Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Majo2016-03-11 21:15:04
Hi. I would like to know if there is a site like this in dutch. My german is pretty bad :-(. Thank you.
Neshro2016-03-12 18:26:42
Beschreibung: As far as i know there doesn't exist one. But you can tick the English box, to search in english and also try to post your translation request/question in english. Google Translate might also help if it doesn't have to translate complicated phrases.
Majo2016-03-13 00:35:42
Beschreibung: Thank you very much :)
Jacki2016-10-11 11:37:09
Beschreibung: saya sedang dlm process menulis buku panduan utk wanita. iany adalah product info. boleh email saya bagaimana saya boleh dapatkan ecover & gambar2 utk ebook saaehterimakasi?,syniĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂