Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Bio_zimmer2015-10-26 08:58:08
Was heißt: Die Schule endet heute schon um 11 Uhr.
Isa2015-10-26 19:21:38
Aramäisch: ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܫܳܠܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪ
Transkription: Madrashto sholmo yaumon bshoctho hdacsarĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂