Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Carla2017-03-03 23:58:40
Was heißt: Ich bin Carla auf aramäisch
isa2017-03-06 11:26:40
Aramäisch: ܐܶܢܳܐ ܟܰܪܠܰܐ ܐܢܳܐ
Transkription: Eno carla noĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂