Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Detlev F. Neufert2015-12-26 22:56:30
Was heisst: Am Anfang war das Licht.
Neshro2015-12-27 00:45:58
Beschreibung: In kthobonoyo
Aramäisch: ܒܪܝܫܝܬ ܐܝܬ̣ܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬ̣ܐ
Transkription: B'rishit ithaw wo meltho.
Neshro2015-12-27 00:47:04
Beschreibung: Ah sorry natürlich nuhro und nicht melthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂