܳܐ [mdashno]
ܫܝܽܘܠ [shyul]
ܡܰܣܦܳܪܳܐ [masforo]
ܫܶܪܫܰܬ [ܫܪܫܬ]
ܐܰܗܶܠ [ahel]
ܓܚܶܟ݂ [gĥekh]
ܐܰܓܚܶܟ݂ [agĥekh]
ܫܶܬܶܐܣܬܰܐ [ܫܬܐܣܬܐ]
ܫܶܕܳܪܳܐ [shedoro]
ܟܰܘܬ݂ܳܐ ܫܳܪܽܘܥܬܳܐ [kautho shoruĉto]
ܬܰܛܠܺܝܠܳܐ ܫܳܪܽܘܥܳܐ [tațlilo shoruĉo]
ܙܥܰܦ [zĉaf]
ܙܥܳܦܳܐ [zĉofo]
ܬܰܪܥܳܐ ܫܳܪܽܘܥܳܐ [tarĉo shoruĉo]
ܬܰܪܥܳܐ ܕܙܥܳܦܳܐ [tarĉo d`zĉofo]
ܦܽܘܣܩܳܢ ܕܰܝܳܢܳܐ [fusqon dayono]
ܛܰܪܽܘܕܽܘܬ݂ܳܐ [țarudutho]
ܛܰܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ [țaruzutho]
ܛܰܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ [țaruzutho]
ܩܰܠܽܘܩܽܘܬ݂ܳܐ [qaluqutho]
ܩܠܰܩ [qlaq]
ܛܰܪܽܘܕܳܐ [țaruđo]
ܛܰܪܽܘܙܳܐ [țaruzo]
ܫܳܩܳܐ [shoqo]
ܣܦܺܝܬ݂ܳܐ [sfitho]
ܐܶܠܦܳܐ [elfo]
ܩܰܚܦܳܐ ܓܽܘܠܳܐ [qaĥfo gulo]
ܓܳܠܳܐ [golo]
ܩܳܡܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ [qomulutho]
ܩܽܘܡܠܳܐ [qumlo]
ܩܡܺܝܠܳܐ [qmilo]
ܩܡܰܠ [qmal]
ܫܟ݂ܺܝܢܬܰܐ [ܫܟ݂ܝܢܬܐ]
ܢܟ݂ܰܣ [nkhas]
ܢܳܟ݂ܶܣ [nokhes]
ܫܶܢܬ݂ܳܐ [shentho]
ܕܡܳܟ݂ܳܐ [dmokho]
ܕܳܡܶܟ݂ [domekh]
ܕܡܳܟ݂ܳܐ [dmokho]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܕܡܳܟ݂ܳܐ [zabno d`dmokho]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܶܢܬ݂ܳܐ [zabno d`shentho]
ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܟ݂ܳܐ [qeloyto da`dmokho]
ܡܚܳܐ [mĥo]
ܡܳܚܶܐ [moĥe]
ܚܶܘܝܳܐ [ĥewyo]
ܟܽܘܪܦܳܐ [kurfo]
ܩܰܡܪܳܐ ܕܰܠܛܳܫܳܐ [qamro da´lțosho]
ܣܟ݂ܽܘܪ ܠܟܰܘܬ݂ܳܐ [skhur l`kautho]
ܫܠܺܝܬܰܐ [ܫܠܝܬܐ]
ܫܠܳܡܰܬ [ܫܠܡܬ]
ܫܠܳܡܳܐ [ܫܠܡܐ]
ܦܽܘܘܳܩܳܐ [fuwoqo]
ܦܽܘܩܕܳܐ [fuqdo]
ܒܠܰܥ [blaĉ]
ܣܳܪܽܘܦܬܳܐ [sorufto]
ܩܠܺܝܕܳܐ [qliđo]
ܛܺܝܠܳܝܬܳܐ [țiloyto]
ܟܳܚܶܠ [koĥel]
ܟܳܚܠܳܐ [koĥlo]
ܨܰܒܶܬ݂ [ŝabeth]
ܫܰܦܰܪ [shafar]
ܡܨܰܒܶܬ݂ [mŝabeth]
ܫܡܽܘܐܝܶܠ [ܫܡܘܐܝܠ]
ܨܰܥܠܳܐ [ŝaĉlo]
ܢܽܘܚܳܪܳܐ [nuĥoro]
ܢܚܳܪܳܐ [nĥoro]
ܢܚܳܛܳܐ [nĥoțo]
ܢܚܰܪ [nĥar]
ܢܚܰܛ [nĥaț]
ܚܠܺܝܙܽܘܢܳܐ [ĥlizuno]
ܬܰܠܓܳܐ [talgo]
ܟܽܘܬܠܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ [kutlo d`talgo]
ܓܒܰܪ ܬܰܠܓܳܐ [gbar talgo]
ܩܰܪܨܳܢܳܐ [qarŝono]
ܩܳܐܶܨ [qoeŝ]
ܩܳܝܨܳܐ [qoyŝo]
ܚܰܝܳܛܳܐ [ĥayoțo]
ܚܰܝܳܛܳܐ ܚܳܐܶܛ ܠܒܽܘܫܳܐ [ĥayoțo ĥoyeț lbushe]
ܚܰܝܳܛܽܘܬ݂ܳܐ [ĥayoțutho]
ܚܰܝܳܛܬ݂ܳܐ [ĥayoțtho]
ܚܽܘܛܳܐ [ĥuțo]
ܫܽܘܡܰܟ [ܫܘܒܟ]
ܫܡܽܘܟ݂ [ܫܘܒܟ]
ܫܳܡܺܝܪ [ܫܡܝܪ]
ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪܶ̈ܐ [țloye shafire]
ܛܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܬ݂ܳܐ [țalyotho shafirotho]
ܘܰܪܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ [wardo shafirto]
ܩܳܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ [qolo basimo]
ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝܡܶܐ [ĥelme basime]
ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ [țalyo shafiro]
ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ [țlitho shafirto]
ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ [shafirutho]
ܫܽܘܦܪܳܐ [shufro]
ܒܳܪܽܘܝܳܐ [boruyo]
ܒܳܪܽܘܝܽܘܬ݂ܳܐ [boruyutho]
ܡܽܘܓܳܐ [mugo]
ܫܳܐܘܳܠ [ܫܐܘܠ]
ܓܰܙܳܐ [gazo]
ܟܬ݂ܰܘ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ [kthauw tlotho fetğome]
ܟܬ݂ܽܘܒ ܚܰܕ ܚܽܘܩܳܐ [kthub ĥađ ĥuqo]
ܟܳܬ݂ܶܒ [kotheb]
ܟܬ݂ܺܝܒܬܳܐ ܘ ܩܶܪܝܳܢܳܐ [kthibto u qeryono]
ܟܬ݂ܽܘܒܬܳܐ [kothubto]
ܫܽܘܒܚܳܐ [ܫܘܡܚܐ]
ܫܽܘܒܚܳܐܠܝܶܫܽܘܥ [ܫܘܒܚܐܠܝܫܘܥ]
ܢܰܟܽܘܦܬ݂ܳܢܳܐ [nakufthono]
ܢܰܟܦܽܘܬ݂ܳܐ [nakfutho]
ܫܽܘܦܢܺܝܢ [ܫܘܦܢܝܢ]
ܫܽܘܦܪܳܐ [ܫܘܦܪܐ]
ܡܣܳܐܢܳܐ [msone]
ܡܣܳܐܢ̈ܶܐ [msone]
ܫܟܰܦܳܝܳܐ ܡܬܶܪܶܨ ܡܣܳܐܢ̈ܶܐ [shkafoyo mtareŝ msone]
ܫܽܘܟܳܢܳܐ [ܫܘܟܢܐ]
ܒܰܨܳܐ ܕܡܰܕܪܰܫܬܳܐ [baŝo d`madrashto]
ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ [maudyonutho d`baĥțohe]
ܦܪܰܥ ܚܰܘܒܳܐ [fraĉ ĥaubo]
ܪܶܓ݂ܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ [reğsho da`ĥțitho]
ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ [madrashto]
ܒܶܝܬ݂ ܣܶܦܪܳܐ [beth sefro]
ܡܰܕܪܰܫܳܬ݂ܳܐ [madrashotho]
ܝܰܠܽܘܦܳܐ [yolufo]
ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ [talmiđo]
ܟܰܬܦܳܐ [katfo]
ܫܽܘܡܰܐ [ܫܘܡܐ]
ܫܽܘܡܪܺܝܢ [ܫܘܡܪܝܢ]
ܫܽܘܡܬܰܐ [ܫܘܡܬܐ]
ܫܽܘܫܰܢܰܐ [ܫܘܫܢܐ]
ܡܰܣܬܰܪ ܠܟܽܠ ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܟܳܪܳܚܰܡܢܳܐ [mastar lkul nosho dkoroĥamno]
ܢܛܰܪ [nțar]
ܢܰܛܰܪ [națar]
ܒܰܪ ܚܡܳܐ [bar ĥmo]
ܝܰܒܡܳܐ [yabmo]
ܒܰܪ̱ܬ݂ ܚܡܳܬ݂ܳܐ [bath ĥmotho]
ܝܺܒܰܡܬ݂ܳܐ [yibamtho]
ܒܛܺܝܢܬܳܐ [bținto]
ܒܛܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ [bținutho]
ܐܽܘܟܳܡܳܐ [ukomo]
ܓܰܘܢܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܠܝܳܐ [gauno ukomo ayk lelyo]
ܣܘܶܝܕܶܝܢ [sweden]
ܫܰܬܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ [shatiqutho]
ܫܬܰܩ [shtaq]
ܚܙܺܝܪܳܐ [ĥziro]
ܛܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܕܽܘܥܬ݂ܳܐ [țuftho d`duĉtho]
ܣܰܝܦܳܐ [sayfo]
ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ [safsiro]
ܚܳܬ݂ܳܐ [ĥotho]
ܚܶܡܝܳܢܳܐ ܘܰܚܡܳܬ݂ܳܐ [ĥemyono w`aĥmotho]
ܚܡܳܬ݂ܳܐ [ĥmotho]
ܚܰܬ݂ܢܳܐ [ĥathno]
ܟܰܠܳܐ [kalo]
ܚܶܡܝܳܢܳܐ [ĥemyono]
ܝܳܡܶܐ [yome]
ܝܺܡܳܐ [yimo]
ܒܪܺܝܡܳܐ [brimo]
ܫܪܺܝܚܳܐ [shriĥo]
ܨܶܒܬܳܐ [ܨܒܬܐ]
ܝܰܡܬ݂ܳܐ [yamtho]
ܨܶܦܬܰܐ [ܨܦܬܐ]
ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [burkthonoyo]
ܒܰܪܶܟ [barekh]
ܡܒܰܪܶܟ݂ [mbarekh]
ܩܰܕܶܫ [qadesh]
ܚܙܳܝܳܐ [ĥzoyo]
ܚܝܳܪܳܐ [ĥyoro]
ܣܰܓܺܝ [sagi]
ܛܳܒ [țob]
ܣܰܓܺܝ ܚܰܠܝܳܐ [sagi ĥalyo]
ܣܰܓܺܝ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ [sagi ĥlitho]
ܚܰܘܠܳܐ [ĥauwlo]
ܚܰܒܠܳܐ [ĥablo]
ܗܘܳܝܳܐ [hwoyo]
ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ [hau dal`malkutho shulome lo ith]
ܒܢܰܦܫܶܗ [bnafshe]
ܢܰܦܫܶܗ [nafshe]
ܫܽܘܠܳܛܳܢ ܢܰܦܫܳܐ [shulțon nafsho]
ܛܽܘܒܳܢܳܐ [țubono]
ܛܽܘܒܳܐ [țubo]
ܣܡܰܟ݂ܝܳܐ [ܣܡܟ݂ܝܐ]
ܣܡܰܟ݂ܝܰܐ [ܣܡܟ݂ܝܐ]
ܨܶܡܚܳܐ [ܨܡܚܐ]
ܫܺܝܡܳܝܳܐ [shimoyo]
ܫܽܝܡܳܐ [shimo]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܰܫܕܰܪܬܳܐ [zabno d`tashdarto]
ܚܰܪܕܠܳܐ [ĥardlo]
ܢܰܦܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ [nafilutho]
ܢܽܘܚܳܬܳܐ [nuĥoto]
ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ [mafulto]
ܬܽܘܝܳܪܳܐ [tuyoro]
ܡܬܺܝܪܳܢܳܐ [mtirono]
ܐܺܝܠܽܘܠ [ilul]
ܣܶܪܰܦ [ܣܪܦ]
ܣܶܪܳܘܢ [ܣܪܘܢ]
ܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ [teb ĉal kursyo]
ܓܶܢܣܳܐ [genso]
ܣܶܟܣ [seks]
ܨܦܝܺܬܰܐ [ܨܦܝܬܐ]
ܨܗܺܝܬܰܐ [ܨܗܝܬܐ]
ܦܢܳܐ [fno]
ܡܰܓܙܽܘܢܳܐ [magzuno]
ܡܰܓܕܽܘܢܳܐ [magđuno]
ܡܫܰܪܪܳܐ [msharro]
ܩܰܡܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ [qamro d`shayno]
ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܚܳܐ [henun ith lhun ĥauĥe]
ܗܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܦܠܶܦܠܳܐ [hi ith lo fleflo]
ܟܳܬܽܘܥܢܳܐ ܓ݂ܰܡܳܐ [kotuĉno ğamo]
ܫܒܰܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ [shabĉo yaume]
ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ [shbiĉoyo]
ܚܽܘܪ ܬܰܡܳܢ [ĥur tamon]
ܚܽܘܪ ܗܳܪܟܳܐ [ĥur horko]
ܣܺܐܡܳܐ [simo]
ܣܶܐܡܶܐ [semo]
ܙܝܠܘܐܝܐ [ܙܝܠܘܝܐ]
ܣܝܠܘܝܐ [ܙܝܠܘܝܐ]
ܣܺܝܡܬܰܐ [ܣܝܡܬܐ]
ܙܡܰܪ [zmar]
ܛܰܘܦܳܢܳܐ [țaufono]
ܨܺܝܨܠܳܐ [ܨܝܨܠܐ]
ܝܳܬܶܒ [yoteb]
ܝܬܰܘܬܳܐ [ytauto]
ܓܪܺܝܥܽܘܬ݂ܳܐ [griĉutho]
ܨܠܺܝܒܳܙܟ݂ܳܐ [ܨܠܝܒܙܟ݂ܐ]
ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟ݂ܳܐ [ܨܠܝܒܙܟ݂ܐ]
ܨܠܝܺܠܬܰܐ [ܨܠܝܠܬܐ]
ܣܡܰܪܬܦܳܢ [smartfon]
ܬܶܠܺܝܦܽܘܢ [telifun]
ܫܽܘܒܰܟ [ܫܘܒܟ]
ܣܳܒܳܐ [ܣܒܐ]
ܣܳܦܪܳܐ [ܣܦܪܐ]
ܣܳܗܕܳܐ [ܣܗܕܐ]
ܐܰܒܪܳܐ [abro]
ܒܰܪ [bar]
ܐܰܒܢ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ [abne d`ĉamo]
ܒܢܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ [bnaye w`abnotho]
ܦܳܠܚܳܐ [folĥo]
ܥܰܣܟܰܪ [ĉaskar]
ܦܳܠ̈ܚܶܐ [folĥe]
ܥܰܣܟܰܪ [ĉaskar]
ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܳܠܚܳܐ [ĥaye d`folĥo]
ܩܰܝܛܳܐ [qayțo]
ܫܽܘܪܳܝ ܩܰܝܛܳܐ [shuroy qayțo]
ܠܒܽܘ̈ܫܳܐ ܩܰܝܛܳܝܶܐ [lbushe qayțoye]
ܣܢܝܐ [ܣܢܝܐ]
ܙܢܝܐ [ܣܢܝܐ]
ܫܶܡܫܶܐ [shemsho]
ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܐ [dnaĥ shemsho]
ܘܰܪܕܳܐ ܕܫܶܡܫܶܐ [wardo d`shemsho]
ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ [ĥađ b`shabo]
ܝܰܨܽܘܦܽܘܬ݂ܳܐ [yaŝufutho]
ܝܺܨܶܦ [iŝef]
ܝܰܨܶܦ [yaŝef]
ܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟܢܽܘܫܳܝܬܳܐ [mĉadronutho knushoyto]
ܡܥܰܘܟ݂ܳܐ [mĉaukho]
ܡܶܬ݂ܥܰܘܟ݂ܳܢܳܐ [methĉaukhono]
ܡܰܚܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [maĥzonitho]
ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ [maĥzitho]
ܢܰܘܪܳܐ [nauwro]
ܐܶܫܬܥܶܢܝܳܐ [eshtĉenyo]
ܐܶܫܬܥܺܝ [eshtĉi]
ܡܶܫܬܥܶܐ [meshtĉe]
ܫܶܥܝܳܢܳܐܝܺܬ݂ [sheĉyonoith]
ܡܶܫܬܰܥܝܳܢܳܐ [meshtaĉyono]
ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܐܶܫܬܥܶܢܝܳܐ [qonuno d`eshtĉenyo]
ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܫܬܥܶܢܝܳܐ [zabno d`eshtĉenyo]
ܫܥܰܝܢܳܐ [sheĉyono]
ܓܳܫܽܘܫܳܐ [goshusho]
ܓܳܫܽܘܫܽܘܬ݂ܳܐ [goshushutho]
ܓܰܫ [gash]
ܓܠܽܘܦ ܩܰܢܝܳܐ [gluf qanyo]
ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ [qonuno d`leshono]
ܣ [semkath]
ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ [dayro d`mor afrem suryoyo]
ܒܰܪ ܐܰܬ݂ܪܳܐ [bar athro]
ܒܰܪ ܡܳܬ݂ܳܐ [bar motho]
ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܽܘܛܢܽܘܬ݂ܳܐ [teshemsto d`quțnutho]
ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [ĥlimutho]
ܡܕܺܝܬ݂ܳܐ [mditho]
ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ [mdinotho]
ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ [țufso mtaĥmo]
ܛܺܝܡܶܐ ܡܬܰܚܡܶܐ [țime mtaĥme]
ܚܰܒܠܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ [ĥablo ĥlimo]
ܟܠܳܝܬܳܐ [kloyto]
ܚܶܠܳܐ [ĥelo]
ܐܰܒܩܳܐ [abqo]
ܢܦܰܨ ܚܶܠܳܐ [nfaŝ ĥelo]
ܟܠܳܝܳܐ [kloyo]
ܩܽܘܡܽܘܢ ܘ ܬܰܘܘܽܢ ܠܗܳܪܟܳܐ [qumun u tawun l`horko]
ܟܺܐܦܳܐ [kifo]
ܟܺܐܦܽܘܢܳܝܳܐ [kifunoyo ]
ܫܳܚܽܘܪܳܐ [shoĥuro]
ܪܓ݂ܰܡ [rğam]
ܪܳܓ݂ܽܘܡܳܐ [roğumo]
ܪܳܓ݂ܽܘܡܳܐ [rğumyo]
ܪܓ݂ܳܡܳܐ [rğomo]
ܕܳܪܳܐ ܟܺܐܦܳܢܳܝܳܐ [doro kifonoyo]
ܬܰܚܠܽܘܦ ܪܺܝܫ ܟܰܪܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [taĥluf rish karkutho]
ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟ݂ܳܝܳܐ [qoyumo fațeryarkhoyo]
ܬܰܚܠܽܘܦܽܘܬ݂ܳܐ [taĥlufutho]
ܛܰܒܥܳܐ [țabĉo]
ܣܛܶܝܦܰܢܽܘܣ [ܣܛܝܦܢܘܣ]
ܟܽܘܟܒܳܐ [kukwo]
ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ [madatho]
ܡܳܠܽܘܟ݂ܳܐ ܕܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ [molukho d`madatho]
ܬܰܚܘܺܝܬ݂ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ [taĥwith d`madatho]
ܣܶܕܠܳܐ [sedlo]
ܐܰܒܳܐ ܫܺܐܠܳܐ [abo shilo]
ܫܰܠܝܳܐ [shalyo]
ܐܰܝܢܶܩ [ayneq]
ܡܰܘܢܶܩ [mauneq]
ܡܰܝܢܩܽܘܬ݂ܳܐ [maynqutho]
ܩܳܠܳܐ [qolo]
ܐܰܪܝܺܚ [ariĥ]
ܓܒܺܝܢܳܐ [gbino]
ܚܽܘܛܪܳܐ [ĥuțro]
ܬܰܪܦܶܠܳܐ [tarpelo]
ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ [shubhoro]
ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܣܳܡܒܪܺܝܫܳܐ [ŝbutho da`msombrisho]
ܦܽܘܠܚܳܢ ܡܣܳܡܒܪܺܝܫܳܐ [fulĥon da`msombrisho]
ܡܶܬ݂ܪܰܫܝܳܢܳܐ [methrashyono]
ܡܶܬ݂ܥܰܕܠܳܢܳܐ [methĉadlono]
ܙܰܠܓܳܐ [zalgo]
ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܫܽܘܩܳܐ [ganobo d`shuqo]
ܫܶܡ ܫܩܳܩܳܐ [shem shqoqo]
ܓܰܝܳܣܳܐ ܡܰܫܠܚܳܢܳܐ [gayoso mashlĥono]
ܫܳܐܶܦ [shoef]
ܠܰܚܟܶܫ [laĥkesh]
ܫܝܳܦܳܐ [shyofo]
ܠܽܘܚܟܳܫܳܐ [luĥkosho]
ܛܳܐܶܫ [țoyesh]
ܛܝܳܫܳܐ [țyosho]
ܩܰܝܣܽܘܣܳܐ [qaysuso]
ܩܰܝܣܽܘܣܳܐ ܕܫܬܳܝܳܐ [qaysuso d`shtoyo]
ܬܶܫܘܺܝܬ݂ ܬܶܒܢܶܐ [teshwith tebne]
ܟܽܘܪܣܝܳܐ [kursyo]
ܣܽܘܥܰܕ [ܣܘܥܕ]
ܒܥܳܬ݂ܳܐ [bĉotho]
ܒܥܳܐ [bĉo]
ܒܳܥܽܘܝܳܐ [boĉuyo]
ܒܰܥܳܝܳܐ [baĉoyo]
ܟܰܠܒܳܐ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐ [kalbo mĉaqbono]
ܣܽܘܓܺܝܬܰܐ [ܣܘܓܝܬܐ]
ܣܽܘܠܳܩܳܐ [ܣܘܠܩܐ]
ܫܽܘܡܺܝܪܳܝܳܐ [shumiroyo]
ܚܰܛܳܝܬܳܐ [ĥațoyto]
ܡܚܰܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĥațyonutho]
ܚܛܳܐ [ĥțo]
ܣܪܳܦܬܳܐ [srofto]
ܣܽܘܪܺܝ [ܣܘܪܝ]
ܣܽܘܪܺܝܰܐ [ܣܘܪܝܐ]
ܣܽܘܪܳܘܣ [ܣܘܪܘܣ]
ܣܽܘܪܳܝܳܐ [ܣܘܪܝܐ]
ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܣܰܬ [suryoyo sat]
ܫܽܘܫܰܢ [ܫܘܫܐ]
ܙܽܘܙܺܝ [ܙܘܙܝ]
ܚܰܠܝܳܐ [ĥalyo]
ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ [ĥlitho]
ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ [țlutho ĥlitho]
ܣܘܰܬܰܐ [ܣܘܬܐ]
ܟܢܽܘܫܬܳܐ [knushto]
ܒܶܝܬ݂ ܟܢܽܘܫܬܳܐ [beth knushto]
ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ [suryoyo]
ܣܽܘܪܰܝܬ [surayt]
ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝܬܳܐ [ĉito suryoyto qatuliqoyto]
ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܡܰܪܽܘܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܳܘܟ݂ܝܰܐ [ĉito suryoyto marunayto d`antiokya]
ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ [ĉito suryoyto triŝath shubĥo]
ܣܽܘܪ̈ܝ̣ܳܝܶܐ [suryoye]
ܡܫܺܝܚ̈ܳܝܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝ̣ܳܝܶܐ [mshiĥoye suryoye]
ܐܳܬ݂ܺܘܪܳܝ̈ܶܐ [othuroye]
ܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ [kaldoye]
ܡܳܪܽܘ̈ܢܳܝܶܐ [morunoye]
ܐܪܳܡܳܝ̈ܶܐ [oromoye]
ܣܽܘܪܝܳܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ [suryoye mshiĥoye]
ܠܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐ [lo mțakso]
ܬ [tauw]
ܛ [țeth]
ܛܰܒܰܐܶܝܠ [ܛܒܐܝܠ]
ܬܽܘܬܽܘܢ [tutun]
ܣܰܢܕܽܘܩ ܬܽܘܬܽܘܢ [sanduq d`tutun]
ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܕܬܽܘܬܽܘܢ [madatho d`tutun]
ܣܺܝܠܺܝܕܳܘܢ [silidon]
ܛܰܒܺܝܬܰܐ [ܛܒܝܬܐ]
ܛܰܒܪܺܝܡܳܘܢ [ܛܒܪܝܡܘܢ]
ܛܒܰܪܰܐܡܽܘܢ [ܛܒܪܝܡܘܢ]
ܠܳܐ ܡܦܳܣ [lo mfos]
ܠܳܐ ܡܦܳܣܽܘܬܳܐ [lo mfosutho]
ܬܰܕܰܝ [ܬܕܝ]
ܝܰܘܡܳܐ [yaumo]
ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ [yum b`yum]
ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܳܐܝܡܳܡܳܐ [b`lelyo u bimomo]
ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܐ [kthobo d`ĉuhdone]
ܬܰܚܪܶܙܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ [taĥrezto d`yaumo]
ܝܽܘܡܝܳܐ [yaumoyo]
ܟܽܠ ܝܽܘܡ [kul yum]
ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ [yum b`yum]
ܬܰܚܰܢ [ܬܚܢ]
ܬܳܚܳܢ [ܬܚܢ]
ܛܰܝܒܽܘܬܰܐ [ܛܝܡܘܬܐ]
ܫܰܠܘܳܐ [shalwo]
ܛܰܠܺܝܬܰܐ [ܛܠܝܬܐ]
ܛܰܠܳܐ [ܛܠܐ]
ܬܰܡܰܢܝܰܐ [ܬܡܢܝܐ]
ܬܰܡܰܢܺܝܬܰܐ [ܬܡܢܝܬܐ]
ܬܰܡܰܪܰܐ [ܬܡܪܐ]
ܬܰܡܰܪ [ܬܡܪܐ]
ܬܰܡܺܝܡܬܰܐ [ܬܡܝܡܬܐ]
ܡܠܳܐ ܒܶܢܙܺܝܢ [mlo benzin]
ܚܳܠܬܳܐ [ĥolto]
ܥܰܡܬ݂ܳܐ [ĉamtho]
ܕܳܕܬ݂ܳܐ [dodtho]
ܪܩܰܕ [rqađ]
ܪܰܩܳܕܳܐ [raqođo]
ܪܰܩܳܕܬ݂ܳܐ [raqođto]
ܡܰܠܦܳܢ ܪܶܩܕܳܐ [malfon reqđo]
ܦܣܳܥܬܳܐ ܕܪܶܩܕܳܐ [fsoĉto d`reqđo]
ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܪܶܩܕܳܐ [madrashto d`reqđo]
ܗܶܪܓܳܐ ܕܪܶܩܕܳܐ [hergo d`reqđo]
ܛܰܪܩܳܐ [ܛܪܩܐ]
ܨܶܡܕܳܐ [ŝemdo]
ܡܰܢܳܝܳܐ [manoyo]
ܫܳܥܰܬ݂ ܕܟܺܝܣܳܐ [shoĉath d`kiso]
ܢܶܨܠܳܐ [neŝlo]
ܕܽܘܓܳܐ [dugo]
ܝܰܘܢܳܐ [yauno]
ܬܰܘܕܐܝܺܠ [ܬܘܕܐܝܠ]
ܥܡܳܕܳܐ [ĉmođo]
ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ [maĉmuditho]
ܥܡܰܕ [ĉmađ]
ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ [maĉmđono]
ܥܺܐܕܳܐ ܕܥܡܳܕܳܐ [ĉiđo da`ĉmođo]
ܚܶܠܦܳܐ [ĥelfo]
ܬܰܩܣܺܝ [taqsi]
ܗܶܢܝܽܘܟ݂ܳܐ ܕܬܰܩܣܺܝ [henyukho d`taqsi]
ܬܰܝܰܪ [ܬܝܪ]
ܛܒܺܝܒܬܰܐ [ܛܒܝܒܬܐ]
ܬܶܟܢܺܝܟ [teknik]
ܬܶܟܢܺܝܟܳܝܳܐ [teknikoyo]
ܬܺܐܝܳܐ [tiyo]
ܛܶܦܪܰܐ [ܛܦܪܐ]
ܬܶܗܪܰܬ [ܬܗܪܬ]
ܬܶܗܪܳܐ [ܬܗܪܐ]
ܠܰܝܫܳܐ [laysho]
ܡܦܰܠܶܓ݂ [mfaleğ]
ܦܰܠܶܓ [faleğ]
ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ [shautofutho]
ܬܶܠܺܝܦܽܘܢ [telifun]
ܠܰܩܢܳܐ [laqno]
ܣܦܳܩܳܐ [sfoqo]
ܛܶܠܳܢܺܝܬܰܐ [ܛܠܢܝܬܐ]
ܗܰܝܟܠܳܐ [hayklo]
ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ [beth maqdsho]
ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ [haykalqudsho]
ܕܪܶܓ݂ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [dreğ ĥamimutho]
ܫܽܘܚܢܳܐ [shuĥno]
ܫܰܚܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ [shaĥinutho]
ܦܽܘܪܫܳܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [furshon ĥamimutho]
ܦܪܺܝܣܳܐ [friso]
ܐܳܡܶܠܳܐ [omelo]
ܘܰܗܕܳܐ [wahdo]
ܣܽܘܪܳܕܳܐ [surodo]
ܣܽܘܪܳܕܳܝܳܐ [surodoyo]
ܛܺܝܡܳܐ [țimo]
ܬ݂ [th]
ܡܰܣܪܰܚܝ̈ܳܬܳܐ [masraĥyothe]
ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ [ŝbutho]
ܨܶܒܘ̈ܬ݂ܳܐ [ŝebwotho]
ܬܶܐܘܳܕܳܘܪ [ܬܐܘܕܘܪ]
ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܳܘܣ [ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ]
ܬܳܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ [tewoloğos]
ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ [mmalel alohoytho]
ܬܳܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ [tewoloğiya]
ܡܰܡܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ [mamlo alohoyo]
ܡܡܰܠܠܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ [mmalluth alohutho]
ܬܶܐܳܘܦܺܝܠܳܘܣ [ܬܐܘܦܝܠܘܣ]
ܬܶܐܘܳܦܳܘܪܰܐ [ܬܐܘܦܘܪܐ]
ܬܶܐܘܳܦܳܘܪܳܘܣ [ܬܐܘܦܘܪܘܣ]
ܬܳܐܘܳܪܺܝܰܐ [teworiya]
ܬܳܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ [teworiya u soĉurutho]
ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܽܘܙܳܓ݂ܳܐ [mshuĥto d`muzoğo]
ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ [mshuĥto d`ĥamimutho]
ܬܰܪܡܽܘܣܳܐ [tarmuso]
ܬܳܐܘܡܰܐ [ܬܐܘܡܐ]
ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ [uroyto]
ܬܪܽܘܢܽܘܣ [trunus]
ܝܽܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܪܽܘܢܽܘܣ [yorutho d`trunus]
ܐܺܘܪܩܺܝܢܳܘܣ [urqinos]
ܥܰܡܽܘܩܳܐ [ĉamuqo]
ܥܰܡܺܝܩܳܐ [ĉamiqo]
ܥܽܘܡܩܳܐ [ĉumqo]
ܥܰܡܽܘܩܽܘܬ݂ܳܐ [ĉamuqutho]
ܚܝܽܘܬ݂ܳܐ [ĥayutho]
ܐܳܣܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [osyo d`ĥaywotho]
ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [ĥaywotho]
ܥܡܰܪ ܫܠܶܚܳܐ [ĉmar shelĥo]
ܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [tagoruth ĥaywotho]
ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܢܳܐ [ĥayuthono]
ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܢܳܝܳܐ [ĥayuthonoyo]
ܒܪܽܝܬ݂ܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [britho d`ĥaywotho]
ܬܺܝܓܠܰܬ [ܬܝܓܠܬ]
ܬܺܝܓܪܺܝܣ [ܬܝܓܪܝܣ]
ܕܶܩܠܰܬ݂ [deqlath]
ܫܦܰܢ [shfan]
ܫܦܳܢܳܐ [shfono]
ܛܺܝܡܰܝ [ܛܝܡܝ]
ܬܺܝܢܰܐ [ܬܝܢܐ]
ܕܝܽܘܬ݂ܳܐ [dyutho]
ܡܳܠܽܘܟ݂ܽܘܬܳܐ [molukhutho]
ܬܺܝܪܙܰܐ [ܬܝܪܙܐ]
ܛܶܒܠܺܝܬ݂ܳܐ [țeblitho]
ܟܣܳܝܳܐ ܕܛܶܒܠܺܝܬ݂ܳܐ [ksoyo d`țeblitho]
ܐܶܣܦܺܝܪ ܛܶܒܠܺܝܬ݂ܳܐ [esfir țeblitho]
ܦܺܝܢܓ ܦܽܘܢܓ [ping pung]
ܛܺܝܛܽܘܣ [ܛܝܛܘܣ]
ܛܺܝܛܳܘܣ [ܛܝܛܘܣ]
ܛܳܘܒܺܝܰܐ [ܛܘܒܝܐ]
ܛܳܘܒܺܝܰܐܣ [ܛܘܒܝܐܣ]
ܛܳܘܒܺܝܐܝܶܠ [ܛܘܒܝܐܝܠ]
ܛܳܘܒܺܝܛ [ܛܘܒܝܛ]
ܛܳܒܳܐ [ܛܒܐ]
ܛܳܒܽܘܬܰܐ [ܛܒܘܬܐ]
ܒܰܪܬ݂ܳܐ [bartho]
ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ [bnothe]
ܕܶܚܠܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ [deĥlath mauto]
ܙܽܘܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ [zuĉtho d`mauto]
ܛܶܒ ܡܰܘܬܳܐ [țeb mauto]
ܦܽܘܣܩܳܢ ܡܰܘܬܳܐ [fusqon mauto]
ܬܳܓܰܬ [ܬܓܬ]
ܬܳܓ݂ܳܐ [ܬܓ݂ܐ]
ܬܳܥܽܘ [ܬܘܥ]
ܬܳܥܺܝ [ܬܘܥ]
ܘܰܪܩܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܣܶܠܝܳܐ [warqo d`beth selyo]
ܫܒܽܘܩܝܳܐ [shbuqyo]
ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mestaybronutho]
ܡܚܰܣܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ [mĥasyonutho]
ܝܰܒܪܽܘܚܳܐ [yabruĥo]
ܩܰܚܦܳܐ [qaĥfo]
ܛܳܒ ܚܠܺܝܡ [țob ĥlim]
ܢܰܘܦܳܐ [naufo]
ܓܳܘܠ [gol]
ܣܶܪܛܳܐ ܕܢܰܘܦܳܐ [serțo d`naufo]
ܬܳܘܪܢܰܕܳܐ [tornado]
ܥܰܡܽܘܕ ܕܢܰܘܦܳܐ [ĉamud d`naufo]
ܚܽܘܠܝܳܐ [ĥulyo]
ܡܺܐܝܬ݂ܳܐ [mitho]
ܟܽܘܠܳܢܳܝܳܐ [kulonoyo]
ܟܽܘܠܳܢܳܐܝܺܬ݂ [kulonoith]
ܩܶܛܠܳܐ [qețlo]
ܝܺܠܶܦ [ilef]
ܕܪܰܫ [drash]
ܕܶܡܥܶܐ [demĉe]
ܩܪܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ [qriĥutho]
ܢܩܳܠܳܐ [nqolo]
ܢܩܰܠ [nqal]
ܫܶܥܝܳܐ ܚܰܫܺܝܫܳܐ [sheĉyo ĥashisho]
ܚܶܠܡܳܐ [ĥelmo]
ܚܳܠܘܽܡܳܐ [ĥolumo]
ܚܰܫܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ [ĥashishoith]
ܟܡܺܝܪܳܐ [kmiro]
ܚܰܫܳܐܝܺܬ݂ [ĥashoith]
ܚܰܫܺܝܫܬܳܐ [ĥashishto]
ܟܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ [kmiroith]
ܚܰܫܳܐܝܺܬ݂ [ĥashoith]
ܒܽܘܠܳܩܳܐ [buloqo]
ܒܶܝܬ݂ ܘܰܥܕܳܐ [beth waĉdo]
ܕܰܪܓ݂ܳܐ [darğo]
ܕܰܪ̈ܓܶܐ [darğe]
ܕܝܳܫܳܐ [dyoscho]
ܪܦܰܣ [rfas]
ܪܳܦܶܣ [rofes]
ܫܰܪܺܝܪܳܐ [shariro]
ܦܰܢܶܪܰܐ [fanera]
ܛܪܺܝܡܰܐ [ܛܪܝܡܐ]
ܐܶܫܬܺܝ [eshti]
ܫܬܳܝܳܐ [shtoyo]
ܬܪܺܝܨܬܰܐ [ܬܪܝܨܬܐ]
ܙܽܘܟ݂ܳܝܳܐ [zukoyo]
ܢܶܨܚܳܢܳܐ [neŝĥono]
ܢܨܰܚ [nŝaĥ]
ܪܰܕܳܝܬܳܐ ܕܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ [rađoyto d`zokhutho]
ܝܰܒܶܫ [yabesh]
ܛܰܒܠܳܐ [țablo]
ܛܰܒܳܠܳܐ [țabolo]
ܕܠܰܦ [dlaf]
ܕܠܳܦܳܐ [dlofo]
ܕܶܠܦܳܐ [delfo]
ܛܽܘܦܬ݂ܳܐ [țuftho]
ܒܽܘܝܳܐܳܐ [buyoyo]
ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ [egartho d`buyoyo]
ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܳܐܢܳܐ [lo methbayono]
ܦܽܘܪܥܳܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ [furĉon buyoyo]
ܡܰܘܗܰܒܬ݂ ܒܽܘܝܳܐܳܐ [mauhbath buyoyo]
ܡܶܠܰܬ݂ ܒܽܘܝܳܐܳܐ [melath buyoyo]
ܔ [tsh]
ܛܽܘܒܰܢ [ܛܘܒܢܐ]
ܛܽܘܒܰܢܰܐ [ܛܘܒܢܐ]
ܬܽܘܟ݂ܠܳܢ [ܬܘܟ݂ܠܢ]
ܬܽܘܠܡܰܝ [ܬܘܠܡܝ]
ܬܽܘܡܰܐ [ܬܘܡܐ]
ܬܰܪܥܳܐ [tarĉo]
ܛܽܘܪܰܝܬܰܐ [ܛܘܪܝܬܐ]
ܛܽܘܪܺܝ [ܛܘܪܝ]
ܛܽܘܪܩܳܝܳܐ [țurqoyo]
ܛܽܘܪܟܳܝܳܐ [țurkoyo]
ܛܽܘܪܩܺܝܰܐ [turqiya]