ܣܦܪ̈ܡܠܐ

Wörterbuch Deutsch | Aramäisch | Englisch

ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
Ostaramäisch - Suryoyo maĉerboyo - ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂

Aussprache

ğ: stimmthafter Reibelaut, wie deutsches (R) - darğo Treppe
ĉ: stimmthafter Reibelaut, wird ganz tief in der Kehle gesprochen - ĉeso Ziege
đ: stimmthafter Reibelaut, wie im englischen das (TH) this - iđo Hand
ĥ: stimmloser Reibelaut, Kehlaut (starkes h) - ĥaylo Kraft
ț: Zungengaumenlaut, empathisches (t) - țayossto Flugzeug
kh: stimmloser Reibelaut, wie schweizerisches (CH) - bakhyo Weinen
richten ܕܳܢ [don]
Letzte Nachrichten ܛܶܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܶܐ [țebe ĥroye]
Nur Gott kann mich richten ܠܚܽܘܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܰܝܳܢܳܐ [lĥud moryo mŝe dnehwe li dayono]
Nur Gott kann mich richten ܠܚܽܘܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܬܰܪܰܣ ܠܺܝ [lĥud aloho mŝe dantaras li]
hinrichten ܦܣܳܩ ܪܺܝܫܳܐ [fsoq risho]
hinrichten ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ [maĥnuqitho]
Nachrichten ܛܶܒܳܐ [țebo]
Nachrichten ܛܶܒ̈ܶܐ [țebe]