Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Simeli2016-02-21 15:36:40
Bitte übersetzen: Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Taudi!
isa2016-02-23 18:56:51
Aramäisch: ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ, ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܳܟ, ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܒܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܬܳܪܦܺܝܢ ܘܰܡܝܰܒܠܺܝܢ ܠܳܟ; ܘܗܳܟܰܢ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬܺܝܩܰܕ, ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܳܪܦܳܐ ܠܳܟ.
Transkription: Dathalch cal mayo, boce no dehve lvothoch, aykano d yable dyamo lo torfin vamyablin loch; u hochan dathalech cal nuro u lo tiqad, u shalhebitho lo torfo loch.
Karcy2016-10-11 10:05:34
Beschreibung: Thanky Thanky for all this good inafrmotion!



ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂