Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
aday2016-01-23 21:19:09
Gott schütze dich
Rim2016-01-24 14:45:57
Beschreibung: Zu einem Mann: Moryo/Aloho nsatar lokh
Aramäisch: ܡܪܝܐ/ܐܠܗܐ ܢܣܬܪ ܠܟ݂
Rim2016-01-24 14:47:10
Beschreibung: Zu einer Frau: Moryo/Aloho nsatar lekh
Aramäisch: ܡܪܝܐ/ܐܠܗܐ ܢܣܬܪ ܠܟ݂
Turoyo2016-01-25 14:32:01
Beschreibung: Moryo/Alloho mnatar loch/lech
Aramäisch: ܐܠܳܗܐ ܡܢܰܛܪܠܟ݂ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂