Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Douglas Welbat2015-07-06 12:55:28
Du hast dieses Zeichen mit Geduld und Würde getragen.
Isa2015-07-07 11:24:49
ܐܰܢܬ ܛܥܰܢܬ ܠܪܶܡܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܳܘܝܽܘܬܳܐ _ At tcant lremzo hono cam msaybronutho u shouyuthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂