ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
q ܩ [qof]
Foruq ܦܳܪܘܽܩ [ܦܪܘܩ]
Foruq ܦܳܪܽܘܩܳܐ [ܦܪܘܩ]
Qadesch ܩܰܕܶܫ [ܩܕܫ]
Farruq ܦܳܪܘܽܩ [ܦܪܘܩ]
Farruq ܦܳܪܽܘܩܳܐ [ܦܪܘܩ]
Qualm ܬܶܢܳܢܳܐ [tenono]
Qualm ܬܽܘܢܳܢܳܐ [tunono]
Qualm ܕܶܟ݂ܳܢܳܐ [dekhono]
qualmen ܬܰܢܶܢ [tanen]
qualmen ܬܰܢ [tan]
qualmen ܡܬܰܢܶܢ [mtanen]
Quryakos ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ [ܩܘܪܝܩܘܣ]