Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
thomas2016-09-04 16:25:20
ܫܠܡܐ ܘܝܩܪܐ܇ ܒܡܫܬܥܝܢܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܡܠܬܐ ܕܝܘܢܐ ܐܠܐ ܨܘܪܬܐ ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܘܢܐ܆ܐܠܐ ܕܚܕ ܨܦܪܘܢܐ ܚܪܝܢܐ ܒܠܓܟܐ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܕܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܔܪ ܟܦܪܒܝܐ
Jaylan2016-10-11 09:47:14
Beschreibung: Enntnhiegilg the world, one helpful article at a time.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂