Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Douglas Welbat2015-07-06 12:56:15
Aber jetzt brauchst du es nicht mehr.
Isa2015-07-07 11:30:32
ܡܰܠܽܘܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܗܳܫܳܐ _ Malun lo sniq at le hoshoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂