Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mariya2015-08-23 12:40:53
Kann das jemand ins Aramäische (Turoyo) übersetzen.Patriarch Zakey schrieb: "Die syrische Sprache ist die aramäische Sprache, und die Syrer selbst sind Aramäer." (Teil 1)
isa2015-08-23 14:53:47
Beschreibung: Die Syrische Sprache ist die aramäische Sprache, und die Syrer selbst sind Aramäer.
Aramäisch: ܐܽܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܶܫܢܳܐ ܐܳܪܡܳܝܳܐ ܝܳܐ, ܐܽܘ ܐܰ ܣܽܘܪܝܳܝܶܐ ܐܳܪܳܡܳܝܶܐ ܢܶܐ.
Transkription: U leshono suryoyo leshono oromoyo yo, u a suryoye oromoye ne.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂