ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
h ܗ [he]
ĥ ܚ [ĥeth]
Herr Jesus Christ Sohn Gottes erbarme dich meiner Sünder ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗܰܝ [Moryo yeshuĉ mshiĥo bro d'aloho shbuq li ĥtohay]
Abbruch ܩܽܘܛܳܥܳܐ [quțoĉo]
Abbruch ܒܽܘܛܳܠܳܐ [buțolo]
Abdallah ܥܰܒܕܰܐܠܠܰܗ [ܥܒܕܐܠܠܗ]
Hundert ܡܳܐ [mo ]
Hundert ܩ [qof]
Abdelmassieh ܥܰܒܕܶܠܡܰܣܺܝܚ [ܥܒܕܠܡܣܝܚ]
jedoch ܐܶܠܳܐ [elo]
jedoch ܐܶܢ ܗܽܘ [en hu]
jedoch ܡܶܢ ܓܶܝܪ [men ger]
Kelch ܟܳܣܳܐ [koso]
Hazak ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܐܙܶܟ݂ [qritho azekh]
Hazak ܐܰܙܶܟ݂ [azekh]
Hazak ܒܶܝܬ݂ ܙܰܒܕܰܝ [beth zabday]
harbtho ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݂ܪܰܐܒܶܗܡܺܫܟܰܗ [qritho ĥrabemishka]
harbtho ܚܪܰܒܶܗܡܺܫܟܰܗ [ĥrabemishka]
harbtho ܚܰܪܒܬ݂ܳܐ [ĥarbtho]